Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Könsneutral rättsskipning? – En studie ur ett genusperspektiv om domstolens påföljdsbedömning vid brott med dödligt våld

Norén, Agnes LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utreder frågorna ifall svensk domstol bedömer kvinnor och män lika i påföljdshänseende samt hur en eventuell olik bedömning förklaras. Beror det på lagen, föreställningar om kvinnor och män eller att omständigheter kring gärningspersonen och brottet skiljer sig åt mellan könen? Fokus är således domstolens förhållande till gärningspersonens kön. Förutom att studera forskning och påståenden kring dessa frågor, presenteras även en diskursanalys baserad på åtta rättsfall. Diskursanalysen syftar till att komplettera avhandlingen med resonemang och tendenser som kan exemplifiera domstolens påföljdsbedömning.

Uppsatsen är skriven ur ett genusperspektiv. Med fokus på om åtskillnad sker av könen och om skillnader förekommer mellan... (More)
Denna uppsats utreder frågorna ifall svensk domstol bedömer kvinnor och män lika i påföljdshänseende samt hur en eventuell olik bedömning förklaras. Beror det på lagen, föreställningar om kvinnor och män eller att omständigheter kring gärningspersonen och brottet skiljer sig åt mellan könen? Fokus är således domstolens förhållande till gärningspersonens kön. Förutom att studera forskning och påståenden kring dessa frågor, presenteras även en diskursanalys baserad på åtta rättsfall. Diskursanalysen syftar till att komplettera avhandlingen med resonemang och tendenser som kan exemplifiera domstolens påföljdsbedömning.

Uppsatsen är skriven ur ett genusperspektiv. Med fokus på om åtskillnad sker av könen och om skillnader förekommer mellan könen. Uppsatsen är avgränsad till mål som rör brott med dödligt våld.

Den presenterade forskningen visar att män och kvinnor bedöms olika både avseende fängelsestraffets längd och behovet av rättspsykiatrisk vård. I avhandlingen redovisas påståenden inom forskning, doktrin och samhällsdebatt om hur dessa resultat kan förklaras. Av diskursanalysen framgår det att domstolens uttryckssätt och bedömning skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga tilltalade i vissa hänseenden, i de undersökta rättsfallen. De identifierade diskurserna diskuteras i analysen utifrån uppsatsens frågeställningar, tillsammans med forskningen som presenterats tidigare i uppsatsen. Olikheterna mellan domstolens bedömningar visar sig inte bero på någon åtskillnad av könen i lagen. Istället tyder utredningen på att olika bedömningar föranleds av skilda föreställningar om kvinnor och män samt skillnader mellan omständigheterna, som präglar kvinnliga respektive manliga gärningspersoner och deras brott. (Less)
Abstract
This paper examines the questions if women and men are equally assessed by Swedish courts with regard to the sentence and how a possible unequal assessment is explained. Is it because of the law, ideas about the sexes or that the circumstances concerning the culprit and the crime differ between the sexes? The focus is therefor the court’s relationship with the sex of the culprit. Besides studying research and assertions regarding these questions, a discourse analysis based on eight cases is presented. The discourse analysis aims to complement the thesis with reasonings and tendencies that can exemplify the court’s assessment with regard to the sentence.

The paper is written from a gender perspective. With focus on if distinctions are... (More)
This paper examines the questions if women and men are equally assessed by Swedish courts with regard to the sentence and how a possible unequal assessment is explained. Is it because of the law, ideas about the sexes or that the circumstances concerning the culprit and the crime differ between the sexes? The focus is therefor the court’s relationship with the sex of the culprit. Besides studying research and assertions regarding these questions, a discourse analysis based on eight cases is presented. The discourse analysis aims to complement the thesis with reasonings and tendencies that can exemplify the court’s assessment with regard to the sentence.

The paper is written from a gender perspective. With focus on if distinctions are made between the sexes and if there are differences between the sexes. The paper is delimitated to cases that concern crimes with lethal violence.

The presented research show that men and women are assessed differently both in regard to the length of the sentence and the need of psychiatric care. In the thesis, assertions within research, doctrine and the public debate regarding how these results can be explained, is presented. The discourse analysis shows that the court’s way of expression and assessment of female and male defendants differed in some aspects in the examined cases. The identified discourses are discussed in the analysis based on the paper’s formulated questions, together with research presented earlier in the thesis. It is shown that the differences in the court’s assessment does not depend on any distinction between the sexes in the law. Instead the investigation indicates that unequal assessments are occasioned by separate ideas about women and men and differences between the circumstances, that characterize female respective male culprits and their crimes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norén, Agnes LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, könsneutral rättsskipning, genusperspektiv
language
Swedish
id
8897329
date added to LUP
2017-02-13 08:22:29
date last changed
2017-02-13 08:22:29
@misc{8897329,
 abstract   = {This paper examines the questions if women and men are equally assessed by Swedish courts with regard to the sentence and how a possible unequal assessment is explained. Is it because of the law, ideas about the sexes or that the circumstances concerning the culprit and the crime differ between the sexes? The focus is therefor the court’s relationship with the sex of the culprit. Besides studying research and assertions regarding these questions, a discourse analysis based on eight cases is presented. The discourse analysis aims to complement the thesis with reasonings and tendencies that can exemplify the court’s assessment with regard to the sentence.

The paper is written from a gender perspective. With focus on if distinctions are made between the sexes and if there are differences between the sexes. The paper is delimitated to cases that concern crimes with lethal violence. 

The presented research show that men and women are assessed differently both in regard to the length of the sentence and the need of psychiatric care. In the thesis, assertions within research, doctrine and the public debate regarding how these results can be explained, is presented. The discourse analysis shows that the court’s way of expression and assessment of female and male defendants differed in some aspects in the examined cases. The identified discourses are discussed in the analysis based on the paper’s formulated questions, together with research presented earlier in the thesis. It is shown that the differences in the court’s assessment does not depend on any distinction between the sexes in the law. Instead the investigation indicates that unequal assessments are occasioned by separate ideas about women and men and differences between the circumstances, that characterize female respective male culprits and their crimes.},
 author    = {Norén, Agnes},
 keyword   = {straffrätt,könsneutral rättsskipning,genusperspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könsneutral rättsskipning? – En studie ur ett genusperspektiv om domstolens påföljdsbedömning vid brott med dödligt våld},
 year     = {2016},
}