Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bedömningsgrunder för offentligt styrda organ

Krasniqi, Egzona LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det är lagen om offentlig upphandling som sätter de yttersta ramarna för hur upphandlande myndigheter ska gå tillväga vid inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Som utgångspunkt omfattas både statliga och kommunala myndigheter av bestämmelserna om offentlig upphandling. Desto svårare blir bedömningen när det gäller sådana organ som inte betraktas som myndigheter, men som samtidigt genom finansiering, ägande eller annan form av kontroll är statligt styrda. Ett organ som betraktas som offentligt styrt jämställs med en upphandlande myndighet enligt 2 kap. 19 § LOU och måste således följa det upphandlingsrättsliga regelverket.

Det övergripande syftet med detta arbete är att utreda innebörden av begreppet offentligt styrda organ i... (More)
Det är lagen om offentlig upphandling som sätter de yttersta ramarna för hur upphandlande myndigheter ska gå tillväga vid inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Som utgångspunkt omfattas både statliga och kommunala myndigheter av bestämmelserna om offentlig upphandling. Desto svårare blir bedömningen när det gäller sådana organ som inte betraktas som myndigheter, men som samtidigt genom finansiering, ägande eller annan form av kontroll är statligt styrda. Ett organ som betraktas som offentligt styrt jämställs med en upphandlande myndighet enligt 2 kap. 19 § LOU och måste således följa det upphandlingsrättsliga regelverket.

Det övergripande syftet med detta arbete är att utreda innebörden av begreppet offentligt styrda organ i 2 kap. 12 § LOU. Rekvisiten i bestämmelsen 2 kap. 12 § LOU ger inte tillräcklig ledning för bedömningen, vilket innebär att en genomgång av såväl svensk som EU-rättslig praxis samt doktrin har varit nödvändig för att förstå och klargöra begreppet offentligt styrda organ. Vidare utreds vilken betydelse Högsta förvaltningsdomstolens dom i Akademiska Hus-fallet kan få för den framtida rättstillämpningen av begreppet offentligt styrda organ.

Efter en genomgång av såväl EU-rättslig som nationell praxis kan framhållas att bedömningen av vad som utgör ett offentligt styrt organ många gånger framstår som komplex. Svårigheterna med bedömningen kan förklaras med att ett organs upphandlingsrättsliga status är beroende av ett antal olika rekvisit som i sig är svårtydda. Domstolarna har med anledning av detta inte riktigt lyckats klargöra vad som egentligen avses med de avgörande rekvisiten ”tillgodose behov i det allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär” på ett rättssäkert sätt. Även om domstolarna inom ramen för prövningarna ska beakta en mängd faktorer vid fastställandet av ett organs upphandlingsrättsliga status, tycks frågan om huruvida det aktuella bolaget bedrivs i konkurrens, har ett huvudsakligt vinstsyfte eller bär den ekonomiska risken i verksamheten, vara det som är avgörande vid bedömningen i samtliga fall. (Less)
Abstract
The Swedish Public Procurement Act is the legal framework that governs the proceedings of contracting authorities when purchasing public supply contracts, public service contracts and public works contracts. The legal framework on public procurement is applicable on both state authorities and municipal authorities. However, the rules are not clear in regard to the assessment of bodies that are not public authorities but are state-controlled through funding, ownership or other forms of control. According to Chapter 2, Section 19 in the Swedish Public Procurement Act, a body that is state-controlled is equated with a contracting authority and must comply with the framework accordingly.

The overall purpose of this paper is to examine the... (More)
The Swedish Public Procurement Act is the legal framework that governs the proceedings of contracting authorities when purchasing public supply contracts, public service contracts and public works contracts. The legal framework on public procurement is applicable on both state authorities and municipal authorities. However, the rules are not clear in regard to the assessment of bodies that are not public authorities but are state-controlled through funding, ownership or other forms of control. According to Chapter 2, Section 19 in the Swedish Public Procurement Act, a body that is state-controlled is equated with a contracting authority and must comply with the framework accordingly.

The overall purpose of this paper is to examine the meaning of the concept of body governed by public law as stated in Chapter 2, Section 12 in the Swedish Public Procurement Act. The requirements of Chapter 2, Section 12 does not provide sufficient guidance for the assessment, which means that a review of both Swedish legal practice, the EU legal practice and legal doctrine have been necessary to understand and clarify the concept of publicly controlled bodies. The study further analyzes the significance of the Supreme Administrative Court's judgment in the Akademiska Hus case and its importance for the future application of the concept of publicly governed bodies.

After a review of both the EU legal practice and national practice it can be noted that the assessment of what constitutes a publicly governed body often appears complex. The difficulties of the assessment can be explained by the fact that a body’s legal procurement status is dependent on various ambiguous elements which are difficult to interpret. Hence, the courts have not been entirely successful in clarifying the meaning of the essential prerequisite "meeting the needs in the general interest with none industrial or commercial character" in a way that ensures the rule of law. Even though the courts have several factors to take into account when determining the legal procurement status of a body, the most significant seems to be whether or not the corporation in question is conducted in competition, mainly operating for profit or bears the financial risk of the business. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krasniqi, Egzona LU
supervisor
organization
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Offentlig upphandling, Offentligt styrda organ
language
Swedish
id
8897542
date added to LUP
2017-01-18 12:36:50
date last changed
2017-01-18 18:37:17
@misc{8897542,
 abstract   = {The Swedish Public Procurement Act is the legal framework that governs the proceedings of contracting authorities when purchasing public supply contracts, public service contracts and public works contracts. The legal framework on public procurement is applicable on both state authorities and municipal authorities. However, the rules are not clear in regard to the assessment of bodies that are not public authorities but are state-controlled through funding, ownership or other forms of control. According to Chapter 2, Section 19 in the Swedish Public Procurement Act, a body that is state-controlled is equated with a contracting authority and must comply with the framework accordingly. 

The overall purpose of this paper is to examine the meaning of the concept of body governed by public law as stated in Chapter 2, Section 12 in the Swedish Public Procurement Act. The requirements of Chapter 2, Section 12 does not provide sufficient guidance for the assessment, which means that a review of both Swedish legal practice, the EU legal practice and legal doctrine have been necessary to understand and clarify the concept of publicly controlled bodies. The study further analyzes the significance of the Supreme Administrative Court's judgment in the Akademiska Hus case and its importance for the future application of the concept of publicly governed bodies.

After a review of both the EU legal practice and national practice it can be noted that the assessment of what constitutes a publicly governed body often appears complex. The difficulties of the assessment can be explained by the fact that a body’s legal procurement status is dependent on various ambiguous elements which are difficult to interpret. Hence, the courts have not been entirely successful in clarifying the meaning of the essential prerequisite "meeting the needs in the general interest with none industrial or commercial character" in a way that ensures the rule of law. Even though the courts have several factors to take into account when determining the legal procurement status of a body, the most significant seems to be whether or not the corporation in question is conducted in competition, mainly operating for profit or bears the financial risk of the business.},
 author    = {Krasniqi, Egzona},
 keyword   = {Offentlig upphandling,Offentligt styrda organ},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bedömningsgrunder för offentligt styrda organ},
 year     = {2016},
}