Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Projektledaren, ledarskapet och mentorskapet

Andersson, Sofie LU (2016) In TVBP VBEM01 20161
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att kartlägga vilka egenskaper och färdigheter en byggprojektledare bör utveckla för att säkerställa ett projekts framgång. Studien ämnar även undersöka projektledarnas nuvarande ledarkompetenser och val av tillvägagångssätt i projekten. Detta för att bilda en uppfattning av mentorskapets effekter som kompetensutvecklingsmetod, och få en djupare förståelse för hur mentorskapets utformning kan förbättra projektledarnas förutsättningar att utvecklas till framgångsrika projektledare.

Frågeställningar:
Vilka ledaregenskaper och färdigheter hos projektledaren är avgörande för att säkerställa ett projekts framgång?
Vilka ledarskapskompetenser tillämpas av dagens projektledare i byggprojekt?
Hur bör mentorskapsprogram... (More)
Syftet med studien är att kartlägga vilka egenskaper och färdigheter en byggprojektledare bör utveckla för att säkerställa ett projekts framgång. Studien ämnar även undersöka projektledarnas nuvarande ledarkompetenser och val av tillvägagångssätt i projekten. Detta för att bilda en uppfattning av mentorskapets effekter som kompetensutvecklingsmetod, och få en djupare förståelse för hur mentorskapets utformning kan förbättra projektledarnas förutsättningar att utvecklas till framgångsrika projektledare.

Frågeställningar:
Vilka ledaregenskaper och färdigheter hos projektledaren är avgörande för att säkerställa ett projekts framgång?
Vilka ledarskapskompetenser tillämpas av dagens projektledare i byggprojekt?
Hur bör mentorskapsprogram utformas som potentiell kompetensutvecklingsmetod för byggprojektledare?

Studiens tillvägagångssätt är av kvalitativ art då det har genomförts en fallstudie med datainsamling utifrån intervjuer och interna dokument. Fallstudien utfördes på ett utvalt företag då det erhölls kompetensutvecklingsdokument för utformningen av organisationens mentorskapsprogram, som vidare analyserades och jämfördes med studiens teori och empiri från de semistrukturerade intervjuerna. En litteraturstudie utfördes för att få en bättre uppfattning av den befintliga forskningen inom ämnesområdena projektledning, ledarskap och mentorskap.
Studien visar på att projektledarens ledaregenskaper och färdigheter har en avgörande effekt på ett projekts framgång. Det är framförallt de mjuka parametrarna i projektledningen som ger en märkbar effekt, eftersom projektledaren spenderar mer än hälften av sin arbetstid med att interagera och samspela med människor. Samtidigt visar studien på att det i nuläget finns ett glapp mellan den befintliga projektledningslitteraturens rekommendationer av hur en projektledare bör vara, agera och styra sina projekt och hur projektledare arbetar i verkligheten.
Dagens projektledare är duktiga på att tillämpa de hårda delarna av projektledningen medan de ofta brister i de mjukare delarna, och detta trots att de är medvetna om de mjuka parametrarnas positiva effekter. Vidare visar studiens resultat på att projektledarna vanligtvis brister i sin förmåga att utöva ett främjande ledarskap, vilket framförallt anses bero på projektledarnas tekniska utbildningsbakgrund.
Som kompetensutvecklingsmetod bedöms mentorskapet vara ett högst lämpligt sätt att utveckla projektledarnas brister i sitt ledarskap. Utifrån studiens teori och resultat rekommenderas att organisationer i byggbranschen utformar ett formellt mentorskapsprogram, för att kvalitetssäkra projektledarnas utveckling till framgångsrika ledare av byggprojekt. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to identify the leader characteristics and skills a construction project manager should develop in order to ensure a project's success. The aim is also to examine the project manager's current competencies and approaches. The purpose is furthermore to identify how to design a mentoring program to improve the manager’s possibilities to achieve successful projects.

The study was conducted as a qualitative study as a case study with interviews, internal documents and a literature review. The case study of one selected company was conducted to analyse received documents regarding the organization's mentoring program, which furthermore were compared with the theory and empirical data of the study. A literature... (More)
The purpose of the study is to identify the leader characteristics and skills a construction project manager should develop in order to ensure a project's success. The aim is also to examine the project manager's current competencies and approaches. The purpose is furthermore to identify how to design a mentoring program to improve the manager’s possibilities to achieve successful projects.

