Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitetssäkringssystem för ventilationsinstallationers energiprestanda

Holmgren, Josefine LU (2016) VBF820 20141
Division of Building Physics
Abstract
This master thesis is performed on and in cooperation with Imtech ventilation in Malmö. The author's intention was from the beginning to create something that can be of great benefit to the company. The master thesis has been carried out in close cooperation with the employees of Imtech Ventilation. The author has done a background analysis of the current excising energy regulations. This was done to produce a validated research question and verify that the solution can be of great importance for Imtech ventilation.

The laws and rules that exist for energy usage in buildings are not followed properly. Yet there are no sanctions. New stricter laws are being introduced. The purchaser and end-users are becoming more and more aware of the... (More)
This master thesis is performed on and in cooperation with Imtech ventilation in Malmö. The author's intention was from the beginning to create something that can be of great benefit to the company. The master thesis has been carried out in close cooperation with the employees of Imtech Ventilation. The author has done a background analysis of the current excising energy regulations. This was done to produce a validated research question and verify that the solution can be of great importance for Imtech ventilation.

The laws and rules that exist for energy usage in buildings are not followed properly. Yet there are no sanctions. New stricter laws are being introduced. The purchaser and end-users are becoming more and more aware of the cost of a poor energy performance. There is already a contract in use that make the contractor liable for every kWh that the actual energy consumption of the building exceed the expected energy usage. The research and monitoring in regard to energy usage in buildings speaks for itself. It is the rule rather than the exception that the building's actual energy consumption exceeds the expected. Despite this, it has not been any major changes in the construction industry to meet the increasingly tough demands of society in the new buldings of today.

With this analysis as background, an examination of Imtech Ventilation existing practices and quality system were made. Subsequently, the parameters that can affect that the delivered ventilation system does not achieve the estimated energy performance was reviewed. This resulted in a foundation to an expansion of the existing quality system. The author's intention was from the beginning to succeed in creating some change and therefore a plan for the change-process have been developed. The process of change has started up during the thesis with very good results. Work will continue with the implementation of the quality system in the spring of 2015. (Less)
Abstract (Swedish)
Examensarbetet är utfört på och i samarbete med Imtech Ventilation i Malmö. Författarens avsikt har från början varit att skapa något som kan vara till stor nytta för företaget. Därför har examensarbetet utförts i nära samarbete med Imtech Ventilations medarbetare. Författaren har gjort en bakgrundsanalys av energikravs-läget i byggbranchen. Detta för att ta fram en validerad problemformulering och verifiera att lösningen av denna är till nytta för Imtech Ventilation.

De lagar och regler som finns för energihushållning i byggnader följs inte som de ska. Ändå finns det inga sanktioner. Nya strängare lagar är på väg att införas. Beställare och slutkunder blir allt mer medvetna om kostnaderna för en dålig energiprestanda. Det finns avtal... (More)
Examensarbetet är utfört på och i samarbete med Imtech Ventilation i Malmö. Författarens avsikt har från början varit att skapa något som kan vara till stor nytta för företaget. Därför har examensarbetet utförts i nära samarbete med Imtech Ventilations medarbetare. Författaren har gjort en bakgrundsanalys av energikravs-läget i byggbranchen. Detta för att ta fram en validerad problemformulering och verifiera att lösningen av denna är till nytta för Imtech Ventilation.

De lagar och regler som finns för energihushållning i byggnader följs inte som de ska. Ändå finns det inga sanktioner. Nya strängare lagar är på väg att införas. Beställare och slutkunder blir allt mer medvetna om kostnaderna för en dålig energiprestanda. Det finns avtal som säger att entreprenören blir betalningsskyldig för varje kWh som fastighetens energianvändning överstiger den beräknade användningen. Den forskning och uppföljning som gjorts på byggnaders energianvändning talar sitt tydliga språk. Det är snarare regel än undantag att byggnadens verkliga energianvändning överstiger den projekterade. Trots detta har det inte skett några större förändringar i byggbranchen för att möta de allt tuffare krav samhället ställer på dagens nybyggen.

Med denna analys som bakgrund har en granskning av Imtech Ventilations nuvarande rutiner och kvalitetssystem skett. Därefter har en de parametrar som kan påverka att det levererade ventilationssystemet inte uppnår den projekterade energiprestandan granskats. Detta har resulterat i en grund till en utbyggnad av det befintliga kvalitetssystemet. Författarens avsikt har varit att lyckas åstadkomma en förändring och därför har även en plan för förändringsprocessen tagits fram. Förändringsarbetet har startats under examensarbetet med mycket gott resultat. Arbetet kommer fortsätta med implementering av kvalitetssystemet under våren 2015. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur kan man vara säker att den verkliga energianvändningen hos ett ventilationssystem inte överstiger den projekterade användningen?

