Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Välbehövlig lag - men vilken effekt? - En rättsvetenskaplig uppsats om lagen om företagsrekonstruktion

Rosengren, Joachim LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Companies that are not competitive and does not have liquid assets to run their business has to be liquidated. Different insolvency proceedings such as bankruptcy therefor exist to liquidate these companies. However, a special law to reconstruct viable companies that are currently in an economic crisis, but have good prospects has been sought after. On the basis of a bill presented in 1995 the act (1996:764) (LFR) entered into force in 1996.
LFR has now been in force for over 20 years and various revisions of the legislation have been made. Despite these various revisions, there is no doubt that neither the act's purpose or its function is achieved. The motive of this paper is to examine which improvements can be made for that purpose to... (More)
Companies that are not competitive and does not have liquid assets to run their business has to be liquidated. Different insolvency proceedings such as bankruptcy therefor exist to liquidate these companies. However, a special law to reconstruct viable companies that are currently in an economic crisis, but have good prospects has been sought after. On the basis of a bill presented in 1995 the act (1996:764) (LFR) entered into force in 1996.
LFR has now been in force for over 20 years and various revisions of the legislation have been made. Despite these various revisions, there is no doubt that neither the act's purpose or its function is achieved. The motive of this paper is to examine which improvements can be made for that purpose to be achieved.
The purpose of LFR is to reduce the number of unnecessary bankruptcies of viable businesses. However this objective is not achieved, which statistics clearly show, and the reasons why are numerous. All causes are not dealt with in this essay as it is limited to the application and conditions of the grant.
Roughly speaking, there are four conditions that must be met for an application. Debtor Companies should be traders and illiquid. In addition, a formal and substantive examination of the application has to be made. The substantive examination is that the court should make a future forecast if the company’s reorganisation is likely to be successful. The investigation shows that there rarely is a problem for the court to determine whether a debtor company is a trader and if it can be assumed that the purpose of the reconstruction is achieved. This is related to the fact that the application is often inadequate, which hampers the courts future forecast if reconstruction can be successful.
The study further shows that there is a lot of improvement to be made. That applications received too late is a big problem. This is because the company's financial position is often so poor that there is no reconstruction. In the American court this problem has been solved by clauses that favour the debtor company if applications are received on time. Incomplete applications are causing big problems, but a way to deal with the problem is that different minimum requirements are set out in LFR. For example, it should clearly indicate what the application should contain and what the minimum requirements are for an application. A minimum requirement could be that there is a lower limit for how bad the economy of a company can be for an application not to be granted, something that does not exist today.
The conclusion is that the law does not achieve its purpose and the reasons why are numerous. This paper examines some improvements that should be made for the application and basis of the grant. (Less)
Abstract (Swedish)
Företag som inte är konkurrenskraftiga och som saknar likvida medel för att driva sin verksamhet måste avvecklas. Olika insolvensförfarande som exempelvis konkurs finns därför för att avveckla dessa bolag. Däremot har en särskild lag för att rekonstruera livsdugliga bolag som för tillfället är i ekonomisk kris, men som har goda framtidsutsikter länge varit eftertraktad. På basis av en prop. som presenterades 1995 antogs därför lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) som trädde i kraft 1996.
LFR har nu varit i kraft i över 20 år och olika revideringar av lagstiftningen har gjorts. Trots dessa olika revideringar råder det inga tvivel om att varken lagens ändamål eller dess funktion uppnås. Syftet med denna uppsats är därför att... (More)
Företag som inte är konkurrenskraftiga och som saknar likvida medel för att driva sin verksamhet måste avvecklas. Olika insolvensförfarande som exempelvis konkurs finns därför för att avveckla dessa bolag. Däremot har en särskild lag för att rekonstruera livsdugliga bolag som för tillfället är i ekonomisk kris, men som har goda framtidsutsikter länge varit eftertraktad. På basis av en prop. som presenterades 1995 antogs därför lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) som trädde i kraft 1996.
LFR har nu varit i kraft i över 20 år och olika revideringar av lagstiftningen har gjorts. Trots dessa olika revideringar råder det inga tvivel om att varken lagens ändamål eller dess funktion uppnås. Syftet med denna uppsats är därför att granska vilka förbättringsåtgärder som kan göras för att ändamålet ska uppnås.
