Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Orderprocessens förbättringsmöjligheter med utgångspunkt i färdigvarulagret

Arlbrandt, Jonas LU and Brycker, Johan LU (2016) MTT820 20161
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Ständiga förbättringar är viktiga för att upprätthålla ett företags konkurrenskraft inom sin bransch. Kunderna vill ha en hög leveranssäkerhet och flexibilitet för sina ordrar, men utförande från tillverkningsföretagens sida riskerar att vara bristande. Därför kan utförandet av kartläggningar och mätningar av orderprocessen, i kombination med förbättringar, stärka ett företags vidare konkurrenskraft. Lagernivåerna för ett färdigvarulager kan hållas nere vid en effektiv orderprocess. På liknande sätt kan en minskning av logistikkostnader, som till exempel onödiga transporter, resultera i en direkt förbättring av lönsamheten.

Studien är utförd på Abetong ABs fabrik i Falkenberg, som tillverkar prefabricerade betongelement. Under den... (More)
Ständiga förbättringar är viktiga för att upprätthålla ett företags konkurrenskraft inom sin bransch. Kunderna vill ha en hög leveranssäkerhet och flexibilitet för sina ordrar, men utförande från tillverkningsföretagens sida riskerar att vara bristande. Därför kan utförandet av kartläggningar och mätningar av orderprocessen, i kombination med förbättringar, stärka ett företags vidare konkurrenskraft. Lagernivåerna för ett färdigvarulager kan hållas nere vid en effektiv orderprocess. På liknande sätt kan en minskning av logistikkostnader, som till exempel onödiga transporter, resultera i en direkt förbättring av lönsamheten.

Studien är utförd på Abetong ABs fabrik i Falkenberg, som tillverkar prefabricerade betongelement. Under den senaste tiden har fabriken upplevt att färdigvarulagret är ostrukturerat och ineffektivt. Det är en avdelning som är utsatt för en hög risk av störningar tidigare i orderprocessen och det finns i nuläget inget jämnt flöde fritt från slöseri. I kombination med detta råder det även platsbrist.

Syftet med den här studien är att kartlägga och identifiera problem i orderprocessen och vidare försöka hitta samband till logistikbristerna i färdigvarulagret. Till hjälp har tre stycken forskningsfrågor skapats för att föra studien framåt. I slutändan rekommenderas det även åtgärdsförslag för att åtgärda rotorsakerna.

Ett flertal besök på fabriken genomfördes under våren 2016 för att samla in nödvändig information. Den data som samlades in har varit av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär, och genomfördes utifrån insamlingsmetoderna: litteraturstudie, observationer på färdigvarulagret och intervjuer angående orderprocessen och färdigvarulagret.

Resultatet av denna studie påvisar, utifrån den huvudsakliga analysen av fabrikens situation, att det finns samband mellan färdigvarulagrets tillstånd och brister tidigare i orderprocessen. I färdigvarulagret är icke värdeskapande lyft och letande av betongelement de två största problemen och i orderprocessen är det att viktiga frågor lyfts för sent samt bristande erfarenhet och rutiner i processens gång. Studiens rekommendationer är kort sagt att strukturera närmare samarbete, kommunikation och förståelse mellan olika avdelningar tidigt i orderprocessen, samt att motverka ett svagt incitament från kunden. Detta kan åtgärdas genom att fabriken erhåller en god Sales & Operation Planning process, en god värdeflödeskartlägning och en klausul i kontraktet mellan kund och Abetong.

Studien tar inte hänsyn till frågor angående handlingsplaner för åtgärdsförslagen och det sker ingen implementering. Fokus ligger på arbetet som sker i fabriken och i synnerhet
att förbättra färdigvarulagrets situation som utgångspunkt. Orderprocessen avgränsas från förfrågan av kund till leverans av betongelement från färdigvarulagret och det genomförs ingen kartläggning ner på detaljnivå. (Less)
Abstract
Continuous improvement is important for maintaining a company’s competitive position in its own industry. Customers want a high delivery reliability and flexibility for their orders, but the performance of the manufacturers is likely to be deficient. Therefore, the execution of mapping and measurements of the order process, combined with improvements, enhance corporate competitiveness further. An efficient
order process can keep stock levels of finished goods inventories low. Similarly, the reduction of logistics costs, such as unnecessary transport, results in a direct improvement
in profitability.

The study is performed at Abetong AB’s factory in Falkenberg, a manufacturer of precast concrete elements. In the recent past, the... (More)
Continuous improvement is important for maintaining a company’s competitive position in its own industry. Customers want a high delivery reliability and flexibility for their orders, but the performance of the manufacturers is likely to be deficient. Therefore, the execution of mapping and measurements of the order process, combined with improvements, enhance corporate competitiveness further. An efficient
order process can keep stock levels of finished goods inventories low. Similarly, the reduction of logistics costs, such as unnecessary transport, results in a direct improvement
in profitability.