Du köper en bil. Bilens sägs dra 0,6 l/ mil. När du haft bilen några månader inser du att bilen i verkligheten drar 1,2 l/mil. Vad gör du? Självklart får du den utbytt mot en med de egenskaper du faktiskt betalat för. Tänk dig att det gäller ditt ventilationssystem istället. Troligtvis kommer du inte ens veta det.
Nästan alla kommersiella byggnader och många nybyggda flerbostads- och småhus har mekanisk ventilation. Med mekanisk ventilation menas att byggnadens ventilation är fläktdriven, det behövs alltså el för att byggnaden ska ventileras. Alla byggnader som används eller bebos av människor måste... (More)
Hur kan man vara säker att den verkliga energianvändningen hos ett ventilationssystem inte överstiger den projekterade användningen?

Du köper en bil. Bilens sägs dra 0,6 l/ mil. När du haft bilen några månader inser du att bilen i verkligheten drar 1,2 l/mil. Vad gör du? Självklart får du den utbytt mot en med de egenskaper du faktiskt betalat för. Tänk dig att det gäller ditt ventilationssystem istället. Troligtvis kommer du inte ens veta det.
Nästan alla kommersiella byggnader och många nybyggda flerbostads- och småhus har mekanisk ventilation. Med mekanisk ventilation menas att byggnadens ventilation är fläktdriven, det behövs alltså el för att byggnaden ska ventileras. Alla byggnader som används eller bebos av människor måste ventileras på något vis. I många fall behövs mekanisk ventilation för att klara de krav som ställs av Boverket och Arbetsmiljöverket. Byggnadens ventilationssystem kan utformas mer eller mindre energieffektivt. Det finns i nuläget en stor brist på kunskap om ventilationssystems energiprestanda hos både entreprenörer, konsulter, beställare och kravställare (så som boverket genom byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoren). Detta leder till att beställaren kanske inte får den prestandan på sitt ventilationssystem som eftersträvats. I dagsläget finns det inte några sanktioner för konsult eller entreprenören om prestandan inte uppfylls men det finns mycket som tyder på att detta kommer förändras. Kunskapen hos både beställare och kravställare ökar och olika avtal som sätter större press på konsult och entreprenör har tagits fram.
Examensarbetet "Kvalitetssystem för ventilationsinstallationers energiprestanda" är utfört på och i samarbete med Imtech Ventilation, som är en ventilationsentreprenör som vill ligga i framkant av utvecklingen och vara säkra på att de levererar system med rätt prestanda. En noggrann analys av företagets arbetsprocesser från att ett nytt uppdrag fås till att byggnaden har varit i drift i två år ligger tillgrund för det tillägg, till det redan befintliga kvalitetssystemet, som tagits fram. Tillägget implementeras på företaget under 2015 av författaren som efter examensarbetet anställdes på företaget. Riktlinjer för hur implementeringen ska gå till har tagits fram som en del av examensarbetet. Författarens tanke var att skapa något som skulle kunna vara till stor nytta för Imtech Ventilation och därför läggs stor vikt vid att implementeringen fungerar.
Kvalitetsystemet är uppbyggt av checklistor och egenkontrollblad för kritiska delar av arbetsgången. Mallar och informationsblad för hur uppgifter ska tas emot och levereras från och till företaget har tagits fram tillsammans med rutiner för hur dessa ska dokumenteras. Dokument för uppföljning av energiprestanda från projektering till injustering och service för ventilationssystem i upp till 10 år har också tagits fram. Tanken är att samla och sammanställa data på systemens energiprestanda för att i framtiden kunna vara säker på att leverera system med korrekt energiprestanda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Josefine LU
supervisor
organization
course
VBF820 20141
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
report number
TVBH-5089
language
Swedish
id
8892564
date added to LUP
2016-12-12 13:25:17
date last changed
2016-12-12 13:25:17
@misc{8892564,
 abstract   = {This master thesis is performed on and in cooperation with Imtech ventilation in Malmö. The author's intention was from the beginning to create something that can be of great benefit to the company. The master thesis has been carried out in close cooperation with the employees of Imtech Ventilation. The author has done a background analysis of the current excising energy regulations. This was done to produce a validated research question and verify that the solution can be of great importance for Imtech ventilation. 

The laws and rules that exist for energy usage in buildings are not followed properly. Yet there are no sanctions. New stricter laws are being introduced. The purchaser and end-users are becoming more and more aware of the cost of a poor energy performance. There is already a contract in use that make the contractor liable for every kWh that the actual energy consumption of the building exceed the expected energy usage. The research and monitoring in regard to energy usage in buildings speaks for itself. It is the rule rather than the exception that the building's actual energy consumption exceeds the expected. Despite this, it has not been any major changes in the construction industry to meet the increasingly tough demands of society in the new buldings of today. 

With this analysis as background, an examination of Imtech Ventilation existing practices and quality system were made. Subsequently, the parameters that can affect that the delivered ventilation system does not achieve the estimated energy performance was reviewed. This resulted in a foundation to an expansion of the existing quality system. The author's intention was from the beginning to succeed in creating some change and therefore a plan for the change-process have been developed. The process of change has started up during the thesis with very good results. Work will continue with the implementation of the quality system in the spring of 2015.},
 author    = {Holmgren, Josefine},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitetssäkringssystem för ventilationsinstallationers energiprestanda},
 year     = {2016},
}