Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att lyda eller att inte lyda - En moralfilosofisk studie av skyldigheten att lyda lagen vid människosmuggling av humanitära skäl

Sjölin, Johanna LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det övergripande temat för uppsatsen är mötet mellan rätt och moral. Undersökningsobjektet är människosmuggling av humanitära skäl, som i svensk rätt regleras i 20 kap 8 § Utlänningslagen. I förarbete har ett humanitärt undantag diskuterats men tillämpligheten av undantaget är oklar. Det har ännu inte kommit till användning i rättspraxis. Uppsatsens diskussion grundar sig på fyra teorier om den moraliska skyldigheten att lyda lagen; samhällskontraktet, naturlig plikt, fair play och utilitarism. Därutöver framförs kritik av respektive teorier. Samhällskontraktets argument är att individerna måste lyda för att undgå ett allas krig mot alla. Ordning är en förutsättning för människors samlevnad och laglydnad är enda sättet att skapa ordning.... (More)
Det övergripande temat för uppsatsen är mötet mellan rätt och moral. Undersökningsobjektet är människosmuggling av humanitära skäl, som i svensk rätt regleras i 20 kap 8 § Utlänningslagen. I förarbete har ett humanitärt undantag diskuterats men tillämpligheten av undantaget är oklar. Det har ännu inte kommit till användning i rättspraxis. Uppsatsens diskussion grundar sig på fyra teorier om den moraliska skyldigheten att lyda lagen; samhällskontraktet, naturlig plikt, fair play och utilitarism. Därutöver framförs kritik av respektive teorier. Samhällskontraktets argument är att individerna måste lyda för att undgå ett allas krig mot alla. Ordning är en förutsättning för människors samlevnad och laglydnad är enda sättet att skapa ordning. Teorin om naturlig plikt menar att människan har en medfödd moral. Laglydnad är en naturlig plikt som är nödvändig för att realisera den medfödda moralen sinsemellan individer. Fair play förklarar skyldigheten att lyda lagen i form av ett schema för samarbete. Alla som drar nytta av samarbetsschemats fördelar ådrar sig en skyldighet att lyda schemat/lagen. Utilitarism anför att individen alltid ska handla så att största möjliga nytta för största möjliga antal skapas. Laglydnad rättfärdigas så länge den förväntade nyttan av laglydnad är större än den förväntade nyttan av lagtrots. Samhällskontraktet och teorin om en naturlig plikt skapar en generell skyldighet att lyda lagen, vilken således gäller i fall av människosmuggling. Fair play och utilitarism genererar en prima facie skyldighet att lyda lagen, som i ett specifikt fall kan åsidosättas med hänsyn taget till allt. När fair play och utilitarism appliceras på människosmuggling av humanitära skäl finns argument för rättfärdigande av både laglydnad och lagtrots. (Less)
Abstract (Swedish)
The theme of this paper is the encounter between law and moral. It examines human smuggling with humanitarian reasons, which in Swedish law is regulated in 20 chapter 8 § Utlänningslagen. In preparatory work a humanitarian exemption has been discussed but the applicability of the exemption is unclear, as it has not yet been used in case-law. The discussion is founded on four theories of the moral duty to obey the law; the social contract, natural duty, fair play and utilitarianism. Including also criticism of each theory. The argument from the social contract is that individuals must obey the law to escape a war of all against all. Order is the only way to obtain human coexistence and obeying the law is the only way to create order. The... (More)
The theme of this paper is the encounter between law and moral. It examines human smuggling with humanitarian reasons, which in Swedish law is regulated in 20 chapter 8 § Utlänningslagen. In preparatory work a humanitarian exemption has been discussed but the applicability of the exemption is unclear, as it has not yet been used in case-law. The discussion is founded on four theories of the moral duty to obey the law; the social contract, natural duty, fair play and utilitarianism. Including also criticism of each theory. The argument from the social contract is that individuals must obey the law to escape a war of all against all. Order is the only way to obtain human coexistence and obeying the law is the only way to create order. The theory of natural duty imply that humans have a native moral. The law and law obedience is a natural duty which is necessary to implement the native moral in-between people. Fair play explains the duty to obey law through a scheme of cooperation. Everyone who takes advantage of the benefits that the scheme of cooperation creates obtains an obligation to obey the scheme/law. Utilitarianism claims that the individuals always shall act in a way that creates the greatest utility for the greatest number of people. Obedience to the law is justified as long as the expected utility of law obedience is greater than the utility of a breach of law. The social contract and natural duty creates a general obligation to obey the law, which therefore also refers to the situation of human smuggling of humanitarian reasons. Fair play and utilitarianism generates a prima facie duty to obey the law, which in a specific case can be overruled all-things-considered. When fair play and utilitarianism is applied on human smuggling of humanitarian reasons there are arguments for justifying both law obedience and breach of law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjölin, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Allmän rättslära, migrationsrätt, skyldigheten att lyda lagen, människosmuggling, humanitära skäl
language
Swedish
id
8897162
date added to LUP
2017-02-13 20:32:38
date last changed
2017-02-13 20:32:38
@misc{8897162,
 abstract   = {The theme of this paper is the encounter between law and moral. It examines human smuggling with humanitarian reasons, which in Swedish law is regulated in 20 chapter 8 § Utlänningslagen. In preparatory work a humanitarian exemption has been discussed but the applicability of the exemption is unclear, as it has not yet been used in case-law. The discussion is founded on four theories of the moral duty to obey the law; the social contract, natural duty, fair play and utilitarianism. Including also criticism of each theory. The argument from the social contract is that individuals must obey the law to escape a war of all against all. Order is the only way to obtain human coexistence and obeying the law is the only way to create order. The theory of natural duty imply that humans have a native moral. The law and law obedience is a natural duty which is necessary to implement the native moral in-between people. Fair play explains the duty to obey law through a scheme of cooperation. Everyone who takes advantage of the benefits that the scheme of cooperation creates obtains an obligation to obey the scheme/law. Utilitarianism claims that the individuals always shall act in a way that creates the greatest utility for the greatest number of people. Obedience to the law is justified as long as the expected utility of law obedience is greater than the utility of a breach of law. The social contract and natural duty creates a general obligation to obey the law, which therefore also refers to the situation of human smuggling of humanitarian reasons. Fair play and utilitarianism generates a prima facie duty to obey the law, which in a specific case can be overruled all-things-considered. When fair play and utilitarianism is applied on human smuggling of humanitarian reasons there are arguments for justifying both law obedience and breach of law.},
 author    = {Sjölin, Johanna},
 keyword   = {Allmän rättslära,migrationsrätt,skyldigheten att lyda lagen,människosmuggling,humanitära skäl},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att lyda eller att inte lyda - En moralfilosofisk studie av skyldigheten att lyda lagen vid människosmuggling av humanitära skäl},
 year     = {2016},
}