Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Återvinning enligt konkurslagen och återbäring enligt aktiebolagslagen - En jämförelse

Karlemark, Ian LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Before a public company goes bankrupt, it is not uncommon that a large transfer is made, for example, to the shareholders. The Limited Company Act i.a. Company Act contains rules that can be used against companies who undertake unlawful transactions from their creditors. A repayment claim of an unlawful transfer is often complex and economically heavy, because major investigations of the company needs to be made. The Bankruptcy Act´s rules of repayment, in particular the objective conditions under chapter 4 paragrahp 6-13§§ does not requires an equally large investigative material, and are therefor effective. A bankruptcy trustee has thus, in a bankruptcy, several regulations to reltate to, if the trustee suspects that property has left... (More)
Before a public company goes bankrupt, it is not uncommon that a large transfer is made, for example, to the shareholders. The Limited Company Act i.a. Company Act contains rules that can be used against companies who undertake unlawful transactions from their creditors. A repayment claim of an unlawful transfer is often complex and economically heavy, because major investigations of the company needs to be made. The Bankruptcy Act´s rules of repayment, in particular the objective conditions under chapter 4 paragrahp 6-13§§ does not requires an equally large investigative material, and are therefor effective. A bankruptcy trustee has thus, in a bankruptcy, several regulations to reltate to, if the trustee suspects that property has left the company in an unlawful way. Simultaneously, the bankruptcy trustee has to ensure the creditors' best.

In case of bankruptcy, certain actions ca be repayed in order that so the creditors will get their debts paid. The bankruptcy trustee can choose the Company Act or The Bankruptcy Act to make demands that a company repays the property. The consequence is the same under both laws, the property shall return. The subject of this thesis is the rules of repayment accordning to the Company Act and according to the Bankruptcy Act. The purpose of these rules is to return property taken away from the company, usually through some form of unlawful transaction. My purpose is to describe, interpret and compare these laws to demonstrate the similarities and differences between them. The thesis deals only with rules that relate to company's bankruptcy, and will focus on creditor protection rules. The work of this thesis has been based on a traditional legal method. The paper is divided into a background part and an analysis part.

The mentioned rules in the Company Act and the Bankruptcy Act have separate fields of application and are applicable in different situations, but both laws aims to recover property to the company. The purpose of the various provisions is to return property which has been taken away from the company through an unlawful transaction. There are several similarities between the regulations. Bankruptcy Act applies in insolvency, after a company's bankcuptcy. The Company Act is used when an unlawful transaction has beed detected, whether the company went bankrupt or not.

To repay a transaction through Company Act´s generous "sum rule" and the hard-applied "principle of precaution” means that the bankruptcy trustee sometimes can not, for reasons of cost, start a process to prove that an unlawful transfer has taken place. The Bankruptcy Act is often easier to use. However, the application of Bankrauptcy Act chapter 4 paragraph 5, you have several subjective conditions, making the rule difficult to apply. The easiest way to return the unlawful transaction must be through Bankruptcy Act´s objective rules, if possible. This way you avoid making a costly analysis of the debtor and consider subjective conditions. (Less)
Abstract (Swedish)
Innan ett aktiebolag går i konkurs är det inte ovanligt att en större överföring görs, exempelvis till aktieägare. Aktiebolagslagen innehåller regler som kan användas mot bolag som företar illojala transaktioner mot borgenärer. En återbäringstalan av olovlig värdeöverföring är ofta komplex och ekonomiskt tung då omfattande utredningar av bolaget krävs. Konkurslagens återvinningsregler, framförallt de objektiva förutsättningarna enligt 4 kap 6-13§§ konkurslagen som inte kräver ett lika stort utredningsmaterial, är ofta mer effektiva. En konkursförvaltare har alltså, vid en konkurs, flera regelverk att förhålla sig till om förvaltaren misstänker att egendom lämnat bolaget på ett illojalt sätt. Samtidigt ska förvaltaren se till borgenärernas... (More)
Innan ett aktiebolag går i konkurs är det inte ovanligt att en större överföring görs, exempelvis till aktieägare. Aktiebolagslagen innehåller regler som kan användas mot bolag som företar illojala transaktioner mot borgenärer. En återbäringstalan av olovlig värdeöverföring är ofta komplex och ekonomiskt tung då omfattande utredningar av bolaget krävs. Konkurslagens återvinningsregler, framförallt de objektiva förutsättningarna enligt 4 kap 6-13§§ konkurslagen som inte kräver ett lika stort utredningsmaterial, är ofta mer effektiva. En konkursförvaltare har alltså, vid en konkurs, flera regelverk att förhålla sig till om förvaltaren misstänker att egendom lämnat bolaget på ett illojalt sätt. Samtidigt ska förvaltaren se till borgenärernas bästa.

