Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internetlänkning på upphovsrättens område - En rättsekonomisk analys

Knutsson, Beatrice LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This essay deals with the regulation regarding inline- and hyperlinks to copyright protected material on the Internet. The essay also analyses the potential consequences of the regulation with an economic analysis of law. Links serve as a tool to navigate on the Internet. Copyright protects the author of a literary or artistic work. In Sweden this right is governed by URL. This law has been adapted to the InfoSoc Directive, which states that the copyright holder shall have the exclusive right to communicate the work to the public. Other international agreements to which Sweden have acceded, including the Berne Convention and the WIPO Treaty, providing for this exclusive right. It has not been clear how this right relates to links on the... (More)
This essay deals with the regulation regarding inline- and hyperlinks to copyright protected material on the Internet. The essay also analyses the potential consequences of the regulation with an economic analysis of law. Links serve as a tool to navigate on the Internet. Copyright protects the author of a literary or artistic work. In Sweden this right is governed by URL. This law has been adapted to the InfoSoc Directive, which states that the copyright holder shall have the exclusive right to communicate the work to the public. Other international agreements to which Sweden have acceded, including the Berne Convention and the WIPO Treaty, providing for this exclusive right. It has not been clear how this right relates to links on the Internet. Case-law from the Court of Justice of the European Union (CJEU) provides some guidance. If a work is uploaded with the authorization of the copyright holder and is freely accessible to all internet users, it does not constitute a copyright infringement to provide a link because the work is not made available to a new public. However, if the link circumventing technical restrictions it is possible that this constitutes a copyright infringement. CJEU have in a preliminary ruling dealt with the question regarding links to freely accessible copyright protected material published without authorization of the copyright holder. It was established that when a link is posted with an intent to make profit, it is presumed that the communicator is fully aware of the lack of authorization and if the presumption is not rebutted, the link constitutes an unlawful act of communication to the public. Individuals who posts a link to illegally published material without an intent to make profit is presumed to be unaware of the lack of authorization from the copyright holder.

The case-law of the CJEU has clarified some questions but some ambiguity remains. There is still a need to clarify how these rules relate to copyright in the digital environment, especially considering the conflicting right to freedom of information and expression.

Finally, the essay discusses the potential economical impacts of the regulation. The regulation may affect the incentive to create intellectual works and prevent or enhance the free rider problem. The economic analysis concludes that we can not with certainty know what economic consequences this regulation generates, and that more research is needed in the area. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar regleringen rörande hyper- och inlinelänkar till upphovsrättsskyddat material på internet. Uppsatsen analyserar även potentiella samhällsekonomiska konsekvenser av regleringen ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Länkar fungerar som ett verktyg för att underlätta navigering på internet. Upphovsrätten skyddar den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. I Sverige regleras denna rätt genom URL. Denna lag har blivit anpassad efter InfoSoc-direktivet som föreskriver att upphovsrättsinnehavaren ska ha en ensamrätt att överföra verket till allmänheten. Även andra internationella överenskommelser som Sverige anslutit sig till, däribland Bernkonventionen och WIPO-fördraget, föreskriver om denna ensamrätt. Det har... (More)
Denna uppsats behandlar regleringen rörande hyper- och inlinelänkar till upphovsrättsskyddat material på internet. Uppsatsen analyserar även potentiella samhällsekonomiska konsekvenser av regleringen ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Länkar fungerar som ett verktyg för att underlätta navigering på internet. Upphovsrätten skyddar den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. I Sverige regleras denna rätt genom URL. Denna lag har blivit anpassad efter InfoSoc-direktivet som föreskriver att upphovsrättsinnehavaren ska ha en ensamrätt att överföra verket till allmänheten. Även andra internationella överenskommelser som Sverige anslutit sig till, däribland Bernkonventionen och WIPO-fördraget, föreskriver om denna ensamrätt. Det har inte varit självklart hur regleringen förhåller sig till länkar på internet. Förhandsavgöranden från EU-domstolen ger viss vägledning. Om ett verk är publicerat med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren och är fritt tillgängligt för alla internetanvändare utgör det inte ett upphovsrättsligt intrång att tillhandahålla en länk då verket inte tillgängliggörs för en ny publik. Om länken däremot kringgår tekniska begränsningar är det möjligt att denna utgör ett upphovsrättsligt intrång. EU-domstolen har i ett förhandsavgörande behandlat frågan gällande länkar till fritt tillgängligt upphovsrättsligt skyddat material som publicerats utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Det fastslogs att när en länk publiceras i vinstsyfte presumeras personen vara medveten om dess olovlighet och om inte presumtionen bryts utgör länken en otillåten överföring till allmänheten. Privatpersoner som tillhandahåller en länk utan vinstsyfte till olovligt publicerat material presumeras vara ovetande om det bristande tillståndet från upphovsrättsinnehavaren.

