Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

3:12-reglerna och generationsskiften i fåmansföretag

Andersson, Emil LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The present study examines from a legal perspective the relationship between the development of the 3:12-rules and the rule of same or similar activity with respect to generational changes in close companies.

The 3:12-rules constitutes a special regulation for close companies and was created with the principles of neutrality and uniformity in mind. The regulatory framework was introduced in order to prevent owners of close companies from shifting income into lower taxed dividends or capital gains, so-called income shifting.

The special regulation was originally of restrictive nature when it entered into force in 1991. In 2006, however, the 3:12-rules transformed into a more favorable regulatory system when several tax reliefs were... (More)
The present study examines from a legal perspective the relationship between the development of the 3:12-rules and the rule of same or similar activity with respect to generational changes in close companies.

The 3:12-rules constitutes a special regulation for close companies and was created with the principles of neutrality and uniformity in mind. The regulatory framework was introduced in order to prevent owners of close companies from shifting income into lower taxed dividends or capital gains, so-called income shifting.

The special regulation was originally of restrictive nature when it entered into force in 1991. In 2006, however, the 3:12-rules transformed into a more favorable regulatory system when several tax reliefs were introduced. In 2014 the legislative body drew attention to the overcompensation that the 3:12-rules provided for owners of close companies and began to tighten regulations.

The rule of same or similar activity constitutes a component of the 3:12-rules and intends to prevent circumvention of the regulation that otherwise could occur when a business is transferred to a new company.

The rule’s nature of being restrictive came out of balance when the legislator in 2002 claimed that the rule’s wording had changed and that it was possible at the time to avoid taxation enforced by the 3:12-rules. This perception changed following the rulings by the Swedish Supreme Administrative Court in 2010, the so-called trädadomarna. The rule’s nature of being restrictive persisted.

The report of the 2016 regulatory review suggests that changes should be made with regard to neutrality. The proposed changes will, however, result in two different outcomes. The 3:12-rules are subject to further constraints and continues to exhibit a restrictive nature. Conversely, the rule of same or similar activity experience a favorable change in the sense that the proposed exemption rule would allow for generational changes in close companies to be treated equal in relation to an external sale. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv förhållandet mellan utvecklingslinjerna för 3:12-reglerna och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i samband med generationsskiften i fåmansföretag.

3:12-reglerna utgör en särskild reglering för fåmansföretag och har utformats med utgångspunkt i principerna om neutralitet och likformighet. Regelverket infördes i syfte att förhindra att ägare till fåmansföretag omvandlar förvärvsinkomst till lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst, s.k. inkomstomvandling.

Den särskilda regleringen var ursprungligen av begränsande karaktär när den trädde i kraft 1991. År 2006 förändrades emellertid 3:12-reglerna till att bli ett mer gynnsamt regelverk då flertalet... (More)
Uppsatsen undersöker utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv förhållandet mellan utvecklingslinjerna för 3:12-reglerna och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i samband med generationsskiften i fåmansföretag.

3:12-reglerna utgör en särskild reglering för fåmansföretag och har utformats med utgångspunkt i principerna om neutralitet och likformighet. Regelverket infördes i syfte att förhindra att ägare till fåmansföretag omvandlar förvärvsinkomst till lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst, s.k. inkomstomvandling.

Den särskilda regleringen var ursprungligen av begränsande karaktär när den trädde i kraft 1991. År 2006 förändrades emellertid 3:12-reglerna till att bli ett mer gynnsamt regelverk då flertalet skattelättnader introducerades. År 2014 uppmärksammade lagstiftaren 3:12-reglernas överkompensation till ägare av fåmansföretag och började strama åt regelverket.

Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet utgör en beståndsdel av 3:12-reglerna och avser förhindra ett kringgående av regelverket vilket annars hade varit möjligt genom att överlåta verksamheten till ett nytt bolag.

Bestämmelsens karaktär som begränsande kom i obalans då lagstiftaren gjorde gällande år 2002 att ordalydelsen av bestämmelsen hade förändrats och att det vid tiden var möjligt att undgå beskattning utifrån 3:12-reglerna. Uppfattningen förändrades i och med Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden under 2010 i de s.k. trädadomarna. Bestämmelsens ursprungliga karaktär som begränsande bestod.

I betänkandet från 2016 års översyn av lagstiftningen föreslås att förändringar bör göras med hänsyn till neutralitet. De föreslagna förändringarna kommer emellertid att medföra två skilda utfall. 3:12-reglerna är föremål för fortsatta åtstramningar och fortsätter att uppvisa en begränsande karaktär. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet upplever å andra sidan en gynnsam förändring i den bemärkelsen att den föreslagna undantagsregeln skulle möjliggöra att generationsskiften i fåmansföretag behandlas lika i förhållande till en extern försäljning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Emil LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, 3:12-reglerna, Fåmansföretag, Generationsskiften
language
Swedish
id
8897342
date added to LUP
2017-02-04 16:53:13
date last changed
2017-02-04 16:53:13
@misc{8897342,
 abstract   = {The present study examines from a legal perspective the relationship between the development of the 3:12-rules and the rule of same or similar activity with respect to generational changes in close companies.

The 3:12-rules constitutes a special regulation for close companies and was created with the principles of neutrality and uniformity in mind. The regulatory framework was introduced in order to prevent owners of close companies from shifting income into lower taxed dividends or capital gains, so-called income shifting.

The special regulation was originally of restrictive nature when it entered into force in 1991. In 2006, however, the 3:12-rules transformed into a more favorable regulatory system when several tax reliefs were introduced. In 2014 the legislative body drew attention to the overcompensation that the 3:12-rules provided for owners of close companies and began to tighten regulations.

The rule of same or similar activity constitutes a component of the 3:12-rules and intends to prevent circumvention of the regulation that otherwise could occur when a business is transferred to a new company.

The rule’s nature of being restrictive came out of balance when the legislator in 2002 claimed that the rule’s wording had changed and that it was possible at the time to avoid taxation enforced by the 3:12-rules. This perception changed following the rulings by the Swedish Supreme Administrative Court in 2010, the so-called trädadomarna. The rule’s nature of being restrictive persisted.

The report of the 2016 regulatory review suggests that changes should be made with regard to neutrality. The proposed changes will, however, result in two different outcomes. The 3:12-rules are subject to further constraints and continues to exhibit a restrictive nature. Conversely, the rule of same or similar activity experience a favorable change in the sense that the proposed exemption rule would allow for generational changes in close companies to be treated equal in relation to an external sale.},
 author    = {Andersson, Emil},
 keyword   = {Skatterätt,3:12-reglerna,Fåmansföretag,Generationsskiften},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {3:12-reglerna och generationsskiften i fåmansföretag},
 year     = {2016},
}