Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Jag litar inte på människor för fem öre” - en kvalitativ studie om barndomsrelationers påverkan på framtida kärleksrelationer

Henriksson, Beatrice LU and Lakkala Hansen, Marielle LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur relationer till omsorgspersoner i barndomen har påverkat framtida kärleksrelationer hos en grupp vuxna. Studien ämnade både att lyfta fram hur gruppen själva menade att relationerna till omsorgspersonerna påverkat deras liv, och om relationsmönster från barndomen följt dem in i romantiska relationer i vuxenlivet. Kunde några av deras beteenden och egenskaper i nutida kärleksrelationer förstås utifrån relationen till omsorgspersonerna under uppväxten? I studien har en kvalitativ metod använts för att få tillgång till deltagarnas tankar och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju personer mellan 23-31 års ålder. Intervjupersonerna fick också svara på en enkät, kallad Love Attitude... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur relationer till omsorgspersoner i barndomen har påverkat framtida kärleksrelationer hos en grupp vuxna. Studien ämnade både att lyfta fram hur gruppen själva menade att relationerna till omsorgspersonerna påverkat deras liv, och om relationsmönster från barndomen följt dem in i romantiska relationer i vuxenlivet. Kunde några av deras beteenden och egenskaper i nutida kärleksrelationer förstås utifrån relationen till omsorgspersonerna under uppväxten? I studien har en kvalitativ metod använts för att få tillgång till deltagarnas tankar och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju personer mellan 23-31 års ålder. Intervjupersonerna fick också svara på en enkät, kallad Love Attitude Scale, som undersökte erfarenheter och tankar om kärlek och relationer. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades utifrån tidigare forskning. I studien har både psykologiska och sociologiska perspektiv tillämpats. Studien resulterade i att vissa beteenden och egenskaper, såsom svartsjuka och bekräftelsebehov, var mer framhävande för respondenter som upplevt mer otrygghet i barndomen. Upprepade relationsmönster kunde tydas från tre av respondenternas utsagor. En respondent tycktes ha brutit sitt relationsmönster. I tre fall var det oklart om intervjupersonerna hade ett generellt relationsmönster i livet eller ej. Mycket av den teori och tidigare forskning som behandlats berör anknytningsstilar. I denna studie fanns inte instrument för att tyda deltagarnas anknytningsstil, men utifrån respondenternas berättelser kunde en mer eller mindre trygg barndom tolkas. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine how relationships to caregivers in childhood have affected future romantic relationships in a group of adults. The study is intended to highlight both how the respondents themselves understands how the relationships to their caregivers has affected their lives, and if relationship patterns from childhood have been reproduced in romantic relationships in adulthood. Could some of their behaviour and characteristics in romantic relationships today be understood in relation to their relationships with caregivers while growing up? In this study a qualitative method was used to access participants’ thoughts and experiences. Semi-structured interviews were conducted with seven people between the ages of 23 and... (More)
The aim of this study was to examine how relationships to caregivers in childhood have affected future romantic relationships in a group of adults. The study is intended to highlight both how the respondents themselves understands how the relationships to their caregivers has affected their lives, and if relationship patterns from childhood have been reproduced in romantic relationships in adulthood. Could some of their behaviour and characteristics in romantic relationships today be understood in relation to their relationships with caregivers while growing up? In this study a qualitative method was used to access participants’ thoughts and experiences. Semi-structured interviews were conducted with seven people between the ages of 23 and 31. The informants also answered a questionnaire, called ‘Love Attitude Scale’, which examined experiences and thoughts about love and relationships. The interviews were recorded, transcribed and analyzed through prior research. In the study both psychological and sociological perspectives have been applied. The study resulted in that some behaviours and characteristics, like jealousy and need for confirmation, were more apparently linked to respondents who had experienced more insecurity during childhood. Repeated relationship patterns could be interpreted from three of the respondents’ stories. One respondent seemed to have broken their relationship pattern. In three cases it was uncertain if the respondents had a general relationship pattern in life or not. Much of the theory and prior research that was addressed concerns attachment patterns. In this study there was no instrument to interpret the respondents’ attachment patterns, but from the respondents’ stories a more or less secure childhood could be interpreted. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Beatrice LU and Lakkala Hansen, Marielle LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anknytning, romantiska relationer, kärleksstilar, intervju, Love Attitude Scale attachment, romantic relationships, lovestyles, interview, Love Attitude Scale
language
Swedish
id
8884626
date added to LUP
2016-06-27 09:18:37
date last changed
2016-06-27 09:18:37
@misc{8884626,
 abstract   = {The aim of this study was to examine how relationships to caregivers in childhood have affected future romantic relationships in a group of adults. The study is intended to highlight both how the respondents themselves understands how the relationships to their caregivers has affected their lives, and if relationship patterns from childhood have been reproduced in romantic relationships in adulthood. Could some of their behaviour and characteristics in romantic relationships today be understood in relation to their relationships with caregivers while growing up? In this study a qualitative method was used to access participants’ thoughts and experiences. Semi-structured interviews were conducted with seven people between the ages of 23 and 31. The informants also answered a questionnaire, called ‘Love Attitude Scale’, which examined experiences and thoughts about love and relationships. The interviews were recorded, transcribed and analyzed through prior research. In the study both psychological and sociological perspectives have been applied. The study resulted in that some behaviours and characteristics, like jealousy and need for confirmation, were more apparently linked to respondents who had experienced more insecurity during childhood. Repeated relationship patterns could be interpreted from three of the respondents’ stories. One respondent seemed to have broken their relationship pattern. In three cases it was uncertain if the respondents had a general relationship pattern in life or not. Much of the theory and prior research that was addressed concerns attachment patterns. In this study there was no instrument to interpret the respondents’ attachment patterns, but from the respondents’ stories a more or less secure childhood could be interpreted.},
 author    = {Henriksson, Beatrice and Lakkala Hansen, Marielle},
 keyword   = {anknytning,romantiska relationer,kärleksstilar,intervju,Love Attitude Scale attachment,romantic relationships,lovestyles,interview,Love Attitude Scale},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Jag litar inte på människor för fem öre” - en kvalitativ studie om barndomsrelationers påverkan på framtida kärleksrelationer},
 year     = {2016},
}