Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykisk hälsa och familjefunktion i familjer där en förälder lider av psykisk sjukdom: En klinisk pilotstudie av baslinjedata inför preventiva familjeinterventioner

Gustafsson, Amanda and Rasmusson Honnér, Emilia LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En klinisk pilotstudie med kvantitativ ansats har undersökt data från patienter diagnostiserade med depression, dystymi, ångeststörning eller bipolär sjukdom och deras barn och närstående utifrån skattad psykisk hälsa och familjefunktion. Data på baslinjenivå inhämtades från deltagare rekryterade i en pågående utvärderingsstudie av Axberg, Priebe och Grip (2013) som syftar till att utvärdera de preventiva familjeinterventionerna Beardslees Preventiva Familjeintervention och Föra Barn på Tal. 36 patienter, 12 närstående och 11 barn deltog i studien. Resultatet visade att varken barnen eller de närstående skattade psykisk ohälsa på gruppnivå. Deltagare med indikationer på psykisk ohälsa kunde dock identifieras bland både barn och närstående.... (More)
En klinisk pilotstudie med kvantitativ ansats har undersökt data från patienter diagnostiserade med depression, dystymi, ångeststörning eller bipolär sjukdom och deras barn och närstående utifrån skattad psykisk hälsa och familjefunktion. Data på baslinjenivå inhämtades från deltagare rekryterade i en pågående utvärderingsstudie av Axberg, Priebe och Grip (2013) som syftar till att utvärdera de preventiva familjeinterventionerna Beardslees Preventiva Familjeintervention och Föra Barn på Tal. 36 patienter, 12 närstående och 11 barn deltog i studien. Resultatet visade att varken barnen eller de närstående skattade psykisk ohälsa på gruppnivå. Deltagare med indikationer på psykisk ohälsa kunde dock identifieras bland både barn och närstående. Aspekterna roller och problemlösningsförmåga inom familjefunktion uppgavs av patienter och närstående mer negativa än jämförelsedata, medan barnen upplevde överlag hälsosamt familjefungerande. Starka samband fanns mellan barnens upplevelse av familjens funktion och deras psykiska hälsa. Detta samband var mer otydligt för föräldrarna vilket kan bero på komplexiteten i familjefunktionen. Samtliga gruppers skattningar visade på god överensstämmelse för synen på barnens psykiska hälsa, medan barnen skattade mer hälsosamt generellt fungerande än patienterna. (Less)
Popular Abstract
A clinical pilot study with a quantitative approach has examined data from patients diagnosed with depression, dysthymia, anxiety disorder or bipolar disorder, and their children and partners based on self-reported mental health and family functioning. Baseline data was collected from participants enrolled in an ongoing evaluation study by Axberg, Priebe and Grip (2013), which aims to evaluate the preventive family interventions ‘Beardslee’s Family Intervention’ and ’Let’s talk about children’. Thirty-six patients, 12 partners and 11 children participated in the study. The results showed that neither the children nor the partners reported mental health problems at group level. Participants with indications of mental health problems could... (More)
A clinical pilot study with a quantitative approach has examined data from patients diagnosed with depression, dysthymia, anxiety disorder or bipolar disorder, and their children and partners based on self-reported mental health and family functioning. Baseline data was collected from participants enrolled in an ongoing evaluation study by Axberg, Priebe and Grip (2013), which aims to evaluate the preventive family interventions ‘Beardslee’s Family Intervention’ and ’Let’s talk about children’. Thirty-six patients, 12 partners and 11 children participated in the study. The results showed that neither the children nor the partners reported mental health problems at group level. Participants with indications of mental health problems could although be identified among both children and partners at an individual level. The parents reported the aspects roles and problem solving skills within the family functioning more negative than the comparison data, while the children, in general, experienced healthy family functioning. Strong links were found between children's experience of family functioning and mental health. This relationship was more vague for the parents, which may be due to the complexity of family functioning as a concept. All three groups' estimates showed good agreement for the view of the children's mental health, while the children reported healthier overall functioning compared to the patients. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Amanda and Rasmusson Honnér, Emilia LU
supervisor
organization
alternative title
Psychological well-being and family functioning in families with a parent suffering from mental illness: A clinical pilot study of baseline data prior to preventive family interventions.
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
risk, parental mental illness, mental health, family functioning, children, baseline, prevention, resilience, psykisk sjukdom hos förälder, psykisk hälsa, familjefunktion, barn, baslinje, resiliens
language
Swedish
id
8886375
date added to LUP
2016-07-07 08:36:47
date last changed
2016-07-07 08:36:47
@misc{8886375,
 abstract   = {En klinisk pilotstudie med kvantitativ ansats har undersökt data från patienter diagnostiserade med depression, dystymi, ångeststörning eller bipolär sjukdom och deras barn och närstående utifrån skattad psykisk hälsa och familjefunktion. Data på baslinjenivå inhämtades från deltagare rekryterade i en pågående utvärderingsstudie av Axberg, Priebe och Grip (2013) som syftar till att utvärdera de preventiva familjeinterventionerna Beardslees Preventiva Familjeintervention och Föra Barn på Tal. 36 patienter, 12 närstående och 11 barn deltog i studien. Resultatet visade att varken barnen eller de närstående skattade psykisk ohälsa på gruppnivå. Deltagare med indikationer på psykisk ohälsa kunde dock identifieras bland både barn och närstående. Aspekterna roller och problemlösningsförmåga inom familjefunktion uppgavs av patienter och närstående mer negativa än jämförelsedata, medan barnen upplevde överlag hälsosamt familjefungerande. Starka samband fanns mellan barnens upplevelse av familjens funktion och deras psykiska hälsa. Detta samband var mer otydligt för föräldrarna vilket kan bero på komplexiteten i familjefunktionen. Samtliga gruppers skattningar visade på god överensstämmelse för synen på barnens psykiska hälsa, medan barnen skattade mer hälsosamt generellt fungerande än patienterna.},
 author    = {Gustafsson, Amanda and Rasmusson Honnér, Emilia},
 keyword   = {risk,parental mental illness,mental health,family functioning,children,baseline,prevention,resilience,psykisk sjukdom hos förälder,psykisk hälsa,familjefunktion,barn,baslinje,resiliens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykisk hälsa och familjefunktion i familjer där en förälder lider av psykisk sjukdom: En klinisk pilotstudie av baslinjedata inför preventiva familjeinterventioner},
 year     = {2016},
}