Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Löneunderlagsregeln – En diskussion om 2016 års föreslagna ändring ur ett företagsekonomiskt och statsfinansiellt perspektiv

Svanberg, Martin LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
3:12-reglerna är beteckningen på de särskilda regler som gäller för beskattningen av fåmansföretag. För att omfattas av reglerna krävs det att företaget är ett fåmansföretag enligt någon av de tre definitionerna samt att delägarens andel är kvalificerad. Genom ett gränsbelopp avgörs hur stor del av en utdelning som kan beskattas som kapitalinkomst. Ett utrymme som löneunderlagsregeln kan utöka. Framställningen syftar till att utreda och analysera vilka företagsekonomiska och statsfinansiella konsekvenser 2016 års föreslagna ändring av löneunderlagsregeln kan tänkas medföra, i jämförelse med tidigare alternativ. Ett företagsekonomiskt och statsfinansiellt perspektiv anläggs genom att framställningen riktar in sig på förslagens effekter på... (More)
3:12-reglerna är beteckningen på de särskilda regler som gäller för beskattningen av fåmansföretag. För att omfattas av reglerna krävs det att företaget är ett fåmansföretag enligt någon av de tre definitionerna samt att delägarens andel är kvalificerad. Genom ett gränsbelopp avgörs hur stor del av en utdelning som kan beskattas som kapitalinkomst. Ett utrymme som löneunderlagsregeln kan utöka. Framställningen syftar till att utreda och analysera vilka företagsekonomiska och statsfinansiella konsekvenser 2016 års föreslagna ändring av löneunderlagsregeln kan tänkas medföra, i jämförelse med tidigare alternativ. Ett företagsekonomiskt och statsfinansiellt perspektiv anläggs genom att framställningen riktar in sig på förslagens effekter på bl.a. ökat entreprenörskap och ökade skatteintäkter.

Reglerna infördes för att motverka att delägare skulle kunna ta ut sin lön som utdelning och därmed undvika den progressiva skatten. En tillbakablickande konsekvensanalys till 2006 och 2014 års reform visar att reglerna ändrats för att främja företagande och motverka inkomstomvandling i olika grad och att det till viss del råder delade uppfattningar om vad ändringarna har lett till.

Framställningen har visat att den föreslagna ändringen av löneunderlagsregeln kommer att slå hårt mot framförallt delägare i mindre företag och delägare med mindre ägarandelar. Tänkbara företagsekonomiska konsekvenser är bl.a. ett minskat antal fåmansföretag, minskat arbetsutbud, lägre utdelningar samt ökad utflyttning från Sverige. Genom slopandet av kapitalandelskravet uppnås dock en rad fördelar. En tänkbar statsfinansiell konsekvens är att skärpningarna kommer att leda till minskade skatteintäkter, trots att inkomstomvandling kommer att motverkas i högre grad. Slutligen är det inte visat att de föreslagna skärpningarna är motiverade utifrån direktivens krav på balans och ökade skatteintäkter. (Less)
Abstract
The 3:12-rules is the name of the special rules that regulates the taxation of closely held corporations. In order for the rules to apply, a corporation must fit one of the three definitions and the partner’s share must be qualified. The dividend allowance determines the amount that may be taxed as capital income. It is possible to expand this amount by including a wage based dividend allowance. This paper aims to investigate and analyse, which consequences the 2016 proposed change in the wage based dividend allowance could lead to for corporations and the state’s fiscal interest, in comparison with previous alternatives. By looking at the effects on, for example, increased entrepreneurship and increased tax revenues, this paper takes a... (More)
The 3:12-rules is the name of the special rules that regulates the taxation of closely held corporations. In order for the rules to apply, a corporation must fit one of the three definitions and the partner’s share must be qualified. The dividend allowance determines the amount that may be taxed as capital income. It is possible to expand this amount by including a wage based dividend allowance. This paper aims to investigate and analyse, which consequences the 2016 proposed change in the wage based dividend allowance could lead to for corporations and the state’s fiscal interest, in comparison with previous alternatives. By looking at the effects on, for example, increased entrepreneurship and increased tax revenues, this paper takes a business and fiscal perspective.

These rules were introduced to prevent shareholders from being able to avoid the progressive tax by taking out their earned income as dividend. A backward-looking consequence analysis of the reforms of 2006 and 2014 shows that the rules have changed to promote entrepreneurship and prevent income shifting in various degrees and that there is to some extent divided opinions about what the previous changes have led to.

The investigation shows that the proposed change on the wage based dividend allowance will especially have a big effect on shareholders in smaller corporations or with a smaller share percentage. Possible consequences for corporations are reduced numbers of closely held corporations, reduced labour supply, lower dividends and increased emigration from Sweden. The abolition of the equity requirement will lead to a range of benefits. A possible consequence for the state is that the proposed change will lead to reduced tax revenues, despite the fact that it will prevent income shifting to a greater extent. Finally, it is not shown that the proposed tightening of the rules is motivated by the directives requirement for balance and increased tax revenues. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svanberg, Martin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
löneunderlagsregeln, 3:12-reglerna, skatterätt, fåmansföretag
language
Swedish
id
8897149
date added to LUP
2017-02-13 20:32:10
date last changed
2017-02-13 20:32:10
@misc{8897149,
 abstract   = {The 3:12-rules is the name of the special rules that regulates the taxation of closely held corporations. In order for the rules to apply, a corporation must fit one of the three definitions and the partner’s share must be qualified. The dividend allowance determines the amount that may be taxed as capital income. It is possible to expand this amount by including a wage based dividend allowance. This paper aims to investigate and analyse, which consequences the 2016 proposed change in the wage based dividend allowance could lead to for corporations and the state’s fiscal interest, in comparison with previous alternatives. By looking at the effects on, for example, increased entrepreneurship and increased tax revenues, this paper takes a business and fiscal perspective.

These rules were introduced to prevent shareholders from being able to avoid the progressive tax by taking out their earned income as dividend. A backward-looking consequence analysis of the reforms of 2006 and 2014 shows that the rules have changed to promote entrepreneurship and prevent income shifting in various degrees and that there is to some extent divided opinions about what the previous changes have led to.

The investigation shows that the proposed change on the wage based dividend allowance will especially have a big effect on shareholders in smaller corporations or with a smaller share percentage. Possible consequences for corporations are reduced numbers of closely held corporations, reduced labour supply, lower dividends and increased emigration from Sweden. The abolition of the equity requirement will lead to a range of benefits. A possible consequence for the state is that the proposed change will lead to reduced tax revenues, despite the fact that it will prevent income shifting to a greater extent. Finally, it is not shown that the proposed tightening of the rules is motivated by the directives requirement for balance and increased tax revenues.},
 author    = {Svanberg, Martin},
 keyword   = {löneunderlagsregeln,3:12-reglerna,skatterätt,fåmansföretag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Löneunderlagsregeln – En diskussion om 2016 års föreslagna ändring ur ett företagsekonomiskt och statsfinansiellt perspektiv},
 year     = {2016},
}