Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Trädinventering på Söderåsens Golfklubb, med avseende på rödlistade vedlevande insektsarter

Skoogh, Robin (2016) BIOK01 20161
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Golfbanor har länge ansetts vara en dålig användning av landmassor, utan större belägg. På senare tid har det dock visat sig att golfbanor kan ha högre biodiversitet än det intilliggande landskapet. Golfbanor innehåller även stora oanvända ytor av naturområden som, genom att skötas som naturskyddsområde, kan öka biodiversiteten i området. På uppdrag av Söderåsens Golfklubb utfördes en inventering av träden på deras golfbana, med avseende på rödlistade vedlevande insekter. Genom att klassificera träden efter de naturvärden som observerades på dem, bedömdes träden ha olika höga skyddsvärde, med en metod där insekters förekomst korrelerats till olika typer av naturvärden på träden. Totalt inventerades 584 träd. 186 av dessa hade något slags... (More)
Golfbanor har länge ansetts vara en dålig användning av landmassor, utan större belägg. På senare tid har det dock visat sig att golfbanor kan ha högre biodiversitet än det intilliggande landskapet. Golfbanor innehåller även stora oanvända ytor av naturområden som, genom att skötas som naturskyddsområde, kan öka biodiversiteten i området. På uppdrag av Söderåsens Golfklubb utfördes en inventering av träden på deras golfbana, med avseende på rödlistade vedlevande insekter. Genom att klassificera träden efter de naturvärden som observerades på dem, bedömdes träden ha olika höga skyddsvärde, med en metod där insekters förekomst korrelerats till olika typer av naturvärden på träden. Totalt inventerades 584 träd. 186 av dessa hade något slags skyddsvärde, medan 397 träd inte hade något direkt skyddsvärde, utifrån denna metod. Vissa andra faktorer kan göra att träden möjligen har ett skyddsvärde, till exempel om de innehåller ett fågelbo eller om de är ett jätteträd, träd med en stamdiameter större än en meter i diameter. Totalt fanns 13 jätteträd, 12 av dessa var ekar, någonting som är sällsynt men ytterst viktigt för en mängd olika insekter. Vidare undersökningar kan komma att behöva utföras för att säkerställa inventeringensmetodens riktighet. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur värt är ett träd? – En inventering av naturvärda träd på Söderåsens golfbana

I dagens samhälle finns väldigt lite saker kvar som inte värdesätts på något sätt. Naturen är tyvärr inget undantag. Många gånger gäller det att kunna visa att naturen har någon slags värde, för att kunna bevara den från olika slags instanser som vill förändra eller förstöra den. På senare år har människor blivit mer och mer medvetna om det pågående massutdöendet av olika djur och växtarter till följd av mänsklig inverkan på naturen. I och med detta så vill fler och fler bidra till en mer hållbar utveckling och en grön framtid dör framtida generationer också skall kunna leva. Denna vilja att bevara och skydda har lett till många olika typer av... (More)
Hur värt är ett träd? – En inventering av naturvärda träd på Söderåsens golfbana

I dagens samhälle finns väldigt lite saker kvar som inte värdesätts på något sätt. Naturen är tyvärr inget undantag. Många gånger gäller det att kunna visa att naturen har någon slags värde, för att kunna bevara den från olika slags instanser som vill förändra eller förstöra den. På senare år har människor blivit mer och mer medvetna om det pågående massutdöendet av olika djur och växtarter till följd av mänsklig inverkan på naturen. I och med detta så vill fler och fler bidra till en mer hållbar utveckling och en grön framtid dör framtida generationer också skall kunna leva. Denna vilja att bevara och skydda har lett till många olika typer av certifieringar och olika slags hållbarhetsmärkningar på varor och tjänster.

Golf är en sport som har vuxit enormt under de senaste åren och golfbanor har länge varit en av de snabbast växande formerna av markutnyttjande. Av denna anledning har många människor länge ansett och trott att golfbanor har en mycket dålig inverkan på naturen och att det sätter ett ärr i landskapet. Anledningen till att detta har varit uppfattningen bland många är förmodligen att tidigare lades golfbanor ofta på stora tidigare orörda naturområden, som inte sällan blev mindre åtkomligt för allmänheten. Trotts detta har det aldrig riktigt gjorts vetenskapliga undersökningar för att styrka eller motbevisa detta antagande. På senare tid har dock en rad undersökningar utförts på golfbanor världen över och många har kommit fram till att de faktiskt kan öka den biologiska mångfalden av djur och växter som lever i anslutning till banan. Anledningen till detta är att majoriteten av alla banor som byggs idag faktiskt byggs på mark som tidigare varit brukad av människor till en rad olika ändamål, till största del jordbruk. På golfbanor finns ofta områden mellan och runt banor där man inte spelar, som skulle kunna skötas som ett naturskyddsområde och ytterligare främja bevarandet av djur och växter.