EU-domstolen har klargjort några frågor med sina förhandsavgöranden men vissa oklarheter kvarstår. Det finns fortfarande ett behov av att fastställa vad som gäller för upphovsrätten i den digitala miljön, inte minst med tanke på det motstående intresset av informations- och yttrandefrihet.

Slutligen för uppsatsen en diskussion kring de samhällsekonomiska konsekvenser som regleringen eventuellt ger upphov till. Regleringen kan påverka incitamentet att skapa intellektuella verk och motverka freerider-problemet. Den rättsekonomiska analysen utmynnar i slutsatsen att vi inte med säkerhet kan veta de samhällsekonomiska konsekvenser regleringen ger upphov till och att mer forskning skulle behövas på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutsson, Beatrice LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, rättsekonomi, law and economics, internet, upphovsrätt
language
Swedish
id
8896999
date added to LUP
2017-02-13 08:25:52
date last changed
2017-02-13 08:25:52
@misc{8896999,
 abstract   = {This essay deals with the regulation regarding inline- and hyperlinks to copyright protected material on the Internet. The essay also analyses the potential consequences of the regulation with an economic analysis of law. Links serve as a tool to navigate on the Internet. Copyright protects the author of a literary or artistic work. In Sweden this right is governed by URL. This law has been adapted to the InfoSoc Directive, which states that the copyright holder shall have the exclusive right to communicate the work to the public. Other international agreements to which Sweden have acceded, including the Berne Convention and the WIPO Treaty, providing for this exclusive right. It has not been clear how this right relates to links on the Internet. Case-law from the Court of Justice of the European Union (CJEU) provides some guidance. If a work is uploaded with the authorization of the copyright holder and is freely accessible to all internet users, it does not constitute a copyright infringement to provide a link because the work is not made available to a new public. However, if the link circumventing technical restrictions it is possible that this constitutes a copyright infringement. CJEU have in a preliminary ruling dealt with the question regarding links to freely accessible copyright protected material published without authorization of the copyright holder. It was established that when a link is posted with an intent to make profit, it is presumed that the communicator is fully aware of the lack of authorization and if the presumption is not rebutted, the link constitutes an unlawful act of communication to the public. Individuals who posts a link to illegally published material without an intent to make profit is presumed to be unaware of the lack of authorization from the copyright holder.

The case-law of the CJEU has clarified some questions but some ambiguity remains. There is still a need to clarify how these rules relate to copyright in the digital environment, especially considering the conflicting right to freedom of information and expression.

Finally, the essay discusses the potential economical impacts of the regulation. The regulation may affect the incentive to create intellectual works and prevent or enhance the free rider problem. The economic analysis concludes that we can not with certainty know what economic consequences this regulation generates, and that more research is needed in the area.},
 author    = {Knutsson, Beatrice},
 keyword   = {Immaterialrätt,rättsekonomi,law and economics,internet,upphovsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internetlänkning på upphovsrättens område - En rättsekonomisk analys},
 year     = {2016},
}