Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsultansvaret i ABK 09

Hadzisakovic, Arnela LU (2016) LAGM01 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar den tekniska konsultens ansvar när standardavtalet ABK 09 är tillämpligt. ABK 09 är ett standardavtal som är avsett att tilläm-pas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Den hu-vudsakliga frågan som behandlas i uppsatsen är vad det innebär att konsul-ten ska genomföra uppdraget fackmässigt, med omsorg och i enlighet med god yrkessed. Att konsulten ska genomföra uppdraget i enlighet med nämnda krav framgår av ABK 09 kap. 2 § 1. Om konsulten brister i fack-mässighet, omsorg eller på annat sätt genomför uppdraget vårdslöst kan det medföra skadeståndsansvar enligt ABK 09 kap. 5 § 1.

Konsultuppdraget är ett immateriellt uppdrag. Det saknas lagstiftning som reglerar immateriella uppdrag, och någon... (More)
Uppsatsen behandlar den tekniska konsultens ansvar när standardavtalet ABK 09 är tillämpligt. ABK 09 är ett standardavtal som är avsett att tilläm-pas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Den hu-vudsakliga frågan som behandlas i uppsatsen är vad det innebär att konsul-ten ska genomföra uppdraget fackmässigt, med omsorg och i enlighet med god yrkessed. Att konsulten ska genomföra uppdraget i enlighet med nämnda krav framgår av ABK 09 kap. 2 § 1. Om konsulten brister i fack-mässighet, omsorg eller på annat sätt genomför uppdraget vårdslöst kan det medföra skadeståndsansvar enligt ABK 09 kap. 5 § 1.

Konsultuppdraget är ett immateriellt uppdrag. Det saknas lagstiftning som reglerar immateriella uppdrag, och någon specifik lagstiftning rörande tek-niska konsulter finns inte heller. I uppsatsen har närliggande lagstiftning och även doktrin som rör andra typer av konsulter använts. Det har varit möjligt eftersom olika kategorier av konsulter från ett juridiskt perspektiv har mycket gemensamt. I uppsatsen berörs även vad som allmän sett gäller vid immateriella konsultuppdrag eftersom det har betydelse i en avtalsrelation där ABK 09 är tillämpligt.

I uppsatsen behandlas de krav som ställs på genomförandet av uppdraget i ABK 09 genom avtalstolkning. Kravet på fackmässighet och god yrkessed ger uttryck för de krav som ställs på genomförandet av det aktuella uppdra-get i branschen. Det är förhållandevis klart vad begreppen anses betyda inom juridiken, men det är desto svårare att behandla vilka krav de exakt innefattar. Detta beror på att kraven som respektive begrepp innefattar häm-tar sitt innehåll från branschrelaterade källor. Att uppdraget ska genomföras fackmässigt innebär att uppdraget ska genomföras på så vis som en motsva-rande normalkunnig fackman hade gjort. Begreppet god sed sammanfaller i viss utsträckning med fackmässighet, men i uppsatsen framgår att begreppet är mer förknippat med hur branschen anser att den yrkeskunniga bör handla.

Kravet på att konsulten ska genomföra uppdraget med omsorg är centralt. Omsorgsplikten innebär generellt att uppdragstagaren ska tillvarata upp-dragsgivarens intressen, samt vara lojalt mot denne. I uppsatsen tillämpas KtjL som tolkningsunderlag för att klargöra vad kravet på omsorg konkret kan innebära. Grunden för detta är främst att KtjL ger uttryck för grundläg-gande principer på tjänsteområdet och att lagen kan tillämpas analogt utan-för dess direkta tillämpningsområde. I uppsatsen diskuteras att konsultens ansvar vid samrådet (ABK 09 kap. 1 § 1) kan betraktas som ett moment i omsorgsplikten. Vidare diskuteras att också konsultens skyldighet att under-rätta om behov av arbete som inte ingår i uppdraget och behov av nya eller ändrade direktiv (ABK 09 kap. 2 § 8) kan ses som två viktiga delar i konsul-tens ansvar att genomföra uppdraget med omsorg. (Less)
Abstract
The paper deals with the technical consultant’s responsibility in a contractu-al relationship when the standard agreement ABK 09 is applicable. ABK 09 is a standard agreement that is intended for commissions within architecture and engineering. The main issue in the essay is what it means that the con-sultant shall execute the commission professionally, with care and in ac-cordance with professional diligence (Sw: fackmässigt, med omsorg och i enlighet med god yrkessed). ABK 09 chapter 2 § 1 states that the consultant shall execute the commission professionally, with care and in accordance with professional diligence. If the consultant does not perform the commis-sion in accordance with the requirements or otherwise negligent the... (More)
The paper deals with the technical consultant’s responsibility in a contractu-al relationship when the standard agreement ABK 09 is applicable. ABK 09 is a standard agreement that is intended for commissions within architecture and engineering. The main issue in the essay is what it means that the con-sultant shall execute the commission professionally, with care and in ac-cordance with professional diligence (Sw: fackmässigt, med omsorg och i enlighet med god yrkessed). ABK 09 chapter 2 § 1 states that the consultant shall execute the commission professionally, with care and in accordance with professional diligence. If the consultant does not perform the commis-sion in accordance with the requirements or otherwise negligent the consult-ant can be liable for damages according to ABK 09 chapter 5 § 1. The con-sultancy agreement includes an intellectual commission (Sw: immateriellt uppdrag). There is no legislation governing intellectual commissions, or commissions performed by technical consultants. Since different categories of consultants have much in common from a legal perspective related legis-lation and literature dealing with other categories of consultant have been used in the essay. The essay also treats the general principles of intellectual commissions, as they matter when ABK 09 is applicable as well.