Träd är en mycket underskattad naturresurs, något som dock ofta uppmärksammas globalt då man talar om regnskogar som huggs ned av en rad olika anledningar. Många gånger tänker man inte på träden som finns här hemma och deras värde. Träd är en viktig del ibland annat kolets, syrets och vattnets kretslopp. De är även mycket viktiga med avseende på markens egenskaper, eftersom de binder samman jorden och skyddar marken från att förstöras. En annan mycket viktig roll som träden spelar är som hem och födokälla till tusentals insekter, som är beroende av både levande och döda träd. Många av dessa typer av insekter är idag mycket hotade och finns ofta i begränsad utsträckning, eftersom många av dem är specialiserade att leva på en viss typ av trädslag eller olika slags skador på träden. Det kan handla om partier utan bark, stora savflöden längs stammen eller djupa håligheter i träden som ofta innehåller ofullständigt nedbrutet material som insekterna lever av. Något som blir mer och mer sällsynt är så kallade ”jätteträd”, som enkelt kan förklaras som träd som är större än en meter i diameter. Dessa typer av träd är mycket sällsynta i stadsområden, men kan ibland finnas i parkmiljöer, till exempel golfbanor.

På Söderåsens Golfklubb i Skåne har man sedan en tid tillbaka arbetat aktivt med att bli en mer miljövänlig golfklubb. Inom golfen finns en organisation som heter Golf Environment Organisation (GEO) som utfärdar certifieringar till golfklubbar som arbetat aktivt med miljöfrågor. Kraven för att tilldelas denna certifiering är ganska höga och det är viktigt att golfklubben har koll på och arbetar med frågor inom olika områden, till exempel minskade utsläpp och bevarande av hotade arter som lever i anslutning till banan. En undersökning utfördes nyligen på banan där vi fann att det fanns en mängd träd som är mycket värda för en rad hotade insektsarter. Bland dessa fanns till exempel en del gamla jätteträd runt banan. Detta visar på att banan har god potential till att vara levnadsmiljö för många olika typer av hotade insekter.

Som ett steg i rätt riktning för golfbanan så har de nu fått lite bättre koll på insektssituationen i området, nu är det upp till dem att försöka arbeta fram en bevarandeplan för dessa träd så att de kan få stå kvar en längre tid. Om inga drastiska förändringar sker på golfbanan så kommer de mest värdefulla träden troligen kunna få stå kvar orörda. Detta är något som bådar gott inför framtiden, där golfbanor kanske kan spela en roll i bevarandet av djur och natur.


Handledare: Eva Waldemarson
Examensarbete i Biologi 15hp, VT16
Biologiska institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skoogh, Robin
supervisor
organization
course
BIOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894092
date added to LUP
2016-10-26 16:11:26
date last changed
2016-10-26 16:11:26
@misc{8894092,
 abstract   = {Golfbanor har länge ansetts vara en dålig användning av landmassor, utan större belägg. På senare tid har det dock visat sig att golfbanor kan ha högre biodiversitet än det intilliggande landskapet. Golfbanor innehåller även stora oanvända ytor av naturområden som, genom att skötas som naturskyddsområde, kan öka biodiversiteten i området. På uppdrag av Söderåsens Golfklubb utfördes en inventering av träden på deras golfbana, med avseende på rödlistade vedlevande insekter. Genom att klassificera träden efter de naturvärden som observerades på dem, bedömdes träden ha olika höga skyddsvärde, med en metod där insekters förekomst korrelerats till olika typer av naturvärden på träden. Totalt inventerades 584 träd. 186 av dessa hade något slags skyddsvärde, medan 397 träd inte hade något direkt skyddsvärde, utifrån denna metod. Vissa andra faktorer kan göra att träden möjligen har ett skyddsvärde, till exempel om de innehåller ett fågelbo eller om de är ett jätteträd, träd med en stamdiameter större än en meter i diameter. Totalt fanns 13 jätteträd, 12 av dessa var ekar, någonting som är sällsynt men ytterst viktigt för en mängd olika insekter. Vidare undersökningar kan komma att behöva utföras för att säkerställa inventeringensmetodens riktighet.},
 author    = {Skoogh, Robin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trädinventering på Söderåsens Golfklubb, med avseende på rödlistade vedlevande insektsarter},
 year     = {2016},
}