Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Funktionsnedsattas möjlighet att leva självständigt och delta i samhället som alla andra – Efterlevd rättighet eller en god vision för samhället?

Hanzen, Marcus (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det har under de senaste åren blivit mer restriktivt för vissa grupper med funktionsnedsättning att få beviljat assistansersättning eller annat stöd för de timmar de anses behöva för att kunna leva ett självständigt, delaktigt och integrerat liv i samhället på samma villkor som alla andra. Trenden är bland annat ett resultat av mer restriktiva domar som har lett till att färre grundläggande behov anses vara berättigade särskilt stöd. Samtidigt har regeringen genom ett regleringsbrev uppmanat Försäkringskassan att bidra till att minska antalet beviljade timmar inom verksamheten och på så sätt hålla nere de skenande kostnaderna.

Sverige har år 2008 ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och... (More)
Det har under de senaste åren blivit mer restriktivt för vissa grupper med funktionsnedsättning att få beviljat assistansersättning eller annat stöd för de timmar de anses behöva för att kunna leva ett självständigt, delaktigt och integrerat liv i samhället på samma villkor som alla andra. Trenden är bland annat ett resultat av mer restriktiva domar som har lett till att färre grundläggande behov anses vara berättigade särskilt stöd. Samtidigt har regeringen genom ett regleringsbrev uppmanat Försäkringskassan att bidra till att minska antalet beviljade timmar inom verksamheten och på så sätt hålla nere de skenande kostnaderna.

Sverige har år 2008 ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därigenom åtagit sig att se till att enskilda individer i landet har rätt att ta del av en lång rad vidsträckta rättigheter för likabehandling. Att vidhålla dessa samtidigt som man vill minska kostnaderna för verksamheten är inte helt okontroversiellt och har lett till stora protester från en lång rad organisationer och enskilda personer.

Vid tillfället för ratificering valde man att inte inkorporera konventionen till svensk lag, vilket har lett till att alla beslutsfattande led och domstolar inte har följt konventionen i den mån som har förväntats av FN. Regeringen har vidtagit en del åtgärder för att förbättra situationen samtidigt som de å andra sidan fortsätter att se över möjligheten till att begränsa omfattningen av verksamheten. En inkorporering av konventionen i svensk rätt skulle leda till ett starkare skydd för de funktionsnedsattas rättigheter och är möjligtvis det enda sättet att säkerställa att rättigheterna efterföljs i alla de styrande leden i Sverige. (Less)
Popular Abstract
It has during the last years become increasingly restrictive for certain groups with disabilities to have granted assistance compensation or other support for the hours they are considered to need. The trend is amongst others a result of more restrictive judgements, leading to fewer basic needs being entitled to justified special assistance. It is also a result of an appropriation by the government that has urged the insurance agency, Försäkringskassan, to help reduce the number of authorized hours of operation and to keep down the increasing costs.

Sweden has in 2008 ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and are therefore responsible to ensure that individuals enjoy a wide range of rights, such as equal... (More)
It has during the last years become increasingly restrictive for certain groups with disabilities to have granted assistance compensation or other support for the hours they are considered to need. The trend is amongst others a result of more restrictive judgements, leading to fewer basic needs being entitled to justified special assistance. It is also a result of an appropriation by the government that has urged the insurance agency, Försäkringskassan, to help reduce the number of authorized hours of operation and to keep down the increasing costs.

Sweden has in 2008 ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and are therefore responsible to ensure that individuals enjoy a wide range of rights, such as equal treatment. To maintain them at the same time as you want to reduce the cost of operations is not entirely uncontroversial and has led to major protests from several organizations and individuals.

At the time of ratification, Sweden chose not to incorporate the Convention into Swedish law. This led to municipalities, agencies and courts not following the Convention to the extent expected by the UN. The government has taken some measures to improve the situation, while they on the other hand will continue to review the possibility of limiting the authorized hours of operation. The incorporation of the Convention into Swedish law, would lead to greater protection of the rights of a certain group of people with disabilities and is possibly the only way to ensure that the rights are observed trough all decisions taken in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hanzen, Marcus
supervisor
organization
alternative title
Disabled peoples possibility to live independently and participate in society as all other - complited right or a good vision for the community?
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, LSS, CRPD, Rättighet
language
Swedish
id
8897420
date added to LUP
2017-02-08 11:28:29
date last changed
2017-02-08 11:28:29
@misc{8897420,
 abstract   = {Det har under de senaste åren blivit mer restriktivt för vissa grupper med funktionsnedsättning att få beviljat assistansersättning eller annat stöd för de timmar de anses behöva för att kunna leva ett självständigt, delaktigt och integrerat liv i samhället på samma villkor som alla andra. Trenden är bland annat ett resultat av mer restriktiva domar som har lett till att färre grundläggande behov anses vara berättigade särskilt stöd. Samtidigt har regeringen genom ett regleringsbrev uppmanat Försäkringskassan att bidra till att minska antalet beviljade timmar inom verksamheten och på så sätt hålla nere de skenande kostnaderna.

Sverige har år 2008 ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därigenom åtagit sig att se till att enskilda individer i landet har rätt att ta del av en lång rad vidsträckta rättigheter för likabehandling. Att vidhålla dessa samtidigt som man vill minska kostnaderna för verksamheten är inte helt okontroversiellt och har lett till stora protester från en lång rad organisationer och enskilda personer.

Vid tillfället för ratificering valde man att inte inkorporera konventionen till svensk lag, vilket har lett till att alla beslutsfattande led och domstolar inte har följt konventionen i den mån som har förväntats av FN. Regeringen har vidtagit en del åtgärder för att förbättra situationen samtidigt som de å andra sidan fortsätter att se över möjligheten till att begränsa omfattningen av verksamheten. En inkorporering av konventionen i svensk rätt skulle leda till ett starkare skydd för de funktionsnedsattas rättigheter och är möjligtvis det enda sättet att säkerställa att rättigheterna efterföljs i alla de styrande leden i Sverige.},
 author    = {Hanzen, Marcus},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,LSS,CRPD,Rättighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Funktionsnedsattas möjlighet att leva självständigt och delta i samhället som alla andra – Efterlevd rättighet eller en god vision för samhället?},
 year     = {2016},
}