Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Innan kulturen slocknar - En kvalitativ textanalys av Roger Scrutons uppfattning om den västerländska kulturen i en postmodern värld, sett utifrån ett historiebruksperspektiv

Engström, Daniel LU (2016) TLVK10 20161
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Den engelska professorn och filosofen Roger Scruton har under ett långt akademiskt liv kritiserat samtiden på många olika sätt. Han är kritisk till det postmoderna samhället och filosofer som Focault, Derrida och Habermas. Han menar att den västerländska kulturen idag står under hot. Syftet med denna uppsats är därför att redogöra för och kritisk diskutera Scrutons analys och kritik av det västerländska moderna och postmoderna samhället. Till syftet hör också att försöka klarlägga vad Scruton syn på etik och religion är. Jag kommer analysera Scruton utifrån historiebruksforskningens teoretiska perspektiv som avhandlar ur vilket perspektiv vi ser historia. För att undersöka mina frågor använder jag en kvalitativ textanalys, där jag... (More)
Den engelska professorn och filosofen Roger Scruton har under ett långt akademiskt liv kritiserat samtiden på många olika sätt. Han är kritisk till det postmoderna samhället och filosofer som Focault, Derrida och Habermas. Han menar att den västerländska kulturen idag står under hot. Syftet med denna uppsats är därför att redogöra för och kritisk diskutera Scrutons analys och kritik av det västerländska moderna och postmoderna samhället. Till syftet hör också att försöka klarlägga vad Scruton syn på etik och religion är. Jag kommer analysera Scruton utifrån historiebruksforskningens teoretiska perspektiv som avhandlar ur vilket perspektiv vi ser historia. För att undersöka mina frågor använder jag en kvalitativ textanalys, där jag analyserar två böcker av Scruton. I dessa kritiserar han individuella och relativistiska drag hos människan och förespråka istället ett samhälle med stor gemenskap som han förefaller sig sakna. Scruton ser det han kallar den västerländska kulturen som en kunskapskälla. Han menar även kristendomen haft en viktig roll för den västerländska kulturen och gjort det lättare för oss att stå upp för den västerländska kulturens rätt att existera. Kristendomen har även hjälpt den västerländska kulturen med moraluppfostran och på något sätt legat bakom alla västerländska konstverk, samt under mörka perioder hjälp till att hålla hoppet och anständigheten uppe. Scruton vill även bevara det han kallar den västerländska kulturen. Om vi inte aktivt bevarar denna kultur kommer vi ställas inför en undergång av seder, traditioner, konventioner, skick och bruk. Några slutsatser är att Scruton i vissa delar av sin argumentation är något svepande och förenklad, och att han och Focault förenas i en kritik av en förenklad vetenskaplig världsbild, men utifrån väldigt olika förutsättningar. Scruton saknar även den stora gemensamma berättelsen i dagens västerländska värld. Jag menar även att vi mitt i vår iver att hela tiden vara så modern som möjligt och eftersträva ständig förnyelse ändå ger oss tid betrakta t.ex. ett konstverk av, vad Scruton skulle benämna som, en klassisk målare och studera den i lugn och ro. Låta den stimulera vårt sinne och ge oss en emotionell kunskap, samtidigt som vi låter fantasin flöda i vår tolkning av den. Samtidigt är det viktigt att vara väldigt medveten om att Scruton i hela sin argumentation använder ett historiebruk som gynnar hans argumentation. (Less)
Abstract
The English professor and philosopher Roger Scruton has in a long academic life criticized contemporaries in many different ways. He is critical of the post-modern society and philosophers as Focault, Derrida and Habermas. He believes that Western culture today is under threat. The purpose of this bachelor's degree project is to describe and discuss critical Scrutons analysis and criticism of Western modern and post-modern society. For the purpose I also try to clarify what Scruton's view of ethics and religion is. I analyze Scruton based on the use of history-research in theoretical perspective that discusses the prism through which we view history. To examine my questions, I use a qualitative text analysis, where I analyze two books by... (More)
