Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strukturering av Apply Emtungas orderprocess

Hermansson, Dennis LU (2016) MTT820 20161
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Apply Emtunga är ett företag som saknar struktur gällande sin orderprocess. Examensarbetets syfte är därför att kartlägga företagets orderprocess samt klarlägga vilka problem som uppstår i samband med denna. Examensarbetet ämnar därmed svara på följande tre frågor: - hur orderprocessen ser ut, vilka problem som kan identifieras i samband med orderprocessen samt vilka förslag på åtgärder som kan ges för respektive problem som identifieras.

För att besvara frågeställningarna beskrivs ett antal olika teorier och tillvägagångssätt som används för att både kartlägga och undersöka en orderprocess. Utifrån de beskrivna teorierna kan det konstateras att orderprocessen kan bestå av mellan fyra till tio underprocesser beroende... (More)
SAMMANFATTNING

Apply Emtunga är ett företag som saknar struktur gällande sin orderprocess. Examensarbetets syfte är därför att kartlägga företagets orderprocess samt klarlägga vilka problem som uppstår i samband med denna. Examensarbetet ämnar därmed svara på följande tre frågor: - hur orderprocessen ser ut, vilka problem som kan identifieras i samband med orderprocessen samt vilka förslag på åtgärder som kan ges för respektive problem som identifieras.

För att besvara frågeställningarna beskrivs ett antal olika teorier och tillvägagångssätt som används för att både kartlägga och undersöka en orderprocess. Utifrån de beskrivna teorierna kan det konstateras att orderprocessen kan bestå av mellan fyra till tio underprocesser beroende på vilken teori som tillämpas. Ett par av de beskrivna teorierna används inte i examensarbetet, men tas upp för att visa på vad som kan vara användbara verktyg.

Examensarbetet är utfört som en fallstudie på företaget Apply Emtunga. För att fastställa Apply Emtungas orderprocess används kartläggningsverktyget matrisflödediagram för att ge en detaljerad bild över de olika avdelningarnas tillvägagångssätt. Intervjuer har genomförts med tio olika intervjupersoner från Apply Emtunga och detta utgör empirin. Ett resultat av undersökningen är att 14 olika problem har uppdagats, vilka alla har en gemensam nämnare och det är att de alla kretsar kring hantering av material. I resultatet kopplas teorin och empirin om orderprocessen ihop. Olika förslag på åtgärder för de olika problemen som kommenteras i rapporten lämnas samt hur examensarbetet kan användas som utgångspunkt för fortsatta förbättringsarbeten.

Några av de problem som redovisas i rapporten är bland annat problem kring samlingsartiklar och packning. Problemet med samlingsartiklar beror på hur materialet läggs in i material-hanteringssystemet DePlan. Om en artikel läggs in och en hänvisning sker mot en materiallista istället för att artikel för artikel som skall beställas läggs in, förloras spårbarheten av materialet när exempelvis ett lageruttag skall göras. Om ett lageruttag sker på en samlingsartikel kan inte endast en artikel plockas ut, utan istället följer alla artiklar med. För packningen är det ett antal olika problem och orsaker som tas upp och redogörs för. Exempel på detta är då material som skickats till site har packats fel, saknats eller varit fel antal. Några olika orsaker till varför packningen kan bli fel nämns också, vilka exempelvis är bristande kunskap eller helt enkelt att tidsplanen för packningen är för kort.

I efterhand, vilket nämns i rapporten, hade en observation av hur respektive avdelning på Apply Emtunga sköter hanteringen av olika ordrar varit ett bra sätt för att stärka vad som har kartlagts och de beskrivna problemen. Kartläggningen av Apply Emtungas orderprocess är upplagd i två delar. Den första (som kan återfinnas i bilagorna 2-6), visar Apply Emtungas olika avdelningar. Kartläggningarna i denna första del följde inte någon speciell metod utan togs fram efter de strukturerade intervjuerna med varje delprojektledare för att stämma av och kontrollera att informationen var rätt uppfattad. När godkännande lämnats gjordes sedan matris-flödesdiagrammen för respektive avdelning, vilket utgör den andra delen. Detta för att på så sätt följa en specifik kartläggningsmetod och för att tydligare kunna följa vad som sker i varje underprocess till orderprocessen. Matrisflödesdiagrammen redovisas i kapitel 4. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Strukturering av Apply Emtungas orderprocess

Författare: Dennis Hermansson

Apply Emtunga är ett företag som saknar struktur gällande sin orderprocess. Examensarbetets syfte är därför att kartlägga företagets orderprocess samt klarlägga vilka problem som uppstår i samband med denna.

