Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Försäkringsförmedlares skyldigheter - Är regleringen rättssäker?

Nordberg, Sofia LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En privatperson eller ett företag som vill köpa försäkring kan vända sig till en försäkringsförmedlare för att få hjälp med att hitta lämpligt försäkringsskydd. Försäkringstagare befinner sig ofta i ett kunskapsmässigt underläge i förhållande till försäkringsförmedlare och det är därför viktigt att det ställs krav på försäkringsförmedlare. Det är dock viktigt att de krav som ställs är tydliga, så att försäkringsförmedlare har möjlighet att rätta sig efter dem. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka huruvida regleringen av försäkringsförmedlares skyldigheter gentemot försäkringstagare vid förmedling av företagsförsäkring är rättssäker för försäkringsförmedlare. Vid undersökningen av försäkringsförmedlares skyldigheter används en... (More)
En privatperson eller ett företag som vill köpa försäkring kan vända sig till en försäkringsförmedlare för att få hjälp med att hitta lämpligt försäkringsskydd. Försäkringstagare befinner sig ofta i ett kunskapsmässigt underläge i förhållande till försäkringsförmedlare och det är därför viktigt att det ställs krav på försäkringsförmedlare. Det är dock viktigt att de krav som ställs är tydliga, så att försäkringsförmedlare har möjlighet att rätta sig efter dem. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka huruvida regleringen av försäkringsförmedlares skyldigheter gentemot försäkringstagare vid förmedling av företagsförsäkring är rättssäker för försäkringsförmedlare. Vid undersökningen av försäkringsförmedlares skyldigheter används en rättsdogmatisk metod.

Försäkringsförmedlares skyldigheter består främst i ett metodansvar, vilket innebär att försäkringsförmedlare måste utföra rådgivning fackmässigt. Enligt förarbeten och doktrin får metodansvaret sitt innehåll från skyldigheten att iaktta god försäkringsförmedlingssed. Skyldigheten att iaktta god försäkringsförmedlingssed är lagstadgad i 5 kap. 4 § LFF och kan ses som ett samlingsbegrepp för alla skyldigheter försäkringsförmedlare har. Av begreppet god försäkringsförmedlingssed och av 5 kap. 4 § LFF följer att förmedlare har en skyldighet att anpassa rådgivningen efter försäkringstagarens intressen och behov, samt en omsorgsplikt. Vidare har försäkringsförmedlare enligt 6 kap. 1-2 och 5-6 §§ LFF en informations- och dokumentationsskyldighet som enligt praxis även innehåller en allmän upplysningsplikt. Dessutom har försäkringsförmedlare skyldighet att se till att försäkringstagaren fullgör sin upplysningsplikt i 8 kap. 8 § FAL gentemot försäkringsbolaget.

Med hjälp av Lon L. Fullers rättssäkerhetskriterier utreds huruvida försäkringsförmedlares skyldigheter gentemot försäkringstagare utgör en rättssäker reglering för försäkringsförmedlare. Denna uppsats konkluderar att försäkringsförmedlares skyldigheter existerar, samt att de är offentliga, praktiskt möjliga för försäkringsförmedlare att följa och inte formulerade att verka retroaktivt. Vidare är försäkringsförmedlares skyldigheter förutsebara, trots att skyldigheterna är generella och därmed till viss del otydliga. En detaljerad lagstiftning riskerar att leda till att många situationer faller utanför lagens tillämpningsområde och det finns därmed ett behov av en flexibel lagstiftning. Dessutom är försäkringsförmedlares skyldigheter konstanta då revideringarna endast lett till att skyldigheterna preciserats. Sammanfattningsvis är regleringen av försäkringsförmedlares skyldigheter vid förmedling av företagsförsäkring rättssäker. (Less)
Abstract
An individual or a company that wants to purchase insurance can turn to an insurance broker to acquire an adequate insurance coverage. Since the policyholder often holds less knowledge relative the insurance broker, it is important that there are requirements on insurance brokers’ role as a consultant. The requirements must however be explicit, in order for insurance brokers to be able to follow them. The aim of this essay is therefore to investigate if the obligations that insurance brokers have towards policyholders, when consulting business insurance, are legally secure for insurance brokers. When investigating insurance brokers’ obligations a legal dogmatic method is used.