Syftet med LFR är att minska antalet onödiga konkurser för bärkraftiga företag. Däremot uppnås inte detta syfte, vilket statistik tydligt visar och orsakerna till varför är många. Samtliga orsaker behandlas inte i denna uppsatts då den är avgränsad till att beröra ansökan och förutsättningarna för beviljandet.
Grovt sett finns det fyra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas. Gäldenärsföretaget ska vara näringsidkare och illikvid. Dessutom ska en formell och materiell prövning av ansökan göras. Den materiella prövningen går ut på att rätten ska göra en framtidsprognos om företagsrekonstruktionen kan antas bli lyckosam. Utredningen visar att det inte sällan uppstår svårigheter för rätten att bedöma om gäldenärsföretaget är en näringsidkare och om det kan antas att syftet med rekonstruktionen uppnås. Detta hänger ihop med att ansökan ofta är bristfällig vilket försvårar rättens framtidsprognos.
Utredningen visar vidare att det finns en hel del förbättringsåtgärder som bör göras. Att ansökan inkommer för sent är ett stort problem. Detta eftersom bolagets ekonomiska ställning ofta är så pass dålig att det inte finns något att rekonstruera. I amerikansk rätt har detta problem lösts genom att det finns paragrafer som gynnar gäldenärsföretaget om ansökan inkommer i tid. Bristfälliga ansökningar vållar stora problem men ett sätt att komma till rätta med problemet är att olika minimikrav uppställs i LFR. Exempelvis borde det tydligare framgå vad ansökan ska innehålla och vilka minimikrav som krävs för att ansökan ska beviljas. Ett minimikrav skulle kunna vara att det finns en nedre gräns för hur dålig ekonomi bolaget får ha för att ansökan inte ska beviljas, vilket det idag inte finns i svensk rätt.
Slutsatsen är att lagen inte uppnår sitt ändamål och att orsakerna till varför är många. Denna uppsats granskar de förbättringsåtgärder som bör göras för ansökan och förutsättningarna för beviljandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosengren, Joachim LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sakrätt, Obeståndsrätt, Företagsrekonstruktion
language
Swedish
id
8896935
date added to LUP
2017-02-13 08:20:13
date last changed
2017-02-13 08:20:13
@misc{8896935,
 abstract   = {Companies that are not competitive and does not have liquid assets to run their business has to be liquidated. Different insolvency proceedings such as bankruptcy therefor exist to liquidate these companies. However, a special law to reconstruct viable companies that are currently in an economic crisis, but have good prospects has been sought after. On the basis of a bill presented in 1995 the act (1996:764) (LFR) entered into force in 1996.
LFR has now been in force for over 20 years and various revisions of the legislation have been made. Despite these various revisions, there is no doubt that neither the act's purpose or its function is achieved. The motive of this paper is to examine which improvements can be made for that purpose to be achieved.
The purpose of LFR is to reduce the number of unnecessary bankruptcies of viable businesses. However this objective is not achieved, which statistics clearly show, and the reasons why are numerous. All causes are not dealt with in this essay as it is limited to the application and conditions of the grant.
Roughly speaking, there are four conditions that must be met for an application. Debtor Companies should be traders and illiquid. In addition, a formal and substantive examination of the application has to be made. The substantive examination is that the court should make a future forecast if the company’s reorganisation is likely to be successful. The investigation shows that there rarely is a problem for the court to determine whether a debtor company is a trader and if it can be assumed that the purpose of the reconstruction is achieved. This is related to the fact that the application is often inadequate, which hampers the courts future forecast if reconstruction can be successful.
The study further shows that there is a lot of improvement to be made. That applications received too late is a big problem. This is because the company's financial position is often so poor that there is no reconstruction. In the American court this problem has been solved by clauses that favour the debtor company if applications are received on time. Incomplete applications are causing big problems, but a way to deal with the problem is that different minimum requirements are set out in LFR. For example, it should clearly indicate what the application should contain and what the minimum requirements are for an application. A minimum requirement could be that there is a lower limit for how bad the economy of a company can be for an application not to be granted, something that does not exist today.
The conclusion is that the law does not achieve its purpose and the reasons why are numerous. This paper examines some improvements that should be made for the application and basis of the grant.},
 author    = {Rosengren, Joachim},
 keyword   = {Sakrätt,Obeståndsrätt,Företagsrekonstruktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Välbehövlig lag - men vilken effekt? - En rättsvetenskaplig uppsats om lagen om företagsrekonstruktion},
 year     = {2016},
}