Vid en konkurs kan vissa rättshandlingar återvinnas så att konkursboet får tillbaks det som gäldenären givit ut, med syfte att borgenärerna senare ska få sina skulder betalda. Förvaltaren kan även välja aktiebolagsrättsliga regler för att återbära egendom. Konsekvensen blir samma som vid en återvinning, att rättshandlingen återgår. Föremålet för denna uppsats är reglerna om återbäringsskyldighet i aktiebolagslagen vid olovlig värdeöverföring och återvinningsreglerna i konkurslagen. Syftet med bestämmelserna om återvinning och återbäring är att återföra egendom som frånhänts företaget, oftast genom någon form av illojal transaktion. Mitt syfte är att beskriva, tolka och jämföra dessa bestämmelser för att påvisa likheter och skillnader dem emellan. Uppsatsen avgränsar sig till att endast behandla återvinning och återbäring vid ett aktiebolags konkurs och kommer fokusera på borgenärsskyddsreglerna. Arbetet med uppsatsen har utgått från en traditionell rättsdogmatisk metod. Uppsatsen delas upp i en faktadel och en analysdel.

Reglerna om återbäring i aktiebolagslagen och återvinning i konkurslagen har till synes olika tillämpningsområden och är avpassade för olika situationer då båda regelverken syftar till att återföra förmögenhet till bolaget. Syftet med bestämmelserna om återvinning och återbäring är att återföra egendom som frånhänts företaget genom en typiskt sett illojal transaktion. Det finns flera beröringspunkter mellan regelverken. Konkurslagen tillämpas vid insolvens och återvinningsreglerna används mot rättshandlingar som ägt rum från konkursutbrottet och återvinningsfristen. Återbäringsskyldigheten i aktiebolagslagen används vid upptäckten av olovliga värdeöverföringar, oavsett om bolaget gått i konkurs.

Återbäring av en överföring genom den generösa beloppsregeln och svårtillämpade försiktighetsprincipen innebär att konkursförvaltare ibland inte kan, av kostnadsskäl, starta en process om otillbörlig överföring. Återvinningsinstitutet är många gånger enklare att använda, vilket också legitimeras av dess reparativa syfte. Dock, vid en tillämpning av 4 kap 5§ KL så måste flera subjektiva rekvisit styrkas, vilket gör regeln svår att tillämpa. Det enklaste sättet att återbära otillbörliga överföringar måste då vara genom konkurslagens objektiva regler, om det är möjligt. Man slipper då göra en resurskrävande analys av gäldenären och ta ställning till svårhanterliga subjektiva rekvisit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlemark, Ian LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
associationsrätt, insolvensrätt
language
Swedish
id
8897238
date added to LUP
2017-02-13 08:26:35
date last changed
2017-02-13 08:26:35
@misc{8897238,
 abstract   = {Before a public company goes bankrupt, it is not uncommon that a large transfer is made, for example, to the shareholders. The Limited Company Act i.a. Company Act contains rules that can be used against companies who undertake unlawful transactions from their creditors. A repayment claim of an unlawful transfer is often complex and economically heavy, because major investigations of the company needs to be made. The Bankruptcy Act´s rules of repayment, in particular the objective conditions under chapter 4 paragrahp 6-13§§ does not requires an equally large investigative material, and are therefor effective. A bankruptcy trustee has thus, in a bankruptcy, several regulations to reltate to, if the trustee suspects that property has left the company in an unlawful way. Simultaneously, the bankruptcy trustee has to ensure the creditors' best. 

In case of bankruptcy, certain actions ca be repayed in order that so the creditors will get their debts paid. The bankruptcy trustee can choose the Company Act or The Bankruptcy Act to make demands that a company repays the property. The consequence is the same under both laws, the property shall return. The subject of this thesis is the rules of repayment accordning to the Company Act and according to the Bankruptcy Act. The purpose of these rules is to return property taken away from the company, usually through some form of unlawful transaction. My purpose is to describe, interpret and compare these laws to demonstrate the similarities and differences between them. The thesis deals only with rules that relate to company's bankruptcy, and will focus on creditor protection rules. The work of this thesis has been based on a traditional legal method. The paper is divided into a background part and an analysis part. 

The mentioned rules in the Company Act and the Bankruptcy Act have separate fields of application and are applicable in different situations, but both laws aims to recover property to the company. The purpose of the various provisions is to return property which has been taken away from the company through an unlawful transaction. There are several similarities between the regulations. Bankruptcy Act applies in insolvency, after a company's bankcuptcy. The Company Act is used when an unlawful transaction has beed detected, whether the company went bankrupt or not. 

To repay a transaction through Company Act´s generous "sum rule" and the hard-applied "principle of precaution” means that the bankruptcy trustee sometimes can not, for reasons of cost, start a process to prove that an unlawful transfer has taken place. The Bankruptcy Act is often easier to use. However, the application of Bankrauptcy Act chapter 4 paragraph 5, you have several subjective conditions, making the rule difficult to apply. The easiest way to return the unlawful transaction must be through Bankruptcy Act´s objective rules, if possible. This way you avoid making a costly analysis of the debtor and consider subjective conditions.},
 author    = {Karlemark, Ian},
 keyword   = {associationsrätt,insolvensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återvinning enligt konkurslagen och återbäring enligt aktiebolagslagen - En jämförelse},
 year     = {2016},
}