Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hedersrelaterat våld : en intersektionell utvärdering av 2015 års utredning om en nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Vanhanen, Caroline LU (2016) MRSG20 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker och utvärderar statens offentliga utredningars slutbetänkande kring en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck från 2015. Tidigare forskning presenteras med de främsta perspektiven som används i studier kring ämnet som är kulturellt perspektiv, könsperspektiv och intersektionellt perspektiv. Denna undersökning applicerar ett intersektionellt perspektiv genom en kvalitativ, riktad innehållsanalys som belyser ojämlikhet och maktstrukturer. Det intersektionella perspektivet tar avstamp i feminism, antirasism och postkolonialism för att belysa hur kunskapsproduktion kan reproducera ojämlikhet. Det som undersöks är framställningen av hedersrelaterat våld samt vilka tillgångar... (More)
Denna studie undersöker och utvärderar statens offentliga utredningars slutbetänkande kring en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck från 2015. Tidigare forskning presenteras med de främsta perspektiven som används i studier kring ämnet som är kulturellt perspektiv, könsperspektiv och intersektionellt perspektiv. Denna undersökning applicerar ett intersektionellt perspektiv genom en kvalitativ, riktad innehållsanalys som belyser ojämlikhet och maktstrukturer. Det intersektionella perspektivet tar avstamp i feminism, antirasism och postkolonialism för att belysa hur kunskapsproduktion kan reproducera ojämlikhet. Det som undersöks är framställningen av hedersrelaterat våld samt vilka tillgångar och/eller brister den nationella strategin besitter vad gäller att arbeta mot hedersrelaterat våld och vardagsheder. Slutsatserna är att framställningen reproducerar ojämlikhet och ofrivilligt maktutövande genom att befästa binära oppositioner kring män och kvinnor. Även att tillgångarna i att motarbeta detta våld ligger i en förståelse för våldets bredd och koppling till patriarkatet och att dess brister ligger i att föreslå adekvata åtgärder för att uppnå förändring i könsmaktsordningen. (Less)
Popular Abstract
This study examines and evaluates the state government investigations last proposition regarding a national strategy against domestic violence and honour-related violence and oppression from 2015. Previous research is presented with the main perspectives used in studies on the subject which are cultural perspective, gender- perspective and intersectional perspective. This study applies an intersectional perspective through a qualitative, targeted content analysis, which highlights inequalities and power structures. The intersectional perspective springs from feminism, anti-racism and post-colonialism to highlight how the production of knowledge can reproduce inequality. The study investigates how honour-related violence is portrait as well... (More)
This study examines and evaluates the state government investigations last proposition regarding a national strategy against domestic violence and honour-related violence and oppression from 2015. Previous research is presented with the main perspectives used in studies on the subject which are cultural perspective, gender- perspective and intersectional perspective. This study applies an intersectional perspective through a qualitative, targeted content analysis, which highlights inequalities and power structures. The intersectional perspective springs from feminism, anti-racism and post-colonialism to highlight how the production of knowledge can reproduce inequality. The study investigates how honour-related violence is portrait as well as the assets and/or shortcomings of witch the national strategy possesses with regards in working against honour-related violence and day-to-day honour-related violence. The conclusions are that the portraits of honour-related violence in the strategy reproduces inequality and involuntarily practicing abuse of power by consolidating the binary oppositions around men and women. The assets in countering this kind of violence lies in an understanding of the breadth and violence linked to the patriarchy and that its shortcomings lies in proposing adequate measures to achieve a change in the gender hierarchy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vanhanen, Caroline LU
supervisor
organization
course
MRSG20 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
intersectionality, day-to-day honour-related violence, honour-related violence, patriarkat, jämställdhet, makt, intersektionalitet, hedersrelaterat våld, vardagsheder, power, equality, patriarchy, mänskliga rättigheter, human rights
language
Swedish
id
8888660
date added to LUP
2016-10-12 09:39:10
date last changed
2016-10-12 09:39:10
@misc{8888660,
 abstract   = {Denna studie undersöker och utvärderar statens offentliga utredningars slutbetänkande kring en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck från 2015. Tidigare forskning presenteras med de främsta perspektiven som används i studier kring ämnet som är kulturellt perspektiv, könsperspektiv och intersektionellt perspektiv. Denna undersökning applicerar ett intersektionellt perspektiv genom en kvalitativ, riktad innehållsanalys som belyser ojämlikhet och maktstrukturer. Det intersektionella perspektivet tar avstamp i feminism, antirasism och postkolonialism för att belysa hur kunskapsproduktion kan reproducera ojämlikhet. Det som undersöks är framställningen av hedersrelaterat våld samt vilka tillgångar och/eller brister den nationella strategin besitter vad gäller att arbeta mot hedersrelaterat våld och vardagsheder. Slutsatserna är att framställningen reproducerar ojämlikhet och ofrivilligt maktutövande genom att befästa binära oppositioner kring män och kvinnor. Även att tillgångarna i att motarbeta detta våld ligger i en förståelse för våldets bredd och koppling till patriarkatet och att dess brister ligger i att föreslå adekvata åtgärder för att uppnå förändring i könsmaktsordningen.},
 author    = {Vanhanen, Caroline},
 keyword   = {intersectionality,day-to-day honour-related violence,honour-related violence,patriarkat,jämställdhet,makt,intersektionalitet,hedersrelaterat våld,vardagsheder,power,equality,patriarchy,mänskliga rättigheter,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hedersrelaterat våld : en intersektionell utvärdering av 2015 års utredning om en nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck},
 year     = {2016},
}