Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omvandling av fängelse på livstid - en utredning om omvandlingslagens förhållande till rättssäkerhet

Svalling, Max LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The purpose of this essay is to examine how the conversion and dating of the life sentence is implemented according to the Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid (OmvL) and to examine and try to analyze how OmvL itself and the application of OmvL adapt to theories of rule of law.

Through OmvL, a new system was introduced alongside the government’s prerogative of mercy, where a court decides of converting a life sentence to a dated sentence. The purpose of the new system was to improve the predictability for the prisoners that were sentenced to a life sentence. When making the decision of either convert the life sentence to a dated sentence or not, the court must, in particular, regard the time the prisoner has served, the... (More)
The purpose of this essay is to examine how the conversion and dating of the life sentence is implemented according to the Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid (OmvL) and to examine and try to analyze how OmvL itself and the application of OmvL adapt to theories of rule of law.

Through OmvL, a new system was introduced alongside the government’s prerogative of mercy, where a court decides of converting a life sentence to a dated sentence. The purpose of the new system was to improve the predictability for the prisoners that were sentenced to a life sentence. When making the decision of either convert the life sentence to a dated sentence or not, the court must, in particular, regard the time the prisoner has served, the conditions from the sentence that support the measurement of the punishment, if there is a risk that the prisoner will relapse into serious criminality, if the prisoner has neglected the rules in terms of execution and if the prisoner has participated in promoting his reintegration into society.

The examination of OmvL shows that the law does not give an exhaustive enumeration of the factors that must be regarded when the court decides of converting a life sentence to a dated sentence and that the evaluation of the risk that the prisoner will relapse into serious criminality in many cases tends to be arbitrary. The result of this is that the responsibility of clarifying the law transfers from the legislator to the courts, which is a problem from a rule of law perspective.

The analysis of how the application of OmvL adapts to theories of the rule of law is illustrated by the four court cases that have been studied. The study discloses that three additional factors have been established in custom: uncertainty of the risk of relapse, the time between the decision of converting and the soonest parole possible, and the time between the soonest possible parole and the time of transition. The current regulation could be criticized from a rule of law perspective since a discrepancy between linguistic meaning of the rule and the practical application of the rule appears, which leads to discretionary and arbitrary judgements from the courts. This results in a non-uniform and unpredictable application of the law where equivalent cases are not treated equally. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har till syfte dels att undersöka hur omvandlingsprövningen och tidsbestämningen av livstidsstraffet ska gå till enligt lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid (OmvL), dels att undersöka och försöka analysera hur omvandlingslagen i sig och tillämpningen av omvandlingslagen i praxis förhåller sig till olika teorier om rättssäkerhet.

Genom omvandlingslagen infördes ett nytt system, vid sidan av regeringens benådningsrätt, där en domstol fattar beslut om omvandling av fängelse på livstid till ett tidsbestämt straff. Det nya systemet syftade att förbättra förutsägbarheten för de livstidsdömda samt att stärka deras rättssäkerhet. Vid omvandlingsprövningen ska särskilt beaktas den tid som den dömde har avtjänat, vad... (More)
Denna uppsats har till syfte dels att undersöka hur omvandlingsprövningen och tidsbestämningen av livstidsstraffet ska gå till enligt lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid (OmvL), dels att undersöka och försöka analysera hur omvandlingslagen i sig och tillämpningen av omvandlingslagen i praxis förhåller sig till olika teorier om rättssäkerhet.

Genom omvandlingslagen infördes ett nytt system, vid sidan av regeringens benådningsrätt, där en domstol fattar beslut om omvandling av fängelse på livstid till ett tidsbestämt straff. Det nya systemet syftade att förbättra förutsägbarheten för de livstidsdömda samt att stärka deras rättssäkerhet. Vid omvandlingsprövningen ska särskilt beaktas den tid som den dömde har avtjänat, vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen, om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag, om den dömde har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten samt om den dömde har medverkat till att främja sin anpassning i samhället.

Granskningen av omvandlingslagen visar att lagen inte ger en uttömmande uppräkning av de faktorer som ska beaktas vid omvandlingsprövningen och att bedömningen av återfallsrisken i många fall riskerar att bli godtycklig. Detta leder till att ansvaret för att förtydliga lagen förflyttas från lagstiftaren till rättstillämparen, vilket är ett problem ur rättssäkerhetssynpunkt.

Analysen av hur tillämpningen av omvandlingslagen förhåller sig till teorier om rättssäkerhet belyses av fyra rättsfall som studerats. Av studien framgår att det i praxis har skapats ytterligare faktorer till omvandlingslagen: osäkerhet kring återfallsriskbedömningen, tiden mellan omvandlingsbeslutet och tidigast möjliga villkorliga frigivning och tiden mellan tidigast möjliga villkorliga frigivning och utslussningstiden. Den gällande regleringen kan kritiseras ur ett rättssäkerhetsperspektiv då det infinner sig en diskrepans mellan rättsregelns språkliga innebörd och den praktiska tillämpningen av rättsregeln, vilket leder till skönsmässiga och godtyckliga bedömningar från rättstillämparen. Detta resulterar i en oenhetlig och oförutsägbar rättstillämpning där lika fall inte behandlas lika. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svalling, Max LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, processrätt, straffrätt
language
Swedish
id
8896476
date added to LUP
2017-02-13 20:32:19
date last changed
2017-02-13 20:32:19
@misc{8896476,
 abstract   = {The purpose of this essay is to examine how the conversion and dating of the life sentence is implemented according to the Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid (OmvL) and to examine and try to analyze how OmvL itself and the application of OmvL adapt to theories of rule of law. 

Through OmvL, a new system was introduced alongside the government’s prerogative of mercy, where a court decides of converting a life sentence to a dated sentence. The purpose of the new system was to improve the predictability for the prisoners that were sentenced to a life sentence. When making the decision of either convert the life sentence to a dated sentence or not, the court must, in particular, regard the time the prisoner has served, the conditions from the sentence that support the measurement of the punishment, if there is a risk that the prisoner will relapse into serious criminality, if the prisoner has neglected the rules in terms of execution and if the prisoner has participated in promoting his reintegration into society. 

The examination of OmvL shows that the law does not give an exhaustive enumeration of the factors that must be regarded when the court decides of converting a life sentence to a dated sentence and that the evaluation of the risk that the prisoner will relapse into serious criminality in many cases tends to be arbitrary. The result of this is that the responsibility of clarifying the law transfers from the legislator to the courts, which is a problem from a rule of law perspective. 

The analysis of how the application of OmvL adapts to theories of the rule of law is illustrated by the four court cases that have been studied. The study discloses that three additional factors have been established in custom: uncertainty of the risk of relapse, the time between the decision of converting and the soonest parole possible, and the time between the soonest possible parole and the time of transition. The current regulation could be criticized from a rule of law perspective since a discrepancy between linguistic meaning of the rule and the practical application of the rule appears, which leads to discretionary and arbitrary judgements from the courts. This results in a non-uniform and unpredictable application of the law where equivalent cases are not treated equally.},
 author    = {Svalling, Max},
 keyword   = {allmän rättslära,processrätt,straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvandling av fängelse på livstid - en utredning om omvandlingslagens förhållande till rättssäkerhet},
 year     = {2016},
}