Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad vi pratar om när vi pratar om sex - de sexuella samtalens betydelse och funktion i kamratgruppen hos unga heterosexuella män

Hedén, Magnus LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka de sexuella samtalens betydelse och funktion i kamratgruppen hos unga heterosexuella män. Totalt genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med män mellan 23 och 25 år. En aletisk hermeneutisk metodansats användes och det insamlade materialet analyserades med tematisk analys. Utifrån detta framträdde fyra huvudteman: mycket sex ger högre status, önskan om viss uppmärksamhet, konkurrens i gruppen, samt solidaritet och delande i gruppen. Resultaten visar att sexuella samtal är vanliga, att det finns en stor medvetenhet kring kamraternas sexuella framgång, och att mycket sex generellt är förknippat med högre status i gruppen – även om deltagarna samtidigt uttryckte kritik mot denna norm och attribuerar... (More)
Syftet med studien var att undersöka de sexuella samtalens betydelse och funktion i kamratgruppen hos unga heterosexuella män. Totalt genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med män mellan 23 och 25 år. En aletisk hermeneutisk metodansats användes och det insamlade materialet analyserades med tematisk analys. Utifrån detta framträdde fyra huvudteman: mycket sex ger högre status, önskan om viss uppmärksamhet, konkurrens i gruppen, samt solidaritet och delande i gruppen. Resultaten visar att sexuella samtal är vanliga, att det finns en stor medvetenhet kring kamraternas sexuella framgång, och att mycket sex generellt är förknippat med högre status i gruppen – även om deltagarna samtidigt uttryckte kritik mot denna norm och attribuerar den till att gälla för andra än dem själva. Att berätta om sexuella upplevelser kan vara ett sätt att hamna i centrum för gruppens uppmärksamhet, och humor och erfarenhetsutbyte är centrala komponenter i detta. Ofta finns en förväntan från vännerna att man skall dela med sig och berätta om sexuella upplevelser. Men all uppmärksamhet är inte bra uppmärksamhet och brott mot en upplevd heteronorm eller brist på erfarenhet kan vara svårt att tala om, också bland mycket nära vänner. De sexuella samtalen balanserar ofta i gränslandet mellan konkurrens och delande. Önskan att stödja en vän med sexuella problem kan samexistera med en önskan att höja sig över kamraterna, ibland i ett och samma samtal. Solidariteten i kamratgruppen framstår ibland som skör; upplevd äkthet och försök att förändra sin situation väcker mer sympati än lögner och passivitet. De sexuella samtalen tycks också avhängiga vissa regler om att berätta på rätt sätt: helst skall berättelserna vara positiva, underhållande, äkta och förmedlas på ett sätt som inte trycker upp informationen i ansiktet på mottagaren. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to examine the meaning and function of sexual conversation in the peer group among young heterosexual men. A total of five men aged between 23 and 25 participated in semi-structured interviews. Based upon a hermeneutic approach, thematic analysis was conducted and four main themes identified: much sex leads to higher status, wish for certain attention, competition in the group and solidarity and sharing in the group. The results show that sexual conversation is common among peers, that there is a great awareness of peer’s sexual success rate, and that much sex in general is associated with higher status in the group – although participants also expressed criticism of this norm and applied it to be valid for... (More)
The purpose of this study was to examine the meaning and function of sexual conversation in the peer group among young heterosexual men. A total of five men aged between 23 and 25 participated in semi-structured interviews. Based upon a hermeneutic approach, thematic analysis was conducted and four main themes identified: much sex leads to higher status, wish for certain attention, competition in the group and solidarity and sharing in the group. The results show that sexual conversation is common among peers, that there is a great awareness of peer’s sexual success rate, and that much sex in general is associated with higher status in the group – although participants also expressed criticism of this norm and applied it to be valid for others, not themselves. Telling about sexual experiences can be a way to get into the center of the group’s attention, and humour and shared experience are key components of this. Often there is an expectation from friends that you will share and talk about sexual experience. But all attention is not necessarily good attention. Violations of a perceived heterosexual norm or lack of experience can be difficult to talk about, even among very close friends. Sexual conversations appear to take place in the borderland between competition and sharing. The desire to be supportive to a friend with problems can coexist with the desire to rise above one’s comrades, possibly even in the same conversation. The solidarity of the peer group appears to be fragile; percieved authenticity and trying to change your situation evokes more sympathy than lies and inaction. The sexual
conversations among young heterosexual men also seem to rely on some rules of conduct: preferably the stories should be positive, entertaining, authentic and delivered in a relaxed way that does not push them upon the recipient. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedén, Magnus LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
status, sexuella narrativ, sexuell tävlan, sexuell stratifiering, heterosexualitet, sexkommunikation, sex, sexuella samtal, delande, gruppdynamik, unga vuxna, män, sex talk, sexual conversation, heterosexuality, sexual stratification, sexual competition, sexual narratives, sharing, groupdynamics, young adults, men
language
Swedish
id
8880488
date added to LUP
2016-06-14 09:48:46
date last changed
2016-06-14 09:48:46
@misc{8880488,
 abstract   = {{Syftet med studien var att undersöka de sexuella samtalens betydelse och funktion i kamratgruppen hos unga heterosexuella män. Totalt genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med män mellan 23 och 25 år. En aletisk hermeneutisk metodansats användes och det insamlade materialet analyserades med tematisk analys. Utifrån detta framträdde fyra huvudteman: mycket sex ger högre status, önskan om viss uppmärksamhet, konkurrens i gruppen, samt solidaritet och delande i gruppen. Resultaten visar att sexuella samtal är vanliga, att det finns en stor medvetenhet kring kamraternas sexuella framgång, och att mycket sex generellt är förknippat med högre status i gruppen – även om deltagarna samtidigt uttryckte kritik mot denna norm och attribuerar den till att gälla för andra än dem själva. Att berätta om sexuella upplevelser kan vara ett sätt att hamna i centrum för gruppens uppmärksamhet, och humor och erfarenhetsutbyte är centrala komponenter i detta. Ofta finns en förväntan från vännerna att man skall dela med sig och berätta om sexuella upplevelser. Men all uppmärksamhet är inte bra uppmärksamhet och brott mot en upplevd heteronorm eller brist på erfarenhet kan vara svårt att tala om, också bland mycket nära vänner. De sexuella samtalen balanserar ofta i gränslandet mellan konkurrens och delande. Önskan att stödja en vän med sexuella problem kan samexistera med en önskan att höja sig över kamraterna, ibland i ett och samma samtal. Solidariteten i kamratgruppen framstår ibland som skör; upplevd äkthet och försök att förändra sin situation väcker mer sympati än lögner och passivitet. De sexuella samtalen tycks också avhängiga vissa regler om att berätta på rätt sätt: helst skall berättelserna vara positiva, underhållande, äkta och förmedlas på ett sätt som inte trycker upp informationen i ansiktet på mottagaren.}},
 author    = {{Hedén, Magnus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vad vi pratar om när vi pratar om sex - de sexuella samtalens betydelse och funktion i kamratgruppen hos unga heterosexuella män}},
 year     = {{2016}},
}