Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att leda en förändring- mellanchefer som förändringsledare

Edwall, Hanna LU and Härning-Nilsson, Mette LU (2016) SKOK01 20161
Department of Strategic Communication
Abstract
This study aims to investigate how middle managers understand their role during organizational changes. The study was conducted at an anonymous case organization and two levels of middle managers were examined. An education in change management was initiated by the case organization at the beginning of 2016. The study examines the impact of the education on middle manager’s understanding of their own managing role and communicative role and how middle managers view their own communicative role in organizational changes after completing the change management education. The analysis is based on Kotter’s (2007) Eight-step Model for Successful Organizational Change and Weick’s (1995) Theory of Sense-making. The empirical data consisted of... (More)
This study aims to investigate how middle managers understand their role during organizational changes. The study was conducted at an anonymous case organization and two levels of middle managers were examined. An education in change management was initiated by the case organization at the beginning of 2016. The study examines the impact of the education on middle manager’s understanding of their own managing role and communicative role and how middle managers view their own communicative role in organizational changes after completing the change management education. The analysis is based on Kotter’s (2007) Eight-step Model for Successful Organizational Change and Weick’s (1995) Theory of Sense-making. The empirical data consisted of eight semi-structured interviews with two levels of middle managers and a semi-structured interview with the Head of Communications at the case organization. Through narrative analysis, five different observations emerged from the empirical material. The results show that middle managers saw a broadening in their communicative and managing role. The study indicates a positive outcome of the education due to middle manager’s increased capacity to create understanding for directions of change. This study may contribute to a deeper understanding of how organizations strategically can reach employees through middle managers in or-ganizational changes. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här studien syftade till att undersöka hur mellanchefer förstår sin roll i pågående organisationsförändringar. Studien utgick från ett mellanchefsperspektiv där två olika nivåer av mellanchefer undersöktes. Studien utfördes på en anonymiserad fallorganisation. En förändringsledarskapsutbildning, vid namn Leading Change, initierades inom fallorganisationen i början av år 2016 och studien undersökte vilken betydelse denna utbildning har haft för hur mellancheferna ser på sin egen chefsroll samt kommunikativa roll. Vidare undersöktes även hur mellancheferna ser på sin kommunikativa roll i organisationsförändringar efter avslutad förändringsledarskapsutbildning. Analysen tar avstamp ur Kotters (2007) åtta stegsmodell för framgångsrika... (More)
Den här studien syftade till att undersöka hur mellanchefer förstår sin roll i pågående organisationsförändringar. Studien utgick från ett mellanchefsperspektiv där två olika nivåer av mellanchefer undersöktes. Studien utfördes på en anonymiserad fallorganisation. En förändringsledarskapsutbildning, vid namn Leading Change, initierades inom fallorganisationen i början av år 2016 och studien undersökte vilken betydelse denna utbildning har haft för hur mellancheferna ser på sin egen chefsroll samt kommunikativa roll. Vidare undersöktes även hur mellancheferna ser på sin kommunikativa roll i organisationsförändringar efter avslutad förändringsledarskapsutbildning. Analysen tar avstamp ur Kotters (2007) åtta stegsmodell för framgångsrika organisationsförändringar och Weicks (1995) teori om meningsskapande. Empirin utgjordes av åtta stycken semi-strukturerade intervjuer med två nivåer av mellanchefer och en semi-strukturerad intervju med Kommunikationschefen på fallorganisationen. Genom en narrativ analys och tematisering lyfts fem stycken roller fram ur det empiriska materialet. Resultatet visade att mellancheferna såg en utökning i sin kommunikativa roll och chefsroll efter avslutad förändringsledarskapsutbildning. Vidare visade studien på relevans av att utbilda mellanchefer på föränderliga organisationer i förändringsledarskap då de lättare kan ta till sig och skapa förståelse för förändringsdirektiv. Denna studie kan därför bidra till fördjupad förståelse kring hur organisationer strategiskt kan nå medarbetarna via mellan-cheferna i organisationsförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edwall, Hanna LU and Härning-Nilsson, Mette LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mellanchef, meningsskapande, organisationsförändring, kommunikativ roll, förändringsledarskap
language
Swedish
id
8879988
date added to LUP
2016-06-13 14:14:03
date last changed
2016-06-13 14:14:03
@misc{8879988,
 abstract   = {This study aims to investigate how middle managers understand their role during organizational changes. The study was conducted at an anonymous case organization and two levels of middle managers were examined. An education in change management was initiated by the case organization at the beginning of 2016. The study examines the impact of the education on middle manager’s understanding of their own managing role and communicative role and how middle managers view their own communicative role in organizational changes after completing the change management education. The analysis is based on Kotter’s (2007) Eight-step Model for Successful Organizational Change and Weick’s (1995) Theory of Sense-making. The empirical data consisted of eight semi-structured interviews with two levels of middle managers and a semi-structured interview with the Head of Communications at the case organization. Through narrative analysis, five different observations emerged from the empirical material. The results show that middle managers saw a broadening in their communicative and managing role. The study indicates a positive outcome of the education due to middle manager’s increased capacity to create understanding for directions of change. This study may contribute to a deeper understanding of how organizations strategically can reach employees through middle managers in or-ganizational changes.},
 author    = {Edwall, Hanna and Härning-Nilsson, Mette},
 keyword   = {mellanchef,meningsskapande,organisationsförändring,kommunikativ roll,förändringsledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att leda en förändring- mellanchefer som förändringsledare},
 year     = {2016},
}