Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det blev inte som planerat - En utredning om avbeställning och dess förhållande till hävning i entreprenadavtal

Wackå, Hanna LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Beställarens rätt att avbeställa arbeten när denne ingått ett entreprenadavtal med avtalsgrund i AB 04 utreds och analyseras i denna uppsats. Vidare undersöks förhållandet mellan avbeställning och hävning. Detta görs med hjälp av en traditionell rättsdogmatisk metod.

Författare på området synes vara överens om att beställaren har en avbeställningsrätt. Men, om denna kan anses följa direkt av AB 04, genom avgående arbeten, eller indirekt genom dispositiv rätt är de oense om. Min utredning visar att det finns argument för båda sidor men det är inte möjligt att avgöra om avgående arbeten reglerar avbeställningsrätt. AB 04 kan i vart fall fyllas ut med en sådan rätt efter tolkning i ljuset av dispositiv rätt, främst genom KöpL men även... (More)
Beställarens rätt att avbeställa arbeten när denne ingått ett entreprenadavtal med avtalsgrund i AB 04 utreds och analyseras i denna uppsats. Vidare undersöks förhållandet mellan avbeställning och hävning. Detta görs med hjälp av en traditionell rättsdogmatisk metod.

Författare på området synes vara överens om att beställaren har en avbeställningsrätt. Men, om denna kan anses följa direkt av AB 04, genom avgående arbeten, eller indirekt genom dispositiv rätt är de oense om. Min utredning visar att det finns argument för båda sidor men det är inte möjligt att avgöra om avgående arbeten reglerar avbeställningsrätt. AB 04 kan i vart fall fyllas ut med en sådan rätt efter tolkning i ljuset av dispositiv rätt, främst genom KöpL men även genom KtjL.

Avbeställningsrätten är dock inte fri från påföljd. Ersättningsskyldighet för beställaren gentemot entreprenören föreligger. Hur stor ersättning som ska erläggas beror på om avbeställningsrätten följer av avgående arbeten i AB 04 eller av dispositiv rätt. Ersättningen har visat sig vara högre i dispositiv rätt än enligt 6 kap. 11 § AB 04.

Det föreligger skillnader mellan avbeställning och hävning. Beställaren ska visa att ett väsentligt kontraktsbrott föreligger för att kunna göra gällande hävning, medan avbeställningsrätten i princip är obegränsad. Det finns även skillnader avseende rättsverkningarna: med hänsyn till återstående arbeten kan beställaren erhålla ersättning från entreprenören vid hävning, medan vid avbeställning får beställaren erlägga ersättning till entreprenören.

Skillnaden mellan avbeställning och hävning är dock inte så klar som den ser ut att vara. Obefogad hävning utreds i denna uppsats, vilken innebär att ett avtal hävs utan att väsentligt kontraktsbrott föreligger. Konsekvensen av en obefogad hävning är att entreprenören får välja att kräva fullgörelse eller häva avtalet och därmed erhålla ersättning från beställaren. Det diskuteras huruvida en obefogad hävning kan likställas med en avbeställning, vilket jag inte anser. Det diskuteras också huruvida en avbeställning, där beställarens enda syfte är att byta entreprenör, kan likställas med en obefogad hävning. Jag menar att detta är möjligt. Beställarens rätt att häva stadgas i 8 kap. 1 § AB 04. Tre av dessa innehåller ömsesidiga hävningsgrunder, vilka innebär att beställaren kan erhålla hävningsrätt utan att ett väsentligt kontraktsbrott föreligger i så kallade force majeure-situationer. Detta borde snarare betecknas som uppsägning, vilket innebär att hävningsbegreppet kan ses som något vidare i entreprenadsammanhang. (Less)
Abstract
The buyer´s right to cancellation of works in a commercial construction contract due to AB 04, is analysed in this paper. The relationship between cancellation and termination is also examined. This paper is based on a legal dogmatic method.

Authors in this field agrees that the buyer is entitled to cancellation of works. But they do not agree if this right follows directly from AB 04, by outgoing works (Sw. avgående arbeten), or indirectly by dispositive law. My investigation shows that there are arguments for both sides and it is not possible to determine whether outgoing works is regulating the buyer´s right to cancellation of works or not. AB 04 can at least be filled out with such an entitlement through an interpretation in the... (More)
The buyer´s right to cancellation of works in a commercial construction contract due to AB 04, is analysed in this paper. The relationship between cancellation and termination is also examined. This paper is based on a legal dogmatic method.