The study was conducted as a qualitative study as a case study with interviews, internal documents and a literature review. The case study of one selected company was conducted to analyse received documents regarding the organization's mentoring program, which furthermore were compared with the theory and empirical data of the study. A literature review was conducted to receive a better understanding of the available research in the study area of management, leadership and mentoring.

The study shows that the project manager's leader qualities and skills have a critical effect on the project success. It is mainly the soft aspects of the project manager that provide noticeable effects, because the project manager spends more than half of their working time to interact with people. Simultaneously the study shows that there is a gap between the existing theory in the project management literature and how the project managers work in reality.

The modern project manager is competent in practicing the hard parameters of the project management, but is usually lacking in practicing the softer parameters, and this even though the managers are aware of the positive effects of the soft parameters. Furthermore, the results of this study shows that project managers usually lack in their skills to pursue a developing leadership. The project managers technical and educational background is considered to be the main reason to this weakness.

As a method, the mentorship is evaluated to be one of the most appropriate ways to develop the project manager’s weaknesses in human skills. Based on the study's theory and results, the organizations of the construction industry are recommended to design a formal mentoring program. This to assure the quality of the further development as leaders of successful projects. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sofie LU
supervisor
organization
alternative title
The project manager, the leadership and the mentorship
course
VBEM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Framgångsrik projektledning, Leadership, Critical success factors, Kompetensutveckling, Mentorskap
publication/series
TVBP
report number
16/5522
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Radhlinah Aulin
Bi-handledare: Fredrik Kjellberg
Ecaminator: Anne Landin
id
8883404
date added to LUP
2016-09-22 13:47:06
date last changed
2019-10-08 17:11:39
@misc{8883404,
 abstract   = {Syftet med studien är att kartlägga vilka egenskaper och färdigheter en byggprojektledare bör utveckla för att säkerställa ett projekts framgång. Studien ämnar även undersöka projektledarnas nuvarande ledarkompetenser och val av tillvägagångssätt i projekten. Detta för att bilda en uppfattning av mentorskapets effekter som kompetensutvecklingsmetod, och få en djupare förståelse för hur mentorskapets utformning kan förbättra projektledarnas förutsättningar att utvecklas till framgångsrika projektledare.

Frågeställningar:
Vilka ledaregenskaper och färdigheter hos projektledaren är avgörande för att säkerställa ett projekts framgång?
Vilka ledarskapskompetenser tillämpas av dagens projektledare i byggprojekt?
Hur bör mentorskapsprogram utformas som potentiell kompetensutvecklingsmetod för byggprojektledare?

Studiens tillvägagångssätt är av kvalitativ art då det har genomförts en fallstudie med datainsamling utifrån intervjuer och interna dokument. Fallstudien utfördes på ett utvalt företag då det erhölls kompetensutvecklingsdokument för utformningen av organisationens mentorskapsprogram, som vidare analyserades och jämfördes med studiens teori och empiri från de semistrukturerade intervjuerna. En litteraturstudie utfördes för att få en bättre uppfattning av den befintliga forskningen inom ämnesområdena projektledning, ledarskap och mentorskap.
Studien visar på att projektledarens ledaregenskaper och färdigheter har en avgörande effekt på ett projekts framgång. Det är framförallt de mjuka parametrarna i projektledningen som ger en märkbar effekt, eftersom projektledaren spenderar mer än hälften av sin arbetstid med att interagera och samspela med människor. Samtidigt visar studien på att det i nuläget finns ett glapp mellan den befintliga projektledningslitteraturens rekommendationer av hur en projektledare bör vara, agera och styra sina projekt och hur projektledare arbetar i verkligheten.
Dagens projektledare är duktiga på att tillämpa de hårda delarna av projektledningen medan de ofta brister i de mjukare delarna, och detta trots att de är medvetna om de mjuka parametrarnas positiva effekter. Vidare visar studiens resultat på att projektledarna vanligtvis brister i sin förmåga att utöva ett främjande ledarskap, vilket framförallt anses bero på projektledarnas tekniska utbildningsbakgrund.
Som kompetensutvecklingsmetod bedöms mentorskapet vara ett högst lämpligt sätt att utveckla projektledarnas brister i sitt ledarskap. Utifrån studiens teori och resultat rekommenderas att organisationer i byggbranschen utformar ett formellt mentorskapsprogram, för att kvalitetssäkra projektledarnas utveckling till framgångsrika ledare av byggprojekt.},
 author    = {Andersson, Sofie},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Framgångsrik projektledning,Leadership,Critical success factors,Kompetensutveckling,Mentorskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Projektledaren, ledarskapet och mentorskapet},
 year     = {2016},
}