The obligations that insurance brokers have foremost... (More)
An individual or a company that wants to purchase insurance can turn to an insurance broker to acquire an adequate insurance coverage. Since the policyholder often holds less knowledge relative the insurance broker, it is important that there are requirements on insurance brokers’ role as a consultant. The requirements must however be explicit, in order for insurance brokers to be able to follow them. The aim of this essay is therefore to investigate if the obligations that insurance brokers have towards policyholders, when consulting business insurance, are legally secure for insurance brokers. When investigating insurance brokers’ obligations a legal dogmatic method is used.

The obligations that insurance brokers have foremost consists of a proceeding liability, which implicates that insurance brokers must carry out the consultancy professionally. According to legislative history and doctrine the proceeding liability relies on good insurance brokers practice. The obligation to act according to good insurance broker practice is statutory in 5 ch. 4 § LFF and deems to be a generic term for all obligations related to insurance brokers. According to good insurance broker practice and following 5 ch. 4 § LFF, insurance brokers have an obligation to adapt the consultancy to the policyholder’s interests and needs, as well as a duty of care towards the policyholder. Furthermore according to 6 ch. 1-2 and 5-6 §§ LFF and case law, insurance brokers have an obligation to inform and document. Moreover insurance brokers have an obligation to ensure that the policyholder fulfils its duty of disclosure towards the insurance company in compliance with 8 ch. 8 § FAL.

To investigate if the obligations that insurance brokers have towards policyholders are legally secure, Lon. L Fuller’s criteria on legal security are used. This essay concludes that insurance brokers’ obligations exist, are public, capable for insurance brokers to follow and are not formulated to operate retroactively. Insurance broker’s obligations are also predictable, even though the obligations are general and in some degree inexplicit. A detailed legislation ventures many situations falling outside the intended area of application, why a flexible legislation is necessary. Furthermore revisions have led solely to specifications of insurance brokers’ obligations, while the obligations are constant. In summary, the obligations that insurance brokers have towards policyholders when consulting business insurance are legally secure. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordberg, Sofia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
försäkringsförmedlare, försäkringsrätt, civilrätt, skyldigheter, rättssäkerhet
language
Swedish
id
8896395
date added to LUP
2017-02-13 08:22:37
date last changed
2017-02-13 08:22:37
@misc{8896395,
 abstract   = {{An individual or a company that wants to purchase insurance can turn to an insurance broker to acquire an adequate insurance coverage. Since the policyholder often holds less knowledge relative the insurance broker, it is important that there are requirements on insurance brokers’ role as a consultant. The requirements must however be explicit, in order for insurance brokers to be able to follow them. The aim of this essay is therefore to investigate if the obligations that insurance brokers have towards policyholders, when consulting business insurance, are legally secure for insurance brokers. When investigating insurance brokers’ obligations a legal dogmatic method is used. 

The obligations that insurance brokers have foremost consists of a proceeding liability, which implicates that insurance brokers must carry out the consultancy professionally. According to legislative history and doctrine the proceeding liability relies on good insurance brokers practice. The obligation to act according to good insurance broker practice is statutory in 5 ch. 4 § LFF and deems to be a generic term for all obligations related to insurance brokers. According to good insurance broker practice and following 5 ch. 4 § LFF, insurance brokers have an obligation to adapt the consultancy to the policyholder’s interests and needs, as well as a duty of care towards the policyholder. Furthermore according to 6 ch. 1-2 and 5-6 §§ LFF and case law, insurance brokers have an obligation to inform and document. Moreover insurance brokers have an obligation to ensure that the policyholder fulfils its duty of disclosure towards the insurance company in compliance with 8 ch. 8 § FAL. 
 
To investigate if the obligations that insurance brokers have towards policyholders are legally secure, Lon. L Fuller’s criteria on legal security are used. This essay concludes that insurance brokers’ obligations exist, are public, capable for insurance brokers to follow and are not formulated to operate retroactively. Insurance broker’s obligations are also predictable, even though the obligations are general and in some degree inexplicit. A detailed legislation ventures many situations falling outside the intended area of application, why a flexible legislation is necessary. Furthermore revisions have led solely to specifications of insurance brokers’ obligations, while the obligations are constant. In summary, the obligations that insurance brokers have towards policyholders when consulting business insurance are legally secure.}},
 author    = {{Nordberg, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Försäkringsförmedlares skyldigheter - Är regleringen rättssäker?}},
 year     = {{2016}},
}