The English professor and philosopher Roger Scruton has in a long academic life criticized contemporaries in many different ways. He is critical of the post-modern society and philosophers as Focault, Derrida and Habermas. He believes that Western culture today is under threat. The purpose of this bachelor's degree project is to describe and discuss critical Scrutons analysis and criticism of Western modern and post-modern society. For the purpose I also try to clarify what Scruton's view of ethics and religion is. I analyze Scruton based on the use of history-research in theoretical perspective that discusses the prism through which we view history. To examine my questions, I use a qualitative text analysis, where I analyze two books by Scruton. In these he criticizes individual and relativistic trait of humans and advocate instead a society with a large community which he seems to lack. Scruton sees what he calls Western culture as a source of knowledge. He also thinks Christianity played an important role in Western culture, and made it easier for us to stand up to Western culture's right to exist. Christianity has also helped Western culture with moral upbringing and somehow been behind all of Western art, and during dark periods help to keep hope and decency up. Scruton also want to preserve what he calls Western culture. If we do not actively maintain this culture, we will be facing a downfall of customs, traditions, conventions, habits and practices. Some conclusions are that Scruton in some parts of his argument is something sweeping and simplistic, and that he and Focault united in a critique of a simplified scientific world, but from very different conditions. Scruton also lacks the large common story in today's Western world. I also believe that we in our eagerness of always be as modern as possible and strive for constant renewal still should give us time to consider, for example, a work of art, from what Scruton would term as a classical painter, and study it in peace and quiet. Let it stimulate our mind and give us an emotional knowledge, while we let our imagination run wild in our interpretation of it. Still it is important to be aware that Scruton throughout his argument is using a use of history to favoring his argument. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Daniel LU
supervisor
organization
course
TLVK10 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Roger Scruton, etik, moral, religion, kultur, kristendom, kvalitativ textanalys, den västerländska kulturen, postmodernism, historiebruksperspektiv, Focault, Derrida, Habermas, traditioner, konst, arkitektur, konservatism, kulturkonservatism.
language
Swedish
id
8889961
date added to LUP
2016-09-02 14:36:17
date last changed
2016-09-02 14:36:17
@misc{8889961,
 abstract   = {{The English professor and philosopher Roger Scruton has in a long academic life criticized contemporaries in many different ways. He is critical of the post-modern society and philosophers as Focault, Derrida and Habermas. He believes that Western culture today is under threat. The purpose of this bachelor's degree project is to describe and discuss critical Scrutons analysis and criticism of Western modern and post-modern society. For the purpose I also try to clarify what Scruton's view of ethics and religion is. I analyze Scruton based on the use of history-research in theoretical perspective that discusses the prism through which we view history. To examine my questions, I use a qualitative text analysis, where I analyze two books by Scruton. In these he criticizes individual and relativistic trait of humans and advocate instead a society with a large community which he seems to lack. Scruton sees what he calls Western culture as a source of knowledge. He also thinks Christianity played an important role in Western culture, and made it easier for us to stand up to Western culture's right to exist. Christianity has also helped Western culture with moral upbringing and somehow been behind all of Western art, and during dark periods help to keep hope and decency up. Scruton also want to preserve what he calls Western culture. If we do not actively maintain this culture, we will be facing a downfall of customs, traditions, conventions, habits and practices. Some conclusions are that Scruton in some parts of his argument is something sweeping and simplistic, and that he and Focault united in a critique of a simplified scientific world, but from very different conditions. Scruton also lacks the large common story in today's Western world. I also believe that we in our eagerness of always be as modern as possible and strive for constant renewal still should give us time to consider, for example, a work of art, from what Scruton would term as a classical painter, and study it in peace and quiet. Let it stimulate our mind and give us an emotional knowledge, while we let our imagination run wild in our interpretation of it. Still it is important to be aware that Scruton throughout his argument is using a use of history to favoring his argument.}},
 author    = {{Engström, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Innan kulturen slocknar - En kvalitativ textanalys av Roger Scrutons uppfattning om den västerländska kulturen i en postmodern värld, sett utifrån ett historiebruksperspektiv}},
 year     = {{2016}},
}