Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finns det utrymme för barnäktenskap i Sverige? - En studie av barns möjlighet att samtycka till eller motsätta sig äktenskap

Hummel, Kajsa LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Child marriages and forced marriages are customs that are globally regarded as harmful and therefore actively opposed by the international community. In Swedish law, marriage is a matter for the concerned individuals only and the age limit for entering a marriage is 18 years. A child marriage originating in a foreign country is not recognized in Sweden if any of the spouses has ties to Sweden. A foreign child marriage without ties to Sweden is recognized here, unless one of the spouses was younger than 15 at the time of marriage. Forced marriages are never recognized under Swedish law.

Many child marriages are also forced marriages and the differentiation between the two is therefore crucial. This essay seeks, using a traditional legal... (More)
Child marriages and forced marriages are customs that are globally regarded as harmful and therefore actively opposed by the international community. In Swedish law, marriage is a matter for the concerned individuals only and the age limit for entering a marriage is 18 years. A child marriage originating in a foreign country is not recognized in Sweden if any of the spouses has ties to Sweden. A foreign child marriage without ties to Sweden is recognized here, unless one of the spouses was younger than 15 at the time of marriage. Forced marriages are never recognized under Swedish law.

Many child marriages are also forced marriages and the differentiation between the two is therefore crucial. This essay seeks, using a traditional legal dogmatic method, answers to what constitutes such coercion as is stipulated in the provision on forced marriage and how a child's consent to marriage is to be judged legally. Also whether the Swedish provision can be considered to be satisfactory is discussed.

For a marriage to be considered a forced marriage, it must be preceded by such coercion as is stipulated in the penal provision on duress or other obvious undue pressure. In this regard, normal practice seems to be to not consider how little pressure that is needed to influence a child's decision. In criminal law, however, also a milder degree of pressure can constitute such coercion as stipulated in the provision on marriage coercion. As for children's consent to marriage it may be questioned whether this should be considered valid. However, in view of the difficult boundary issues expected to arise if all child marriages as a principal rule would be denied recognition, such a regulation is considered not to be justified. In order for marriages, which are in practice to be considered as forced marriages to also be seen as such from a legal view, it is found that the current regulation should be reviewed. (Less)
Abstract (Swedish)
Barnäktenskap och tvångsäktenskap är sedvänjor som globalt betraktas som skadliga och därför aktivt motarbetas av det internationella samfundet. I svensk rätt anses äktenskapet vara en angelägenhet för de berörda individerna och åldersgränsen för ingående är 18 år. Ett utländskt barnäktenskap där någon av parterna har anknytning till Sverige erkänns inte. Ett barnäktenskap utan sådan anknytning erkänns emellertid, såvida inte någon av makarna var under 15 år vid dess ingående. Tvångsäktenskap erkänns aldrig enligt svensk rätt.

Många barnäktenskap är också tvångsäktenskap och gränsdragningen häremellan är därför viktig. Med en rättsdogmatisk metod söks i uppsatsen svar på vad som utgör sådant tvång som avses i bestämmelsen om... (More)
Barnäktenskap och tvångsäktenskap är sedvänjor som globalt betraktas som skadliga och därför aktivt motarbetas av det internationella samfundet. I svensk rätt anses äktenskapet vara en angelägenhet för de berörda individerna och åldersgränsen för ingående är 18 år. Ett utländskt barnäktenskap där någon av parterna har anknytning till Sverige erkänns inte. Ett barnäktenskap utan sådan anknytning erkänns emellertid, såvida inte någon av makarna var under 15 år vid dess ingående. Tvångsäktenskap erkänns aldrig enligt svensk rätt.

Många barnäktenskap är också tvångsäktenskap och gränsdragningen häremellan är därför viktig. Med en rättsdogmatisk metod söks i uppsatsen svar på vad som utgör sådant tvång som avses i bestämmelsen om tvångsäktenskap och hur barns samtycke till äktenskap ska bedömas rättsligt. Även huruvida den svenska ordningen kan bedömas vara tillfredsställande diskuteras.

För att ett äktenskap ska anses vara ett tvångsäktenskap krävs att det föregåtts av sådant tvång som avses i straffbestämmelsen om olaga tvång eller andra uppenbart otillbörliga påtryckningar. I detta hänseende synes det normala vara att inte ta hänsyn till hur liten grad av påtryckningar som krävs för att påverka ett barns beslut. I straffrättsligt hänseende kan dock även en mildare grad av påtryckningar konstituera sådant tvång som krävs enligt bestämmelsen om äktenskapstvång. Vad gäller barns samtycke till äktenskap ifrågasätts om detta verkligen ska betraktas som giltigt. Med anledning av de svåra gränsdragningar som befaras uppstå om alla barnäktenskap som utgångspunkt skulle nekas erkännande, anses en sådan reglering emellertid inte motiverad. För att äktenskap som i praktiken är att betrakta som tvångsäktenskap ska ses som sådana, dras slutsatsen att nuvarande reglering i detta avseende bör ses över. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hummel, Kajsa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, internationell privaträtt, familjerätt
language
Swedish
id
8897341
date added to LUP
2017-02-13 08:28:21
date last changed
2017-02-13 08:28:21
@misc{8897341,
 abstract   = {Child marriages and forced marriages are customs that are globally regarded as harmful and therefore actively opposed by the international community. In Swedish law, marriage is a matter for the concerned individuals only and the age limit for entering a marriage is 18 years. A child marriage originating in a foreign country is not recognized in Sweden if any of the spouses has ties to Sweden. A foreign child marriage without ties to Sweden is recognized here, unless one of the spouses was younger than 15 at the time of marriage. Forced marriages are never recognized under Swedish law. 

Many child marriages are also forced marriages and the differentiation between the two is therefore crucial. This essay seeks, using a traditional legal dogmatic method, answers to what constitutes such coercion as is stipulated in the provision on forced marriage and how a child's consent to marriage is to be judged legally. Also whether the Swedish provision can be considered to be satisfactory is discussed. 

For a marriage to be considered a forced marriage, it must be preceded by such coercion as is stipulated in the penal provision on duress or other obvious undue pressure. In this regard, normal practice seems to be to not consider how little pressure that is needed to influence a child's decision. In criminal law, however, also a milder degree of pressure can constitute such coercion as stipulated in the provision on marriage coercion. As for children's consent to marriage it may be questioned whether this should be considered valid. However, in view of the difficult boundary issues expected to arise if all child marriages as a principal rule would be denied recognition, such a regulation is considered not to be justified. In order for marriages, which are in practice to be considered as forced marriages to also be seen as such from a legal view, it is found that the current regulation should be reviewed.},
 author    = {Hummel, Kajsa},
 keyword   = {civilrätt,internationell privaträtt,familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns det utrymme för barnäktenskap i Sverige? - En studie av barns möjlighet att samtycka till eller motsätta sig äktenskap},
 year     = {2016},
}