Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphandlare utan gränser - Tillämplig offentligrättslig och civilrättslig lag vid gränsöverskridande upphandlingar

Mideljung, Jakob LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den gränsöverskridande handeln spelar en central roll för EU-samarbetet, men offentliga upphandlingar är fortfarande en i huvudsak nationell angelägenhet. I en alltmer globaliserad värld kommer dock gränsöverskridande upphandlingar att spela en allt större roll. Likaledes kan gränsöverskridande samarbeten mellan upphandlande myndigheter komma att öka, för att kunna dra nytta av den inre marknadens potential när det gäller stordriftsfördelar.

Detta arbete undersöker de offentligrättsliga kollisionsreglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, samt de privaträttsliga kollisionsreglerna i Europaparlamentets och rådets för¬ordning (EG) nr 593/2008. Gränsöverskridande upphandlingar aktualiserar båda... (More)
Den gränsöverskridande handeln spelar en central roll för EU-samarbetet, men offentliga upphandlingar är fortfarande en i huvudsak nationell angelägenhet. I en alltmer globaliserad värld kommer dock gränsöverskridande upphandlingar att spela en allt större roll. Likaledes kan gränsöverskridande samarbeten mellan upphandlande myndigheter komma att öka, för att kunna dra nytta av den inre marknadens potential när det gäller stordriftsfördelar.

Detta arbete undersöker de offentligrättsliga kollisionsreglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, samt de privaträttsliga kollisionsreglerna i Europaparlamentets och rådets för¬ordning (EG) nr 593/2008. Gränsöverskridande upphandlingar aktualiserar båda typerna regelkonflikter. Arbetet innehåller kortfattade introduktioner till respektive rättsområde, för att senare kunna dra paralleller mellan dessa och skapa en grund för vidare analys.

Inom internationell privaträtt är utgångspunkten att parterna genom sin avtalsfrihet fritt kan avtala om tillämplig privaträttslig lag. En upphandlande myndighet är dock begränsad genom att upphandlingslagstiftningen reglerar myndigheters agerande in contrahendo. Arbetet undersöker därför även hur det upphandlingsrättsliga regelverket begränsar upphandlande myndigheters avtalsfrihet. Detta görs genom en undersökning av införandet eller ändringar av lagvalsklausuler såsom en väsentlig ändring utav förfrågningsunderlaget eller kontraktet. Troligtvis skulle det utgöra en väsentlig ändring.

Offentligrättsliga kollisionsregler är kontroversiella, men införandet av dessa har ej problematiserats av den svenska lagstiftaren. Arbetet poängterar att tillämpningen av reglerna inte i sig kommer vara problematiska, men svårigheterna med gränsöverskridande samarbeten hade kunnat underlättas av andra, mindre kontroversiella medel. (Less)
Abstract
Cross-border trade is of special significance to the European cooperation, but public procurement is still mainly a national concern. Cross-border joint public procurement will play an even larger part in a more global world. Such collaboration between contracting authorities may also increase, in order to derive maximum benefit from the potential of the internal market in terms of economies of scale.

The thesis examines the public law conflict rules introduced in directive 2014/24/EU of the European parliament and of the council on public procurement, and the private law conflict rules in Regulation (EC) No 593/2008 of the European parliament and of the council, on the law applicable to contractual obligations. The thesis contains... (More)
Cross-border trade is of special significance to the European cooperation, but public procurement is still mainly a national concern. Cross-border joint public procurement will play an even larger part in a more global world. Such collaboration between contracting authorities may also increase, in order to derive maximum benefit from the potential of the internal market in terms of economies of scale.

The thesis examines the public law conflict rules introduced in directive 2014/24/EU of the European parliament and of the council on public procurement, and the private law conflict rules in Regulation (EC) No 593/2008 of the European parliament and of the council, on the law applicable to contractual obligations. The thesis contains short introduction to each respective subject, in order to later draw parallels between these and create a foundation for further analysis.

A basic premise within private international law is that the parties through their freedom of contract freely can agree upon applicable private law. A contracting authority however, is limited in this regard in that procurement law regulates its actions in contrahendo. The thesis will thus also examine how procurement law limits the contracting authority’s freedom of contract. This is done mainly by examining the introduction or change of choice-of-law clauses as a substantial modification of the specification, or the contract. Introducing such clauses will probably be considered as a substantial modification.

Public law conflict rules are controversial, but the introduction of such rules has not been problematized by the Swedish law makers. The thesis points out that the application of said rules won’t necessarily be problematic, but the difficulty in cross-border collaboration could have been remedied by other, less controversial means. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mideljung, Jakob LU
supervisor
organization
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Internationell privaträtt, Internationell offentlig rätt, Offentlig upphandling, EU-rätt
language
Swedish
id
8897665
date added to LUP
2017-01-18 12:35:18
date last changed
2017-01-18 12:35:18
@misc{8897665,
 abstract   = {Cross-border trade is of special significance to the European cooperation, but public procurement is still mainly a national concern. Cross-border joint public procurement will play an even larger part in a more global world. Such collaboration between contracting authorities may also increase, in order to derive maximum benefit from the potential of the internal market in terms of economies of scale.

The thesis examines the public law conflict rules introduced in directive 2014/24/EU of the European parliament and of the council on public procurement, and the private law conflict rules in Regulation (EC) No 593/2008 of the European parliament and of the council, on the law applicable to contractual obligations. The thesis contains short introduction to each respective subject, in order to later draw parallels between these and create a foundation for further analysis. 

A basic premise within private international law is that the parties through their freedom of contract freely can agree upon applicable private law. A contracting authority however, is limited in this regard in that procurement law regulates its actions in contrahendo. The thesis will thus also examine how procurement law limits the contracting authority’s freedom of contract. This is done mainly by examining the introduction or change of choice-of-law clauses as a substantial modification of the specification, or the contract. Introducing such clauses will probably be considered as a substantial modification. 

Public law conflict rules are controversial, but the introduction of such rules has not been problematized by the Swedish law makers. The thesis points out that the application of said rules won’t necessarily be problematic, but the difficulty in cross-border collaboration could have been remedied by other, less controversial means.},
 author    = {Mideljung, Jakob},
 keyword   = {Internationell privaträtt,Internationell offentlig rätt,Offentlig upphandling,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphandlare utan gränser - Tillämplig offentligrättslig och civilrättslig lag vid gränsöverskridande upphandlingar},
 year     = {2016},
}