Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

UBER and UberPop –To be or not to be banned in the EU?

Gustavsson, Peggy LU (2016) JAEM01 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
UBER är ett globalt företag som växer snabbt. UBER har skapat en applikation som gör det möjligt att, via applikationen, beställa en taxiresa från en person som kör sin egen bil. Enligt UBER är det dock inget transportföretag, utan istället en teknologiplattform. Detta nya fenomen, där företag möjliggör tillgång till andra personers ägodelar, kallas för delningsekonomi. För att bli en UBER-förare krävs kommersiell försäkring, taxiförarlegitimation samt en bil. UBER har däremot även en lågkostnadsservice som kallas för UberPop. För att köra UberPop krävs ingen taxiförarlegitimation eller kommersiell försäkring. Medlemsstater har dock agerat och infört såväl restriktioner som förbud mot både UberPopförare och mot UBER. Syftet med denna... (More)
UBER är ett globalt företag som växer snabbt. UBER har skapat en applikation som gör det möjligt att, via applikationen, beställa en taxiresa från en person som kör sin egen bil. Enligt UBER är det dock inget transportföretag, utan istället en teknologiplattform. Detta nya fenomen, där företag möjliggör tillgång till andra personers ägodelar, kallas för delningsekonomi. För att bli en UBER-förare krävs kommersiell försäkring, taxiförarlegitimation samt en bil. UBER har däremot även en lågkostnadsservice som kallas för UberPop. För att köra UberPop krävs ingen taxiförarlegitimation eller kommersiell försäkring. Medlemsstater har dock agerat och infört såväl restriktioner som förbud mot både UberPopförare och mot UBER. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka huruvida en restriktion eller ett förbud mot UBER och UberPop är förenligt med EU-rätten. Uppsatsen börjar med att analysera den rättsliga karaktären av UBER och UberPop. Det är min slutsats att UBER både kan ses som en informationssamhällets tjänst, som en taxitjänst. För det fall att UBER endast hade setts som en informationssamhällets tjänst är området reglerat på EU-nivå. Hade UBER istället setts som en taxitjänst, är området reglerat på nationell nivå. När det förekommer rättsosäkerhet samt skillnader i lagstiftning mellan medlemsstaterna, kan det uppstå hinder för den inre marknaden. Min uppfattning är att dessa hinder bör undanröjas genom samordning och reglering på EU-nivå. Detta för att undvika att medlemsstaterna
tillämpar olika regler och för att främja den fria rörligheten. Begränsningar av de grundläggande rättigheterna kan göras om det är motiverat. I sådana
fall måste begränsningarna vara proportionella, nödvändiga samt reflektera
samhällsintressen som erkänns av EU. Uppsatsens slutsats är att en begränsning eller ett förbud mot UBER är oförenligt med EU-rätten. Detta eftersom UBER-förare faktiskt har kommersiell försäkring och taxiförarlegitimation. Det är därför inte möjligt att argumentera att det inte är lika säkert som vanliga taxibilar, eftersom de har samma taxiförarlegitimation och försäkringar. Min uppfattning är att det däremot är möjligt att begränsa eller förbjuda UberPop, så som det är uppbyggt och fungerar idag. Enligt min uppfattning vore en
begränsning, eller ett förbud, proportionerligt, nödvändigt och legitimt eftersom föraren varken har taxiförarlegitimation eller rätt försäkring. En begränsning av UberPop skulle således kunna motiveras med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. (Less)
Abstract
UBER is a worldwide company growing rapidly. It has invented an application that makes it possible to request a ride from a driver which drives their own car. According to UBER, it is not a transport company but instead a technology platform. Moreover, this new phenomenon, whereby companies are enabling access for consumers to property owned by other consumers, is called sharing economy.
In order to become an UBER driver, one must possess a commercial insurance, a car and a taxi licence. Despite that, UBER also runs an additional low cost service called UberPop. The people who are driving UberPop do not need to have any taxi license or commercial insurance. Moreover, Member States have been taking actions that have resulted in... (More)
UBER is a worldwide company growing rapidly. It has invented an application that makes it possible to request a ride from a driver which drives their own car. According to UBER, it is not a transport company but instead a technology platform. Moreover, this new phenomenon, whereby companies are enabling access for consumers to property owned by other consumers, is called sharing economy.
