Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kostnads- nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning – med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster

Karras, Marika LU and Read, Kari Ella LU (2016) VBR920 20161
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
In this master thesis, a cost-benefit analysis (CBA) is performed on the implementation of a sustainable drainage system in the flood prone area Söderkulla in Malmö. The study focuses on quantifying and performing a monetary valuation of the ecosystem services that the drainage system will provide, in order to incorporate these values in the CBA.

Based on a estimated amount of storm water needed to be handled in the area of Söderkulla, a set of open storm water solutions and drainage solutions are suggested. The cost-aspect of the analysis is based on the investment and operative cost of these solutions. The benefit aspect constitutes of the ecosystem services which the system is expected to provide, in terms of flood risk reduction,... (More)
In this master thesis, a cost-benefit analysis (CBA) is performed on the implementation of a sustainable drainage system in the flood prone area Söderkulla in Malmö. The study focuses on quantifying and performing a monetary valuation of the ecosystem services that the drainage system will provide, in order to incorporate these values in the CBA.

Based on a estimated amount of storm water needed to be handled in the area of Söderkulla, a set of open storm water solutions and drainage solutions are suggested. The cost-aspect of the analysis is based on the investment and operative cost of these solutions. The benefit aspect constitutes of the ecosystem services which the system is expected to provide, in terms of flood risk reduction, water and air purification properties, noise reduction, climate regulation and increase of recreational values. The value of flood risk reduction is based partly on site-specific data and partly on national historical observations from floods. The other ecosystem services are valuated though classical economical valuation methods, traditionally used for valuation of aspects without a natural market. (Less)
Abstract (Swedish)
I examensarbete utförs en kostnads-nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering i det översvämningsdrabbade bostadsområdet Söderkulla i Malmö. Fokus i arbetet är att kvantifiera och värdera monetärt de ekosystemtjänster som det hållbara dagvattensystemet ger upphov till, i syfte att kunna väga dessa in i analysen.

I arbetet har ett antal åtgärdsförslag tagits fram baserad på en skattad mängd dagvatten som behövs omhändertas i området. Investerings och skötelskostnaderna för dessa lösningar har sedan lagts till grund för kostnadsaspekten av analysen. Nyttodelen utgörs av de ekosystemtjänster som lösningarna förväntas att generera i form av översvämningsskydd, vattenreningsförmåga, luftreningsförmåga, klimatreglering,... (More)
I examensarbete utförs en kostnads-nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering i det översvämningsdrabbade bostadsområdet Söderkulla i Malmö. Fokus i arbetet är att kvantifiera och värdera monetärt de ekosystemtjänster som det hållbara dagvattensystemet ger upphov till, i syfte att kunna väga dessa in i analysen.

I arbetet har ett antal åtgärdsförslag tagits fram baserad på en skattad mängd dagvatten som behövs omhändertas i området. Investerings och skötelskostnaderna för dessa lösningar har sedan lagts till grund för kostnadsaspekten av analysen. Nyttodelen utgörs av de ekosystemtjänster som lösningarna förväntas att generera i form av översvämningsskydd, vattenreningsförmåga, luftreningsförmåga, klimatreglering, bulldämpning och höjning av rekreationsvärde. Den monetära värdering översvämningsskydd är delvis baserad på platsspecifik data från försäkringsbolag och delvis på historisk data från övriga Sverige. De resterande ekosystemtjänsterna är värderat genom att använda traditionella ekonomiska värderingsmetoder för varor utan en naturlig marknad. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I sitt examensarbete har Marika Karras och Kari Ella Read visat att en hållbar hantering av regnvatten i städer kan vara lönsamt för samhället på sikt, genom att inkludera en ekonomisk värdering av nyttor som översvämningsskydd, naturlig vattenrening och rekreationsvärde i en kostnads-nyttoanalys.

Städer idag har stora asfalterade områden som regn- och smältvatten inte kan tränga igenom. Regnet som faller i staden leds direkt till reningsverken eller dammar via rör under marken, vilket leder till översvämning vid kraftiga regnfall. Med den pågående förtätning och urbanisering som vi ser idag, med fler hus och människor på små ytor, blir det ännu högre tryck på vattenledningarna. De senaste åren har bland annat Malmö upprepade gånger... (More)
I sitt examensarbete har Marika Karras och Kari Ella Read visat att en hållbar hantering av regnvatten i städer kan vara lönsamt för samhället på sikt, genom att inkludera en ekonomisk värdering av nyttor som översvämningsskydd, naturlig vattenrening och rekreationsvärde i en kostnads-nyttoanalys.

