Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Facilitating the working process and documentation of DES projects

Svensson, Caroline LU and Tehler, Isabella LU (2016) MTT920 20161
Packaging Logistics
Abstract
Background: Following a growing global competition, complexity, flexibility and product variability of manufacturing systems are increasing. This has led to improvement projects becoming more difficult to carry out. Discrete event simulation (DES) has in literature been identified as having the capability to solve these challenges, but as complexity of a manufacturing system increases so does also the complexity of the DES project. At the same time, the increased dynamic of manufacturing systems requires quicker analysis of improvement projects. This leads to a situation of DES projects having to be carried out on more complex system with shorter project lead time than before.

Purpose: Given the stated situation of having to run more... (More)
Background: Following a growing global competition, complexity, flexibility and product variability of manufacturing systems are increasing. This has led to improvement projects becoming more difficult to carry out. Discrete event simulation (DES) has in literature been identified as having the capability to solve these challenges, but as complexity of a manufacturing system increases so does also the complexity of the DES project. At the same time, the increased dynamic of manufacturing systems requires quicker analysis of improvement projects. This leads to a situation of DES projects having to be carried out on more complex system with shorter project lead time than before.

Purpose: Given the stated situation of having to run more complex DES projects even faster than before, this study aimed to:
1. get an understanding of the process used for working with DES projects,
2. understand what underlying steps have the potential to be facilitated and
3. make an attempt to facilitate working with these with the aim of reducing project lead time.

Methodology: In order to achieve stated purpose a literature study was carried out, resulting in a general framework aimed at facilitating the first steps of the DES project process. The framework was then tested and evaluated in a single case study and developed further into a final version.

Conclusion: Following the literature study it was concluded that the five first steps of the DES project process were the most general and had the most potential to be facilitated by a general framework. The final version of the framework consisted of a three step method;
1. System description
2. Visualisation and data collection
3. Model translation

Keywords: Discrete event simulation, facilitation of the DES project process, DES framework, simulation of complex manufacturing systems, reducing simulation project lead time (Less)
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Till följd av att den globala konkurrensen tilltar, ökar komplexiteten, flexibiliteten och produktvariationen inom produktion. Detta leder till att förbättringsprojekt blir allt svårare att genomföra. Händelsestyrd simulering har i litteraturen blivit identifierat som ett verktyg med förmågan att lösa dessa utmaningar, men till följd av att komplexiteten i en produktion ökar, växer också komplexiteten i simuleringsprojektet. Samtidigt kräver den växande dynamiken inom produktion en snabbare analys av förbättringsprojekt. Detta leder till en situation där simuleringsprojekt måste utföras på komplexare system men med en kortare ledtid än förut.

Syfte: Givet ovan nämnda situation syftade denna studie till att:
1. få en... (More)
Bakgrund: Till följd av att den globala konkurrensen tilltar, ökar komplexiteten, flexibiliteten och produktvariationen inom produktion. Detta leder till att förbättringsprojekt blir allt svårare att genomföra. Händelsestyrd simulering har i litteraturen blivit identifierat som ett verktyg med förmågan att lösa dessa utmaningar, men till följd av att komplexiteten i en produktion ökar, växer också komplexiteten i simuleringsprojektet. Samtidigt kräver den växande dynamiken inom produktion en snabbare analys av förbättringsprojekt. Detta leder till en situation där simuleringsprojekt måste utföras på komplexare system men med en kortare ledtid än förut.

Syfte: Givet ovan nämnda situation syftade denna studie till att:
1. få en förståelse för arbetsprocessen kopplat till simuleringsprojekt,
2. förstå vilka underliggande steg som har potentialen att underlättas och
3. försöka stödja arbetet med dessa med målet att minska den totala projektledtiden.

Metod: För att uppnå det uppsatta syftet gjordes en litteraturstudie. Denna resulterade i ett tre-stegsramverk konstruerat med målet att underlätta de fem första stegen i processen för simuleringsprojekt. Detta ramverk testades och utvärderades därefter i en fallstudie för att vidare kunna utvecklas till en slutversion.

Slutsats: Genom litteraturstudien kunde slutsatsen dras att de fem första stegen i simuleringsprojektprocessen var de mest generella och de med störst potential att kunna stödjas med hjälp av ett ramverk. Det slutgiltiga ramverket innehöll en trestegs-metod med följande delar;
1. Systembeskrivning
2. Visualisering och datainsamling
3. Modellöversättning

Nyckelord: Händelsestyrd simulering, underlättning av projektprocessen för simulering, ramverk för händelsestyrd simulering, simulering av komplexa produktionssystem, förkorta projektledtiden för simulering (Less)
Popular Abstract
The increased dynamics in today’s manufacturing systems require serious work in making simulation deliverer instant answers. By starting the simulation project following a simple three step method the entire project will run smoother. Implementing such framework in a company would standardise the way of working and reduce time and resources spent on a simulation project.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Caroline LU and Tehler, Isabella LU
supervisor
organization
course
MTT920 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Discrete event simulation, facilitation of the DES project process, DES framework, simulation of complex manufacturing systems, reducing simulation project lead time
language
English
id
8887858
date added to LUP
2016-08-15 13:14:42
date last changed
2016-08-15 13:14:42
@misc{8887858,
 abstract   = {Background: Following a growing global competition, complexity, flexibility and product variability of manufacturing systems are increasing. This has led to improvement projects becoming more difficult to carry out. Discrete event simulation (DES) has in literature been identified as having the capability to solve these challenges, but as complexity of a manufacturing system increases so does also the complexity of the DES project. At the same time, the increased dynamic of manufacturing systems requires quicker analysis of improvement projects. This leads to a situation of DES projects having to be carried out on more complex system with shorter project lead time than before. 

Purpose: Given the stated situation of having to run more complex DES projects even faster than before, this study aimed to:
1.	get an understanding of the process used for working with DES projects,
2.	understand what underlying steps have the potential to be facilitated and
3.	make an attempt to facilitate working with these with the aim of reducing project lead time.

Methodology: In order to achieve stated purpose a literature study was carried out, resulting in a general framework aimed at facilitating the first steps of the DES project process. The framework was then tested and evaluated in a single case study and developed further into a final version.

Conclusion: Following the literature study it was concluded that the five first steps of the DES project process were the most general and had the most potential to be facilitated by a general framework. The final version of the framework consisted of a three step method;
1.	System description
2.	Visualisation and data collection
3.	Model translation

Keywords: Discrete event simulation, facilitation of the DES project process, DES framework, simulation of complex manufacturing systems, reducing simulation project lead time},
 author    = {Svensson, Caroline and Tehler, Isabella},
 keyword   = {Discrete event simulation,facilitation of the DES project process,DES framework,simulation of complex manufacturing systems,reducing simulation project lead time},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Facilitating the working process and documentation of DES projects},
 year     = {2016},
}