In order to become an UBER driver, one must possess a commercial insurance, a car and a taxi licence. Despite that, UBER also runs an additional low cost service called UberPop. The people who are driving UberPop do not need to have any taxi license or commercial insurance. Moreover, Member States have been taking actions that have resulted in restrictions and bans against both UberPop drivers and the management of UBER. The purpose of this thesis is therefore to examine whether restricting or banning UBER and UberPop constitutes a breach of EU law. In order to do so, the thesis starts with analysing the legal nature of UBER and UberPop. It is my conclusion that UBER could be seen as both a transport service and an information society service. If it is concluded to be only an information society service, it is settled at EU level. While, if it is concluded to be seen as purely a taxi service, it is a matter for the national law. Obstacles can however derive from divergences in legislation and from legal uncertainty regarding which national rules that are applicable. In my consideration, these obstacles should be eliminated by coordinating this issue and clarifying the regulations at EU level. This in order to avoid fragmentation and to avoid obstacles to the internal market.
Limitations of the fundamental freedoms can be made if they are justified. The limitations need to be proportionate, necessary and meet objectives of general interest recognised by the EU. The conclusion of this thesis is that restricting or banning UBER would constitute a breach of EU law. Because the UBER driver actually possess a taxi license and a commercial insurance. Therefore it could not be argued that it is not as safe as regular taxis,
since they have the same licenses and insurances. In my consideration, restricting or banning UberPop would not constitute a breach of EU law. At least not as UberPop is functioning today. In my consideration, a restriction of UberPop would be proportionate, necessary and legitimate since the driver does not possess the correct license or insurance. A restriction of UberPop could therefore be justified on grounds of public policy and safety. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Peggy LU
supervisor
organization
course
JAEM01 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
UBER, EU law, the internal market.
language
English
id
8886509
date added to LUP
2016-07-11 11:34:50
date last changed
2016-07-11 11:34:50
@misc{8886509,
 abstract   = {UBER is a worldwide company growing rapidly. It has invented an application that makes it possible to request a ride from a driver which drives their own car. According to UBER, it is not a transport company but instead a technology platform. Moreover, this new phenomenon, whereby companies are enabling access for consumers to property owned by other consumers, is called sharing economy.
In order to become an UBER driver, one must possess a commercial insurance, a car and a taxi licence. Despite that, UBER also runs an additional low cost service called UberPop. The people who are driving UberPop do not need to have any taxi license or commercial insurance. Moreover, Member States have been taking actions that have resulted in restrictions and bans against both UberPop drivers and the management of UBER. The purpose of this thesis is therefore to examine whether restricting or banning UBER and UberPop constitutes a breach of EU law. In order to do so, the thesis starts with analysing the legal nature of UBER and UberPop. It is my conclusion that UBER could be seen as both a transport service and an information society service. If it is concluded to be only an information society service, it is settled at EU level. While, if it is concluded to be seen as purely a taxi service, it is a matter for the national law. Obstacles can however derive from divergences in legislation and from legal uncertainty regarding which national rules that are applicable. In my consideration, these obstacles should be eliminated by coordinating this issue and clarifying the regulations at EU level. This in order to avoid fragmentation and to avoid obstacles to the internal market.
Limitations of the fundamental freedoms can be made if they are justified. The limitations need to be proportionate, necessary and meet objectives of general interest recognised by the EU. The conclusion of this thesis is that restricting or banning UBER would constitute a breach of EU law. Because the UBER driver actually possess a taxi license and a commercial insurance. Therefore it could not be argued that it is not as safe as regular taxis,
since they have the same licenses and insurances. In my consideration, restricting or banning UberPop would not constitute a breach of EU law. At least not as UberPop is functioning today. In my consideration, a restriction of UberPop would be proportionate, necessary and legitimate since the driver does not possess the correct license or insurance. A restriction of UberPop could therefore be justified on grounds of public policy and safety.},
 author    = {Gustavsson, Peggy},
 keyword   = {UBER,EU law,the internal market.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {UBER and UberPop –To be or not to be banned in the EU?},
 year     = {2016},
}