In the essay the requirements regarding the execution of the commission stipulated in ABK 09 are treated with contract interpretation. The require-ment of professionalism and professional diligence reflects the demands that are set in the industry. It is relatively clear what the requirements mean in a legal context, but it is more difficult to treat the exact content of the re-quirements. The main reason for this is that the requirements get their con-tent from sources related to the specific industry. The requirement of profes-sionalism means that commission shall be executed in the same way, as a corresponding consultant with ordinary skills would execute the commis-sion. To a certain degree “professionalism” and “professional diligence” coincides. Though the concept of professional diligence is more linked to how the industry considers that the professional consultant should act.

The duty to execute the commission with care is essential. The duty of care generally means that a contractor shall look after the clients’ interests and act loyal in relation to the client. In the essay The Swedish Consumer Ser-vice Act is used to interpret and clarify what the duty of care concretely may mean. The motive for this is that The Swedish Consumer Service Act ex-presses basic principles for the field of services, and that the act can be ap-plied by analogy outside its immediate scope. In the essay I discuss that the consultants’ responsibility during the consultation (Sw: samrådet) can be considered as part of the duty of care (ABK 09 chapter 1 § 1). I also discuss that the consultants’ obligation to inform the client about the need of work not included in the commission and the obligation to inform the client about the need of new or altered directives (ABK 09 chapter 2 § 8) can be consid-ered as two important parts of the duty of care. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hadzisakovic, Arnela LU
supervisor
organization
alternative title
The Consultant's responsibility in the standard agreement ABK 09
course
LAGM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, immateriella uppdrag, konsultansvar, standardavtal
language
Swedish
id
8882472
date added to LUP
2016-08-26 11:58:41
date last changed
2016-08-26 11:58:41
@misc{8882472,
 abstract   = {The paper deals with the technical consultant’s responsibility in a contractu-al relationship when the standard agreement ABK 09 is applicable. ABK 09 is a standard agreement that is intended for commissions within architecture and engineering. The main issue in the essay is what it means that the con-sultant shall execute the commission professionally, with care and in ac-cordance with professional diligence (Sw: fackmässigt, med omsorg och i enlighet med god yrkessed). ABK 09 chapter 2 § 1 states that the consultant shall execute the commission professionally, with care and in accordance with professional diligence. If the consultant does not perform the commis-sion in accordance with the requirements or otherwise negligent the consult-ant can be liable for damages according to ABK 09 chapter 5 § 1. The con-sultancy agreement includes an intellectual commission (Sw: immateriellt uppdrag). There is no legislation governing intellectual commissions, or commissions performed by technical consultants. Since different categories of consultants have much in common from a legal perspective related legis-lation and literature dealing with other categories of consultant have been used in the essay. The essay also treats the general principles of intellectual commissions, as they matter when ABK 09 is applicable as well.

In the essay the requirements regarding the execution of the commission stipulated in ABK 09 are treated with contract interpretation. The require-ment of professionalism and professional diligence reflects the demands that are set in the industry. It is relatively clear what the requirements mean in a legal context, but it is more difficult to treat the exact content of the re-quirements. The main reason for this is that the requirements get their con-tent from sources related to the specific industry. The requirement of profes-sionalism means that commission shall be executed in the same way, as a corresponding consultant with ordinary skills would execute the commis-sion. To a certain degree “professionalism” and “professional diligence” coincides. Though the concept of professional diligence is more linked to how the industry considers that the professional consultant should act. 

The duty to execute the commission with care is essential. The duty of care generally means that a contractor shall look after the clients’ interests and act loyal in relation to the client. In the essay The Swedish Consumer Ser-vice Act is used to interpret and clarify what the duty of care concretely may mean. The motive for this is that The Swedish Consumer Service Act ex-presses basic principles for the field of services, and that the act can be ap-plied by analogy outside its immediate scope. In the essay I discuss that the consultants’ responsibility during the consultation (Sw: samrådet) can be considered as part of the duty of care (ABK 09 chapter 1 § 1). I also discuss that the consultants’ obligation to inform the client about the need of work not included in the commission and the obligation to inform the client about the need of new or altered directives (ABK 09 chapter 2 § 8) can be consid-ered as two important parts of the duty of care.},
 author    = {Hadzisakovic, Arnela},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,immateriella uppdrag,konsultansvar,standardavtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsultansvaret i ABK 09},
 year     = {2016},
}