Examensarbetet är utfört som en fallstudie på företaget Apply Emtunga. För att fastställa Apply Emtungas orderprocess används kartläggningsverktyget matrisflödediagram för att ge en detaljerad bild över de olika avdelningarnas tillvägagångssätt. Intervjuer har genomförts med tio olika intervjupersoner från Apply Emtunga och detta utgör empirin. Ett resultat av undersökningen är att 14 olika problem har uppdagats, vilka alla har en gemensam nämnare och... (More)
Strukturering av Apply Emtungas orderprocess

Författare: Dennis Hermansson

Apply Emtunga är ett företag som saknar struktur gällande sin orderprocess. Examensarbetets syfte är därför att kartlägga företagets orderprocess samt klarlägga vilka problem som uppstår i samband med denna.

Examensarbetet är utfört som en fallstudie på företaget Apply Emtunga. För att fastställa Apply Emtungas orderprocess används kartläggningsverktyget matrisflödediagram för att ge en detaljerad bild över de olika avdelningarnas tillvägagångssätt. Intervjuer har genomförts med tio olika intervjupersoner från Apply Emtunga och detta utgör empirin. Ett resultat av undersökningen är att 14 olika problem har uppdagats, vilka alla har en gemensam nämnare och det är att de alla kretsar kring hantering av material. I resultatet kopplas teorin och empirin om orderprocessen ihop. Olika förslag på åtgärder för de olika problemen som kommenteras i rapporten lämnas samt hur examensarbetet kan användas som utgångspunkt för fortsatta förbättringsarbeten. Förhoppningen är att Apply Emtunga skall kunna dra nytta av orderprocessens kartläggning för att tydligare se vad som sker idag samt för att på så vis kunna skapa en mer effektiv process. Även att examensarbetet skall vara utgångspunkt i ett kommande förändringsarbete hos Apply Emtunga.

Några av de problem som redovisas i rapporten är bland annat problem kring samlingsartiklar och packning. Problemet med samlingsartiklar beror på hur materialet läggs in i material-hanteringssystemet DePlan. Om en artikel läggs in och en hänvisning sker mot en materiallista istället för att artikel för artikel som skall beställas läggs in, förloras spårbarheten av materialet när exempelvis ett lageruttag skall göras. Om ett lageruttag sker på en samlingsartikel kan inte endast en artikel plockas ut, utan istället följer alla artiklar med. För packningen är det ett antal olika problem och orsaker som tas upp och redogörs för. Exempel på detta är då material som skickats till site har packats fel, saknats eller varit fel antal. Några olika orsaker till varför packningen kan bli fel nämns också, vilka exempelvis är bristande kunskap eller helt enkelt att tidsplanen för packningen är för kort.

Examensarbetet ämnar att svara på följande tre frågor: - hur orderprocessen ser ut, vilka problem som kan identifieras i samband med orderprocessen samt vilka förslag på åtgärder som kan ges för respektive problem som identifieras.

Kartläggningen av Apply Emtungas orderprocess är upplagd i två delar. Den första (som kan återfinnas i bilagorna 2-6), visar Apply Emtungas olika avdelningar. Kartläggningarna i denna första del följde inte någon speciell metod utan togs fram efter de strukturerade intervjuerna med varje delprojektledare för att stämma av och kontrollera att informationen var rätt uppfattad. När godkännande lämnats gjordes sedan matrisflödesdiagrammen för respektive avdelning, vilket utgör den andra delen. Detta för att på så sätt följa en specifik kartläggningsmetod och för att tydligare kunna följa vad som sker i varje underprocess till orderprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hermansson, Dennis LU
supervisor
organization
course
MTT820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Nyckelord: Process improvement, process mapping, value stream mapping, process orientering, kartläggning, lean och value stream mapping
report number
5820
language
Swedish
id
8891654
date added to LUP
2016-09-14 10:47:54
date last changed
2016-09-14 10:47:54
@misc{8891654,
 abstract   = {SAMMANFATTNING

