Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Program för en ökad biologisk mångfald i Kilen, Ronneby kommun

Friberg Acuff, Isa (2016) BIOK01 20161
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Den biologiska mångfalden har minskat i Sverige, bland annat på grund av ett intensifierat skogs- och jordbruk, fiske och urbanisering. Tillväxten av städer gör att orörda områden bebyggs och biodiversiteten minskar. Väl inne i stadsmiljöerna är artrikedomen låg, men trots det har vissa arter kunnat anpassa sig. Dessa områden är viktiga att vårda i det övergripande naturvårdsarbetet. Detta sköts bland annat genom landets kommuner där nationella och regionala mål blir aktiva verktyg i den lokala politiken. Ronneby kommun, lokaliserad i östra Blekinge, ska riva ett gammalt industriområde, Kilen, och göra om det till en ny stadsdel. Detta nya område ska erhålla bostäder, en park samt en tilltalande åsträcka. Denna uppsats behandlar ett... (More)
Den biologiska mångfalden har minskat i Sverige, bland annat på grund av ett intensifierat skogs- och jordbruk, fiske och urbanisering. Tillväxten av städer gör att orörda områden bebyggs och biodiversiteten minskar. Väl inne i stadsmiljöerna är artrikedomen låg, men trots det har vissa arter kunnat anpassa sig. Dessa områden är viktiga att vårda i det övergripande naturvårdsarbetet. Detta sköts bland annat genom landets kommuner där nationella och regionala mål blir aktiva verktyg i den lokala politiken. Ronneby kommun, lokaliserad i östra Blekinge, ska riva ett gammalt industriområde, Kilen, och göra om det till en ny stadsdel. Detta nya område ska erhålla bostäder, en park samt en tilltalande åsträcka. Denna uppsats behandlar ett program som framställdes för Ronneby kommun om hur biologisk mångfald kan öka i Kilen. Programmet sammanfattas i uppsatsen och erhåller beskrivningar av området i dagsläget samt förslag och åtgärder för hur biodiversiteten kan öka. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En grön framtid för Kilen

Den biologiska mångfalden, som syftar på variation i naturen, har minskat i Sverige. Detta är bland annat på grund av ett intensifierat skogs- och jordbruk, fiske samt urbanisering. Biodiversiteten påverkas negativt av städer och att de byggs ut, men trots detta har vissa arter lyckats anpassa sig till stadsmiljöer. Eftersom artrikedom bidrar med bland annat ekosystemtjänster, estetik, stabilitet och rekreation är det viktigt att försöka bevara den i städerna. Genom kommuners arbete kan grönytor bevaras och förstärkas samtidigt som stadsmiljöer utvecklas.

I Ronneby kommun, Blekinge län, ska Kilen byggas om. Kilen är en stadsdel i Ronneby där industribyggnader ska ersättas med en mindre park och där ett... (More)
En grön framtid för Kilen

Den biologiska mångfalden, som syftar på variation i naturen, har minskat i Sverige. Detta är bland annat på grund av ett intensifierat skogs- och jordbruk, fiske samt urbanisering. Biodiversiteten påverkas negativt av städer och att de byggs ut, men trots detta har vissa arter lyckats anpassa sig till stadsmiljöer. Eftersom artrikedom bidrar med bland annat ekosystemtjänster, estetik, stabilitet och rekreation är det viktigt att försöka bevara den i städerna. Genom kommuners arbete kan grönytor bevaras och förstärkas samtidigt som stadsmiljöer utvecklas.

I Ronneby kommun, Blekinge län, ska Kilen byggas om. Kilen är en stadsdel i Ronneby där industribyggnader ska ersättas med en mindre park och där ett bostadsområde ska anläggas mellan järnvägen och Ronneby å. Målet med detta projekt har varit att ta fram ett program för hur den biologiska mångfalden kan bevaras och förstärkas i Kilen. För att ta fram programmet togs det kontakt med Ronneby kommun och handledare på Lunds universitet. Vidare besöktes Kilen för att observera hur området såg ut samt för att kunna dela in området i mindre sektioner. Jordprover togs för att kunna bedöma vilken typ av jord som finns. Programmet behandlar hur Kilen ser ut idag och de förslag och åtgärder som kan komma att förbättra biodiversiteten.

Visionerna för ett vackert Kilen
De förslag och åtgärder som föreslagits för Kilen är bland annat att ängar ska ersätta gräsmattor, eftersom dessa erhåller högre biologisk mångfald. Vidare bör död ved lämnas kvar eftersom dessa utgör habitat för många hotade arter. Det är viktigt med informationsskyltar som informerar allmänheten om betydelsen av att ha ängar och död ved för att öka kunskapen och acceptansen för detta i grönområden. Ädellövträd bör planteras i den framtida parken eftersom dessa bidrar med en mycket hög artrikedom när träden blivit gamla. För att omhänderta dagvattnet i staden föreslås det också att ett ekologiskt dagvattensystem kan inrättas i bostadsområdet. Detta kommer att minska belastningen på reningsverken avsevärt. Dessutom kommer detta hjälpa biodiversiteten på ett positivt sätt, samtidigt som rekreationen inne i staden förbättras. För att avskärma järnvägen mot parken och bostadsområdet kan en rad häckar planteras. Detta kommer inte bara att filtrera luften från partiklar, verka bullerdämpande och höja det estetiska värdet, men även bidra till en högre artrikedom eftersom de förser med skydd, föda och habitat.


Förhoppningen med programmet är att det ska ge kommunen inspiration för hur Kilen kan se ut i framtiden, höja rekreationsvärdet samt förstärka den biologiska mångfalden. Eftersom Ronneby kommun är en av Sveriges topp tio miljö- och hållbarhetskommuner råder det ingen tvekan om att engagemanget och intresset redan finns. Det blir spännande att se hur Kilen ser ut i framtiden och förhoppningsvis kommer några av de förslag som getts att följas och förse Kilen med en grön framtid.


Handledare: Eva Waldemarson
Examensarbete 15 hp i biologi 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Ronneby kommun (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg Acuff, Isa
supervisor
organization
course
BIOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894113
date added to LUP
2016-10-27 10:32:34
date last changed
2016-10-27 10:32:34
@misc{8894113,
 abstract   = {Den biologiska mångfalden har minskat i Sverige, bland annat på grund av ett intensifierat skogs- och jordbruk, fiske och urbanisering. Tillväxten av städer gör att orörda områden bebyggs och biodiversiteten minskar. Väl inne i stadsmiljöerna är artrikedomen låg, men trots det har vissa arter kunnat anpassa sig. Dessa områden är viktiga att vårda i det övergripande naturvårdsarbetet. Detta sköts bland annat genom landets kommuner där nationella och regionala mål blir aktiva verktyg i den lokala politiken. Ronneby kommun, lokaliserad i östra Blekinge, ska riva ett gammalt industriområde, Kilen, och göra om det till en ny stadsdel. Detta nya område ska erhålla bostäder, en park samt en tilltalande åsträcka. Denna uppsats behandlar ett program som framställdes för Ronneby kommun om hur biologisk mångfald kan öka i Kilen. Programmet sammanfattas i uppsatsen och erhåller beskrivningar av området i dagsläget samt förslag och åtgärder för hur biodiversiteten kan öka.},
 author    = {Friberg Acuff, Isa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Program för en ökad biologisk mångfald i Kilen, Ronneby kommun},
 year     = {2016},
}