Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Program för främjande och bevarande av biologisk mångfald i kilen, Ronneby kommun

Pettersson, Ivi Johanna (2016) BIOK01 20161
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Med en urban expansion världen över krävs det idag att biologisk mångfald räknas med vid utveckling av städer och omkringliggande ytor. I Ronneby kommun skall området Kilen omvandlas från att ha varit ett gammalt industriområde till att bli en ny stadsdel med bostäder, arbets- och handelsmöjligheter samt grönytor som kan fungera för rekreation och gynnande av biologisk mångfald. För utvecklingen av området skall ett program tas fram för hur biodiversiteten i området skall kunna öka för att sedan bevaras i ett långsiktigt perspektiv. Detta arbete syftar till framtagandet av det programmet och handlar om vilka lösningar som föreslås för att Ronneby kommun skall kunna öka och bevara biodiversiteten i området.
Popular Abstract (Swedish)
Biologisk mångfald för alla under Kilens gröna tak

Ett program för framtiden
Den urbana befolkningssiffran växer sig allt större. Med fler människor som söker sig in till städer krävs det därför att dessa expanderar. Detta kan innebära att omkringliggande naturområden och grönstrukturer inne i stadsmiljön tas bort och att den biologiska mångfalden/biodiversiteten, det vill säga variation i naturen, blir lidande. Det är därmed viktigt att man försöker bevara gamla men samtidigt skapa nya grönområden eftersom en hög artrikedom bidrar till viktiga faktorer såsom exempelvis stabilitet, estetik och rekreation.

Detta projekt har gått ut på att ta fram ett program åt Ronneby kommun, Blekinge län, för hur biologisk mångfald kan öka och... (More)
Biologisk mångfald för alla under Kilens gröna tak

Ett program för framtiden
Den urbana befolkningssiffran växer sig allt större. Med fler människor som söker sig in till städer krävs det därför att dessa expanderar. Detta kan innebära att omkringliggande naturområden och grönstrukturer inne i stadsmiljön tas bort och att den biologiska mångfalden/biodiversiteten, det vill säga variation i naturen, blir lidande. Det är därmed viktigt att man försöker bevara gamla men samtidigt skapa nya grönområden eftersom en hög artrikedom bidrar till viktiga faktorer såsom exempelvis stabilitet, estetik och rekreation.

Detta projekt har gått ut på att ta fram ett program åt Ronneby kommun, Blekinge län, för hur biologisk mångfald kan öka och bevaras i den planerade stadsdelen Kilen. Kilen, som tidigare agerat industriområde, skall nu förses med bland annat bostäder, jobb- och handelslokaler samt en mindre park. Programmets syfte är att ta fram förslag på åtgärder som skall kunna fungera som inspiration för bevarande av biologisk mångfald när det framtida arbetet och utformningen av Kilen väl sätts igång.

Programmet har tagits fram genom möten med anställda på Ronneby kommun och handledare på Lunds universitet. Därutöver har information samlats in via litteratur samt fältstudier i Ronneby kommun. Fältstudierna har inkluderat indelning av området, dokumentation av bland annat vegetation, skugga och lutning intill Ronneby å samt insamling av jordprover för pH-mätningar.

Alla skall med
Resultatet blev ett program bestående av en inledning, där bakgrundssyftet presenterades, ett avsnitt som beskrev huruvida Kilen ser ut idag samt en del innehållandes förslag på framtida åtgärder. Kilen delades in i tre huvudsakliga sektioner som fick olika åtgärdsförslag för att skapa ett så varierat område med optimala åtgärder som möjligt. Lösningar för hur biodiversiteten kan öka inkluderar bland annat att gräsmattor skall ersättas av ängar, att äldre lövträd som finns får stå kvar och att nya träd som planteras skall vara ädellövträd, att död ved skall kvarlämnas och att det trådstängsel som idag skärmar av Kilen från järnvägsspåret istället skall bytas ut mot en häck. Dessa förslag gynnar många arter och har således en gynnsam inverkan på biologisk mångfald. Dessutom föreslås olika metoder för en ekologisk dagvattenhantering i programmet. De alternativ som tas upp valdes då de fungerar effektivt i hanteringen av dagvatten samtidigt som de främjar biodiversiteten.

Programmet berör främst åtgärder som skall ha en positiv verkan på biologisk mångfald. För att åtgärderna skall ha större chans att genomföras krävs det dock att sociala, och ekonomiska, aspekter också tas i hänsyn. Förslagen är således anpassade så att alla parter skall vinna på dem i det långa loppet. Förhoppningarna är att rekreation och biodiversitet kan kombineras och att den varierade miljön i Kilen kommer gynna den biologiska mångfalden såväl som människorna som vistas i området. Detta kan resultera i att Kilen får finnas kvar länge och agera som en viktig grönstruktur i ett urbanexpanderande samhälle i framtiden, och således bidra med biologisk mångfald åt alla, människor såväl som andra organismer.

Handledare: Eva Waldemarson
Examensarbete 15 hp Biologi, 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Ronneby kommun (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Ivi Johanna
supervisor
organization
course
BIOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894142
date added to LUP
2016-10-27 11:31:48
date last changed
2016-10-27 11:31:48
@misc{8894142,
 abstract   = {Med en urban expansion världen över krävs det idag att biologisk mångfald räknas med vid utveckling av städer och omkringliggande ytor. I Ronneby kommun skall området Kilen omvandlas från att ha varit ett gammalt industriområde till att bli en ny stadsdel med bostäder, arbets- och handelsmöjligheter samt grönytor som kan fungera för rekreation och gynnande av biologisk mångfald. För utvecklingen av området skall ett program tas fram för hur biodiversiteten i området skall kunna öka för att sedan bevaras i ett långsiktigt perspektiv. Detta arbete syftar till framtagandet av det programmet och handlar om vilka lösningar som föreslås för att Ronneby kommun skall kunna öka och bevara biodiversiteten i området.},
 author    = {Pettersson, Ivi Johanna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Program för främjande och bevarande av biologisk mångfald i kilen, Ronneby kommun},
 year     = {2016},
}