Authors in this field agrees that the buyer is entitled to cancellation of works. But they do not agree if this right follows directly from AB 04, by outgoing works (Sw. avgående arbeten), or indirectly by dispositive law. My investigation shows that there are arguments for both sides and it is not possible to determine whether outgoing works is regulating the buyer´s right to cancellation of works or not. AB 04 can at least be filled out with such an entitlement through an interpretation in the light of dispositive law, preferentially by the Sales of Goods Act (1990:931), but also the Consumer Services Act (1985:716).

The right to cancellation of works is not free from penalty and the contractor is entitled to compensation from the buyer. How much the compensation should be is depending on whether the right to cancellation of works follows by outgoing works in AB 04 or by dispositive law. The compensation has appeared to be higher according to dispositive law than according to AB 04.

There are differences between cancellation and termination. The buyer needs to show that a substantial breach of contract exists, while the right to cancellation of works is unlimited. There is also a difference in legal effect: with regards lasting works, by termination the buyer can be entitled to compensation from the contractor but by cancellation of works, the buyer has to compensate the contractor.

The difference between cancellation and termination is not as obvious as it may appear. This paper investigates unwarranted termination, which means that a contract terminates without an existing substantial breach of contract. The effect of the unwarranted termination is that the contractor is entitled to choose between fulfilment of performance or to terminate the contract and therefore receive compensation from the buyer. It is discussed whether an unwarranted termination can be equated with cancellation of works, which I don´t believe. It is also discussed whether cancellation of works can be equated with an unwarranted termination, when the buyer´s only objective is to change the contractor, I suggest it is possible. The buyer´s right to terminate is regulated in chapter 8 section 1 of AB 04. Three of the recounted grounds includes mutual grounds for termination (Sw. ömsesidiga hävningsgrunder), which means that the buyer is entitled to terminate the contract without a substantial breach of contract existing in so-called force majeure-situations. A better concept of this is notice of termination, which means that the concept of termination can be wider in commercial constructions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wackå, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
It didn´t go as planned - An investigation of cancellation of works and its relationship to termination in commercial construction contracts
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
entreprenadrätt, avtalsrätt, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
8894664
date added to LUP
2017-01-25 11:00:08
date last changed
2017-01-25 11:00:08
@misc{8894664,
 abstract   = {The buyer´s right to cancellation of works in a commercial construction contract due to AB 04, is analysed in this paper. The relationship between cancellation and termination is also examined. This paper is based on a legal dogmatic method. 

Authors in this field agrees that the buyer is entitled to cancellation of works. But they do not agree if this right follows directly from AB 04, by outgoing works (Sw. avgående arbeten), or indirectly by dispositive law. My investigation shows that there are arguments for both sides and it is not possible to determine whether outgoing works is regulating the buyer´s right to cancellation of works or not. AB 04 can at least be filled out with such an entitlement through an interpretation in the light of dispositive law, preferentially by the Sales of Goods Act (1990:931), but also the Consumer Services Act (1985:716). 

The right to cancellation of works is not free from penalty and the contractor is entitled to compensation from the buyer. How much the compensation should be is depending on whether the right to cancellation of works follows by outgoing works in AB 04 or by dispositive law. The compensation has appeared to be higher according to dispositive law than according to AB 04. 

There are differences between cancellation and termination. The buyer needs to show that a substantial breach of contract exists, while the right to cancellation of works is unlimited. There is also a difference in legal effect: with regards lasting works, by termination the buyer can be entitled to compensation from the contractor but by cancellation of works, the buyer has to compensate the contractor. 

The difference between cancellation and termination is not as obvious as it may appear. This paper investigates unwarranted termination, which means that a contract terminates without an existing substantial breach of contract. The effect of the unwarranted termination is that the contractor is entitled to choose between fulfilment of performance or to terminate the contract and therefore receive compensation from the buyer. It is discussed whether an unwarranted termination can be equated with cancellation of works, which I don´t believe. It is also discussed whether cancellation of works can be equated with an unwarranted termination, when the buyer´s only objective is to change the contractor, I suggest it is possible. The buyer´s right to terminate is regulated in chapter 8 section 1 of AB 04. Three of the recounted grounds includes mutual grounds for termination (Sw. ömsesidiga hävningsgrunder), which means that the buyer is entitled to terminate the contract without a substantial breach of contract existing in so-called force majeure-situations. A better concept of this is notice of termination, which means that the concept of termination can be wider in commercial constructions.},
 author    = {Wackå, Hanna},
 keyword   = {entreprenadrätt,avtalsrätt,förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det blev inte som planerat - En utredning om avbeställning och dess förhållande till hävning i entreprenadavtal},
 year     = {2016},
}