Apply Emtunga är ett företag som saknar struktur gällande sin orderprocess. Examensarbetets syfte är därför att kartlägga företagets orderprocess samt klarlägga vilka problem som uppstår i samband med denna. Examensarbetet ämnar därmed svara på följande tre frågor: - hur orderprocessen ser ut, vilka problem som kan identifieras i samband med orderprocessen samt vilka förslag på åtgärder som kan ges för respektive problem som identifieras.

För att besvara frågeställningarna beskrivs ett antal olika teorier och tillvägagångssätt som används för att både kartlägga och undersöka en orderprocess. Utifrån de beskrivna teorierna kan det konstateras att orderprocessen kan bestå av mellan fyra till tio underprocesser beroende på vilken teori som tillämpas. Ett par av de beskrivna teorierna används inte i examensarbetet, men tas upp för att visa på vad som kan vara användbara verktyg.

Examensarbetet är utfört som en fallstudie på företaget Apply Emtunga. För att fastställa Apply Emtungas orderprocess används kartläggningsverktyget matrisflödediagram för att ge en detaljerad bild över de olika avdelningarnas tillvägagångssätt. Intervjuer har genomförts med tio olika intervjupersoner från Apply Emtunga och detta utgör empirin. Ett resultat av undersökningen är att 14 olika problem har uppdagats, vilka alla har en gemensam nämnare och det är att de alla kretsar kring hantering av material. I resultatet kopplas teorin och empirin om orderprocessen ihop. Olika förslag på åtgärder för de olika problemen som kommenteras i rapporten lämnas samt hur examensarbetet kan användas som utgångspunkt för fortsatta förbättringsarbeten.

Några av de problem som redovisas i rapporten är bland annat problem kring samlingsartiklar och packning. Problemet med samlingsartiklar beror på hur materialet läggs in i material-hanteringssystemet DePlan. Om en artikel läggs in och en hänvisning sker mot en materiallista istället för att artikel för artikel som skall beställas läggs in, förloras spårbarheten av materialet när exempelvis ett lageruttag skall göras. Om ett lageruttag sker på en samlingsartikel kan inte endast en artikel plockas ut, utan istället följer alla artiklar med. För packningen är det ett antal olika problem och orsaker som tas upp och redogörs för. Exempel på detta är då material som skickats till site har packats fel, saknats eller varit fel antal. Några olika orsaker till varför packningen kan bli fel nämns också, vilka exempelvis är bristande kunskap eller helt enkelt att tidsplanen för packningen är för kort.

I efterhand, vilket nämns i rapporten, hade en observation av hur respektive avdelning på Apply Emtunga sköter hanteringen av olika ordrar varit ett bra sätt för att stärka vad som har kartlagts och de beskrivna problemen. Kartläggningen av Apply Emtungas orderprocess är upplagd i två delar. Den första (som kan återfinnas i bilagorna 2-6), visar Apply Emtungas olika avdelningar. Kartläggningarna i denna första del följde inte någon speciell metod utan togs fram efter de strukturerade intervjuerna med varje delprojektledare för att stämma av och kontrollera att informationen var rätt uppfattad. När godkännande lämnats gjordes sedan matris-flödesdiagrammen för respektive avdelning, vilket utgör den andra delen. Detta för att på så sätt följa en specifik kartläggningsmetod och för att tydligare kunna följa vad som sker i varje underprocess till orderprocessen. Matrisflödesdiagrammen redovisas i kapitel 4.},
 author    = {Hermansson, Dennis},
 keyword   = {Nyckelord: Process improvement,process mapping,value stream mapping,process orientering,kartläggning,lean och value stream mapping},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strukturering av Apply Emtungas orderprocess},
 year     = {2016},
}