Städer idag har stora asfalterade områden som regn- och smältvatten inte kan tränga igenom. Regnet som faller i staden leds direkt till reningsverken eller dammar via rör under marken, vilket leder till översvämning vid kraftiga regnfall. Med den pågående förtätning och urbanisering som vi ser idag, med fler hus och människor på små ytor, blir det ännu högre tryck på vattenledningarna. De senaste åren har bland annat Malmö upprepade gånger översvämmats vilket har lett till stora kostnader både för privatpersoner och samhället. Ett problem som spås bli ännu mer angeläget på grund av klimatförändringarnas bidrag till ökade nederbördsmängder i Sverige och norra delarna av Europa. För att hantera översvämningsproblematiken behövs både lokala åtgärder som begränsar konsekvenserna av häftiga skyfall, men också globala åtgärder för att minska klimatpåverkningarna ytterligare. Frågan är om de hållbara lösningsalternativen ger nytta till samhället på sikt, och hur kan man värdera de positiva effekterna som inte har ett direkt ekonomiskt värde för att hitta denna nytta?

I sitt examensarbete har Marika Karras och Kari Ella Read försökt ge svar på dessa frågor genom att utföra en kostnads-nyttoanalys av införande av hållbar dagvattenhantering i bostadsområdet Söderkulla i Malmö.

Kostnads-nyttoanalys är ett beslutsverktyg som gör det möjligt att väga för och nackdelar med ett samhällsprojekt för att undersöka om det är lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv. Hållbar dagvattenhantering innebär åtgärder som öppna diken, regnbäddar och inslag av gröna ytor i staden som inte bara visat sig fungera som skydd mot översvämning, men även bidragit till ökad rekreationsvärde, rening av vatten och luft samt bullerreducering. Dessa nyttor kallas ekosystemtjänster och är tjänster som vi människor och våra samhällen i stor grad är beroende av för vårt välbefinnande och vår välfärd.

Med prognoserna som visar till ett förändrat klimat, befolkningsväxt i städer samt en kontinuerlig förlust av artsmångfald är det stor sannolikhet för att vi i framtiden kommer att värdera miljön allt högre än vi gör idag (Stern rapporten). Fram tills i dag har dock dessa värden sällan värderats ekonomiskt, vilket lett till problem då de inte kan vägas med andra effekter som har ett tydligt värde i pengar. I dagens samhälle står den ekonomiska aspekten i särställning och för att kunna inkludera de positiva naturvärdena i kostnads-nyttoanalysen har författarna därför valt att fokusera på att applicera och utvärdera monetär värdering av ekosystemtjänster till följd av införande av hållbar dagvattenhantering.

Genom intervju med ett antal berörda intressenter i Malmö har författarna dessutom identifierat problem med dagens
ansvarsfördelning kring dagvattenfrågor och kommit med förslag på incitament för att driva på hållbar dagvattenhantering baserad på fördelningen av nyttor. Resultatet av kostnadnyttoanalysen visade att en ekonomisk värdering av ekosystemtjänster tillsammans med en diskonteringsränta anpassad till klimatåtgärder (1,4 %) var avgörande för att visa på lönsamheten av införandet av hållbar dagvattenhanteringen i Söderkulla. Att värdera ekosystemtjänster i ekonomiska enheter kan således ge mervärde i samhällsbeslut och bidra till att kommunicera naturens värde på det språk som alla förstår. Detta tror författarna är nyckeln till en hållbar samhällsutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karras, Marika LU and Read, Kari Ella LU
supervisor
organization
alternative title
Cost-benefit analysis of sustainable drainage system as risk reduction measure against floods in urban areas – Focusing on monetary valuation of ecosystem services
course
VBR920 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sustainable drainage system, cost- benefit analysis, SuDS, CBA, climate change adaptation, monetary valuation, ecosystem services, flood risk
report number
5028
ISSN
1402-3504
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5028--SE
language
Swedish
id
8890616
date added to LUP
2016-09-06 15:11:09
date last changed
2020-12-03 14:26:11
@misc{8890616,
 abstract   = {In this master thesis, a cost-benefit analysis (CBA) is performed on the implementation of a sustainable drainage system in the flood prone area Söderkulla in Malmö. The study focuses on quantifying and performing a monetary valuation of the ecosystem services that the drainage system will provide, in order to incorporate these values in the CBA.

Based on a estimated amount of storm water needed to be handled in the area of Söderkulla, a set of open storm water solutions and drainage solutions are suggested. The cost-aspect of the analysis is based on the investment and operative cost of these solutions. The benefit aspect constitutes of the ecosystem services which the system is expected to provide, in terms of flood risk reduction, water and air purification properties, noise reduction, climate regulation and increase of recreational values. The value of flood risk reduction is based partly on site-specific data and partly on national historical observations from floods. The other ecosystem services are valuated though classical economical valuation methods, traditionally used for valuation of aspects without a natural market.},
 author    = {Karras, Marika and Read, Kari Ella},
 issn     = {1402-3504},
 keyword   = {Sustainable drainage system,cost- benefit analysis,SuDS,CBA,climate change adaptation,monetary valuation,ecosystem services,flood risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kostnads- nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning – med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster},
 year     = {2016},
}