Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värmländska ekens inneboende - mer än åldern och storleken på trädet påverkar dem

Nilsson, Camilla (2016) BIOK01 20161
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
I denna rapport undersöks huruvida hög ålder och stor omkrets på en ek påverkar artrikedomen och antalet signalarter av mossor och lavar som lever på dess stam. Detta är viktigt då information om arters existens och deras eventuella samband med ålder och omkrets på trädet möjliggör för ett framtida skydd av gamla träd och dess arter, särskilt eftersom många mossor och lavar idag riskerar rödlistning när lövskogen minskar. Med den pågående inventering av skyddsvärda träd som just nu sker i Värmlands län av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som bakgrund, har 34 stycken ekar i södra Värmland undersökts i den här studien, alla med omkrets ≥318 cm. Moss- och lavarter som växte på trädstammen från brösthöjd (130 cm) och nedåt bestämdes visuellt... (More)
I denna rapport undersöks huruvida hög ålder och stor omkrets på en ek påverkar artrikedomen och antalet signalarter av mossor och lavar som lever på dess stam. Detta är viktigt då information om arters existens och deras eventuella samband med ålder och omkrets på trädet möjliggör för ett framtida skydd av gamla träd och dess arter, särskilt eftersom många mossor och lavar idag riskerar rödlistning när lövskogen minskar. Med den pågående inventering av skyddsvärda träd som just nu sker i Värmlands län av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som bakgrund, har 34 stycken ekar i södra Värmland undersökts i den här studien, alla med omkrets ≥318 cm. Moss- och lavarter som växte på trädstammen från brösthöjd (130 cm) och nedåt bestämdes visuellt och trädens ålder beräknades genom kärnprovtagning i brösthöjd. Resultatet blev att 38 moss- och lavarter hittades, samtliga livskraftiga enligt svenska rödlistan, ingen hotad i Värmland, och fem av dem ses som signalarter (de säger någonting om den omkringliggande miljön). Träden ålder uppskattades vara mellan 247 och 1082 år, med felmarginaler på ±25-100 år. Inget direkt samband hittades mellan artrikedom och antal signalarter i förhållande till ålder eller omkrets, så troligtvis ligger fler faktorer än omkrets och ålder, till exempel vind, nederbörd, höjd över havet och omgivande naturtyp, som tidigare forskning visat, bakom ett träds artsammansättning. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Värmland är kanske inte ett landskap man tänker på när man hör ordet lövträd. Men just nu genomför Skogsstyrelsen i Värmland en inventering av skyddsvärda träd, däribland ekar och andra lövträd. Nu har även en undersökning gjorts på några av de inventerade träden, för att se om de finns en koppling mellan deras storlek och ålder och de mossor och lavar som lever på barken. Detta är viktigt då det hjälper till att nå Sveriges miljömål om biologisk mångfald.

Undersökningen, som utfördes april i år, gjordes på 34 stycken ekar i Värmland, alla så kallade jätteträd (större än en meter i diameter). Av dessa åldersbestämdes 27 stycken med hjälp av prover på årsringarna, tagna med en handdriven åldersborr (som ser ungefär ut som en halvmeter... (More)
Värmland är kanske inte ett landskap man tänker på när man hör ordet lövträd. Men just nu genomför Skogsstyrelsen i Värmland en inventering av skyddsvärda träd, däribland ekar och andra lövträd. Nu har även en undersökning gjorts på några av de inventerade träden, för att se om de finns en koppling mellan deras storlek och ålder och de mossor och lavar som lever på barken. Detta är viktigt då det hjälper till att nå Sveriges miljömål om biologisk mångfald.

Undersökningen, som utfördes april i år, gjordes på 34 stycken ekar i Värmland, alla så kallade jätteträd (större än en meter i diameter). Av dessa åldersbestämdes 27 stycken med hjälp av prover på årsringarna, tagna med en handdriven åldersborr (som ser ungefär ut som en halvmeter stor ihålig korkskruv). Man hittade totalt 38 stycken moss- och lavarter på barken, varav fem stycken av dem sägs signalera om höga naturvärden i området kring trädet (så kallade signalarter). Träden beräknades vara mellan 247 och 1082 år gamla, något som bör tas med en nypa salt då träden ofta var ruttna och ihåliga, vilken förhindrade möjligheten att räkna trädets alla årsringar.

Tidigare forskning har visat på att storleken på ett träd påverkar vilka arter som lever på barken, vilket kan tyckas självklart då ett större träd har en större area för arter att leva på, och dessutom tenderar att vara äldre och därmed ha en annan struktur än unga träd. Men bekräftelse på att detta stämmer även på de skyddsvärda träden i Värmland hittades faktiskt inte – när man jämförde de olika faktorerna fann man att sambandet var nära noll. Troligtvis beror detta på att andra saker påverkade sambandet, såsom mängden solljus och nederbörd trädet får, avstånd till närliggande träd och höjden över havet. Alla dessa faktorer har i tidigare studier funnit påverka sambandet mellan antalet arter och ett träds ålder och omkrets. Om man vill få ett bättre resultat på Värmlands ekar och deras invånare får man försöka utföra studier där kringliggande faktorer är konstanta för att undvika att de påverkar resultatet.

Även om studien inte visade de resultat som hoppats, kan den fortfarande användas som ett underlag för att bedöma och därmed skydda olika områden kring träden i Värmland, särskilt eftersom 32 av de 34 träden hade signalarter på sig, vilket tyder på att deras omkringliggande natur är värd att titta närmare på. Detta kan bidra till att skydda Värmlands hotade lövträd och all biologisk mångfald som de bidrar med.

Handledare: Eva Waldemarson och Ulf Forsudd
Examensarbete – kandidatexamen 15hp, 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Skogsstyrelsen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Camilla
supervisor
organization
course
BIOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894172
date added to LUP
2016-10-27 14:57:23
date last changed
2016-10-27 14:57:23
@misc{8894172,
 abstract   = {I denna rapport undersöks huruvida hög ålder och stor omkrets på en ek påverkar artrikedomen och antalet signalarter av mossor och lavar som lever på dess stam. Detta är viktigt då information om arters existens och deras eventuella samband med ålder och omkrets på trädet möjliggör för ett framtida skydd av gamla träd och dess arter, särskilt eftersom många mossor och lavar idag riskerar rödlistning när lövskogen minskar. Med den pågående inventering av skyddsvärda träd som just nu sker i Värmlands län av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som bakgrund, har 34 stycken ekar i södra Värmland undersökts i den här studien, alla med omkrets ≥318 cm. Moss- och lavarter som växte på trädstammen från brösthöjd (130 cm) och nedåt bestämdes visuellt och trädens ålder beräknades genom kärnprovtagning i brösthöjd. Resultatet blev att 38 moss- och lavarter hittades, samtliga livskraftiga enligt svenska rödlistan, ingen hotad i Värmland, och fem av dem ses som signalarter (de säger någonting om den omkringliggande miljön). Träden ålder uppskattades vara mellan 247 och 1082 år, med felmarginaler på ±25-100 år. Inget direkt samband hittades mellan artrikedom och antal signalarter i förhållande till ålder eller omkrets, så troligtvis ligger fler faktorer än omkrets och ålder, till exempel vind, nederbörd, höjd över havet och omgivande naturtyp, som tidigare forskning visat, bakom ett träds artsammansättning.},
 author    = {Nilsson, Camilla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värmländska ekens inneboende - mer än åldern och storleken på trädet påverkar dem},
 year     = {2016},
}