The study is performed at Abetong AB’s factory in Falkenberg, a manufacturer of precast concrete elements. In the recent past, the factory has experienced that the finished goods warehouse is unstructured and ineffective. It is a department that is exposed to a high risk of disruption made earlier in the order process and there is currently no consistent flow free from wastes. In combination with this, there is also a lack of space in the finished goods warehouse.

The purpose of this study is to map and identify problems in the order process to try to connect the logistical shortcomings in the finished goods warehouse. To help, three research questions have been designed to bring the study forward. In the end, different suggestions of improvements are made to fix the root causes.

Several visits to the factory were conducted in the spring of 2016 for the purpose of collecting the necessary information needed. The data collected has been both quantitative and qualitative in nature, and was carried out on the basis of the different collection methods: literature review, observations on the finished goods warehouse and interviews regarding the order process and the finished goods warehouse.

The results of this study demonstrate, based on the primary analysis of the company’s situation that there are connections between the state of the finished goods warehouse and shortcomings made earlier in the order process. In the finished goods warehouse the main problems are non-value adding lifting and searching for concrete elements. In the order process the main problems are important issues are raised
too late in the process and the lack of experience and routines. The study’s recommendations are in short, to structure closer cooperation, communication and understanding between different departments early in the order process, as well as to counter weak incentives from the customer. It is suggested that this can be solved by the factory itself by making a good Sales & Operations Planning process, a good
value stream mapping and finally a clause in the contract between the customer and Abetong.

The study does not consider questions regarding the action plan for the improvement proposals and there is no implementation. The focus is on the work that takes place within the factory, and in particular to improve the finished goods warehouse situation as a starting point. The order process is defined from the demand of a customer to the delivery of concrete elements from the finished goods warehouse.
Lastly, the mapping is carried no deeper than to certain activities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arlbrandt, Jonas LU and Brycker, Johan LU
supervisor
organization
course
MTT820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Orderprocess, färdigvarulager, kartläggning och Lean.
report number
5822
language
Swedish
id
8894511
date added to LUP
2016-11-02 14:15:35
date last changed
2016-11-02 14:15:35
@misc{8894511,
 abstract   = {Continuous improvement is important for maintaining a company’s competitive position in its own industry. Customers want a high delivery reliability and flexibility for their orders, but the performance of the manufacturers is likely to be deficient. Therefore, the execution of mapping and measurements of the order process, combined with improvements, enhance corporate competitiveness further. An efficient
order process can keep stock levels of finished goods inventories low. Similarly, the reduction of logistics costs, such as unnecessary transport, results in a direct improvement
in profitability.

The study is performed at Abetong AB’s factory in Falkenberg, a manufacturer of precast concrete elements. In the recent past, the factory has experienced that the finished goods warehouse is unstructured and ineffective. It is a department that is exposed to a high risk of disruption made earlier in the order process and there is currently no consistent flow free from wastes. In combination with this, there is also a lack of space in the finished goods warehouse.

The purpose of this study is to map and identify problems in the order process to try to connect the logistical shortcomings in the finished goods warehouse. To help, three research questions have been designed to bring the study forward. In the end, different suggestions of improvements are made to fix the root causes.

Several visits to the factory were conducted in the spring of 2016 for the purpose of collecting the necessary information needed. The data collected has been both quantitative and qualitative in nature, and was carried out on the basis of the different collection methods: literature review, observations on the finished goods warehouse and interviews regarding the order process and the finished goods warehouse.

The results of this study demonstrate, based on the primary analysis of the company’s situation that there are connections between the state of the finished goods warehouse and shortcomings made earlier in the order process. In the finished goods warehouse the main problems are non-value adding lifting and searching for concrete elements. In the order process the main problems are important issues are raised
too late in the process and the lack of experience and routines. The study’s recommendations are in short, to structure closer cooperation, communication and understanding between different departments early in the order process, as well as to counter weak incentives from the customer. It is suggested that this can be solved by the factory itself by making a good Sales & Operations Planning process, a good
value stream mapping and finally a clause in the contract between the customer and Abetong.

The study does not consider questions regarding the action plan for the improvement proposals and there is no implementation. The focus is on the work that takes place within the factory, and in particular to improve the finished goods warehouse situation as a starting point. The order process is defined from the demand of a customer to the delivery of concrete elements from the finished goods warehouse.
Lastly, the mapping is carried no deeper than to certain activities.},
 author    = {Arlbrandt, Jonas and Brycker, Johan},
 keyword   = {Orderprocess,färdigvarulager,kartläggning och Lean.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Orderprocessens förbättringsmöjligheter med utgångspunkt i färdigvarulagret},
 year     = {2016},
}