Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Umgängessabotage och umgängesrätt - En studie om vad som krävs för en umgängesöverflyttning

Lundgren, Emma LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med förevarande uppsats är att belysa umgängessabotage och dess eventuella konsekvenser. Närmare bestämt avses att undersöka hur ett eventuellt umgängessabotage påverkar tingsrätten i sin bedömning när den har att ta ställning till vad som innebär barnets bästa (se föräldrabalken 6 kap. 2 a §).
Umgängesrätten har utvecklats från att vara en rättighet avsedd för den förälder som utan grund hindrades från umgänge med sitt barn till att bli en rättighet avsedd för barnet. Den här utvecklingen får en mer framträdande rättslig roll i samband med att Sverige ratificerar FN:s barnkonvention år 1990. Barnets bästa är ett flexibelt begrepp som lagstiftaren försökt förtydliga genom att ange vissa särskilt relevanta faktorer. De som behandlas... (More)
Syftet med förevarande uppsats är att belysa umgängessabotage och dess eventuella konsekvenser. Närmare bestämt avses att undersöka hur ett eventuellt umgängessabotage påverkar tingsrätten i sin bedömning när den har att ta ställning till vad som innebär barnets bästa (se föräldrabalken 6 kap. 2 a §).
Umgängesrätten har utvecklats från att vara en rättighet avsedd för den förälder som utan grund hindrades från umgänge med sitt barn till att bli en rättighet avsedd för barnet. Den här utvecklingen får en mer framträdande rättslig roll i samband med att Sverige ratificerar FN:s barnkonvention år 1990. Barnets bästa är ett flexibelt begrepp som lagstiftaren försökt förtydliga genom att ange vissa särskilt relevanta faktorer. De som behandlas i uppsatsen är umgängesprincipen, kontinuitetsprincipen, risken att barnet far illa samt barnets vilja.
Vidare framhålls att umgängessabotage kan resultera i att umgängesrätten flytt- tas över till den förälder som tidigare haft barnet boende hos sig. Detta kan medföra omställningsproblem för barnet varför det är av största vikt att dom- stolen i umgängesmål utreder alla aspekter av barnets bästa. Med hjälp av en rättsfallsstudie undersöks hur tingsrätten gör sin bedömning när den ska ta ställning till konsekvenserna av ett umgängessabotage.
Resultatet av studien visar att tingsrätten i 50 % av fallen där umgängessabotage konstateras beslutar att en överflyttning av umgängesrätten utgör barnets bästa. Utifrån uppsatsen dras också slutsatsen, då utfallet är beroende av vilken aspekt tingsrätten fäster störst vikt vid, att det krävs att tingsrätten ges möjlig- het att göra en ordentlig utredning i det enskilda fallet. Om inte detta görs kan inte barnets bästa säkerställas, vilket i sin tur innebär att en överflyttning av umgängesrätten förmodligen görs i mindre grad än vad som vore lämpligt. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to highlight the consequences of the situation where one parent without acceptable cause refuses the other parent’s right of access with their child, hereinafter called ‘access sabotage’. The purpose is more specifically to investigate how the situation of access sabotage is affecting the district court in its assessment when it has to consider what outcome will be in the child’s best interest (see 6.2 a § Children and Parents Code).
The access right has evolved from being a right intended for parents who without acceptable cause was denied access with their child, to become a right intended for the child. This development becomes more judicial when Sweden ratifies the United Nations Convention on the Rights... (More)
The purpose of this essay is to highlight the consequences of the situation where one parent without acceptable cause refuses the other parent’s right of access with their child, hereinafter called ‘access sabotage’. The purpose is more specifically to investigate how the situation of access sabotage is affecting the district court in its assessment when it has to consider what outcome will be in the child’s best interest (see 6.2 a § Children and Parents Code).
The access right has evolved from being a right intended for parents who without acceptable cause was denied access with their child, to become a right intended for the child. This development becomes more judicial when Sweden ratifies the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1990. The child’s best interest is a flexible concept that the Swedish legislator has tried to clarify by emphasising some factors. The factors covered in this essay are the principle of continuity, the principle of access, the risk of the child suffering and the child’s will.
Furthermore the essay discusses the fact that access sabotage can result in the decision of moving the child from one parent to the other. Since this could cause adjustment problems for the child it is of highest importance that the district court straighten out all relevant aspects in order to establish what would be in the child’s best interest. The use of a legal case study enables an examination of how the court practically does these assessments.
The results of the case study show that the district court in 50 % of the cases where access sabotage is established lead to a decision to transfer the right of access to the other parent. It is also possible to conclude that the outcome in one specific case depends on which of the factors used by the court is given most emphasis. This shows that the court must be given the right means in order to be able to do a solid investigation. If this is not possible, the child’s best interest cannot be ensured. This may result in a lesser usage of the possibility to move the child to his or her other parent, although it might in fact be necessary in more cases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, umgängesrätt, umgänge, umgängessabotage
language
Swedish
id
8897309
date added to LUP
2017-02-13 08:24:58
date last changed
2021-02-22 07:51:06
@misc{8897309,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to highlight the consequences of the situation where one parent without acceptable cause refuses the other parent’s right of access with their child, hereinafter called ‘access sabotage’. The purpose is more specifically to investigate how the situation of access sabotage is affecting the district court in its assessment when it has to consider what outcome will be in the child’s best interest (see 6.2 a § Children and Parents Code).
The access right has evolved from being a right intended for parents who without acceptable cause was denied access with their child, to become a right intended for the child. This development becomes more judicial when Sweden ratifies the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1990. The child’s best interest is a flexible concept that the Swedish legislator has tried to clarify by emphasising some factors. The factors covered in this essay are the principle of continuity, the principle of access, the risk of the child suffering and the child’s will.
Furthermore the essay discusses the fact that access sabotage can result in the decision of moving the child from one parent to the other. Since this could cause adjustment problems for the child it is of highest importance that the district court straighten out all relevant aspects in order to establish what would be in the child’s best interest. The use of a legal case study enables an examination of how the court practically does these assessments.
The results of the case study show that the district court in 50 % of the cases where access sabotage is established lead to a decision to transfer the right of access to the other parent. It is also possible to conclude that the outcome in one specific case depends on which of the factors used by the court is given most emphasis. This shows that the court must be given the right means in order to be able to do a solid investigation. If this is not possible, the child’s best interest cannot be ensured. This may result in a lesser usage of the possibility to move the child to his or her other parent, although it might in fact be necessary in more cases.}},
 author    = {{Lundgren, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Umgängessabotage och umgängesrätt - En studie om vad som krävs för en umgängesöverflyttning}},
 year     = {{2016}},
}