Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och dess (o)förenlighet med barnkonventionens rätt till hälsa - En studie med utgångspunkt i flyktingbarns psykiska hälsa

Redner, Nicolina LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Med anledning av den flyktingkris som uppstod under 2015 presenterade den svenska regeringen samma år en ny flyktingpolitik i syfte att minska antalet asylsökande till Sverige. Denna ändrade flyktingpolitik har bland annat tagit sig uttryck i en tidsbegränsad lag som begränsar möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Den tidsbegränsade lagen har blivit föremål för omfattande kritik från flera remissinstanser. Uppsatsen syftar till att, med utgångspunkt i flyktingbarns psykiska hälsa, utreda denna lags förenlighet med rätten till hälsa enligt art. 24 i barnkonventionen. Uppsatsen syftar även till att utreda om en eventuell kränkning av rätten till hälsa har inneburit brott mot andra bestämmelser i barnkonventionen.

I de... (More)
Med anledning av den flyktingkris som uppstod under 2015 presenterade den svenska regeringen samma år en ny flyktingpolitik i syfte att minska antalet asylsökande till Sverige. Denna ändrade flyktingpolitik har bland annat tagit sig uttryck i en tidsbegränsad lag som begränsar möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Den tidsbegränsade lagen har blivit föremål för omfattande kritik från flera remissinstanser. Uppsatsen syftar till att, med utgångspunkt i flyktingbarns psykiska hälsa, utreda denna lags förenlighet med rätten till hälsa enligt art. 24 i barnkonventionen. Uppsatsen syftar även till att utreda om en eventuell kränkning av rätten till hälsa har inneburit brott mot andra bestämmelser i barnkonventionen.

I de redogörande delarna för den tidsbegränsade lagens respektive barnkonventions aktuella bestämmelser utgår framställningen främst från lagtext, den svenska lagens förarbeten och, i fråga om barnkonventionen, från barnrättskommitténs allmänna kommentarer. Den tidsbegränsade lagen innebär att flyktingbarn under lagens giltighetstid som huvudregel kommer att beviljas tillfälliga uppehållstillstånd och sämre möjligheter till familjeåterförening. Lagen innebär även i vissa fall förhöjda försörjningskrav för flyktingbarns föräldrar, och att övriga skyddsbehövande fråntas alla möjligheter att beviljas uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL får bara beviljas när det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att inte bevilja uppehållstillstånd.

Uppsatsens psykologiska del utgör en analys av den tidsbegränsade lagens potentiella konsekvenser för flyktingbarns psykiska hälsa. Denna del utgår från såväl svensk som utländsk forskning rörande flyktingbarns psykiska hälsa. I denna del konstateras att asylprocessen i allra högsta grad har en stor inverkan på flyktingbarns psykiska hälsa. Med anledning av bland annat vikten av en trygg familjemiljö och svårigheterna att hantera ovisshet dras slutsatsen att flyktingbarns psykiska hälsa kommer att försämras genom den tidsbegränsade lagens bestämmelser. Inverkan anses vara så stor att detta innebär en kränkning av flyktingbarns rätt till hälsa enligt barnkonventionen. Genom detta har Sverige dessutom brutit mot barnkonventionens diskrimineringsförbud i art. 2 och bestämmelserna om barnets bästa i art. 3, rätten till liv, överlevnad och utveckling i art. 6 samt konventionsstaternas skyldigheter gentemot flyktingbarn enligt art. 22. Slutligen har Sverige genom att kränka rätten till hälsa inte heller uppfyllt sina skyldigheter enligt art. 4 i barnkonventionen. (Less)
Abstract (Swedish)
Due to the refugee crisis that evolved in 2015, the Swedish Government introduced a new refugee policy in order to decrease the number of asylum seekers arriving in Sweden. This new refugee policy resulted, among other things, in a temporary law that limits the possibilities to receive a residence permit in Sweden. The temporary law has received a great amount of criticism from several consultation bodies. This thesis aims to investigate whether the temporary law is in compliance with the right to health according to art. 24 in the Convention on the Rights of the Child (CRC). The point of departure is the mental health of refugee children. The thesis also seeks to investigate if a potential violation of the right to health has implied... (More)
Due to the refugee crisis that evolved in 2015, the Swedish Government introduced a new refugee policy in order to decrease the number of asylum seekers arriving in Sweden. This new refugee policy resulted, among other things, in a temporary law that limits the possibilities to receive a residence permit in Sweden. The temporary law has received a great amount of criticism from several consultation bodies. This thesis aims to investigate whether the temporary law is in compliance with the right to health according to art. 24 in the Convention on the Rights of the Child (CRC). The point of departure is the mental health of refugee children. The thesis also seeks to investigate if a potential violation of the right to health has implied violations of other rights set forth in the CRC.

The chapters concerning the regulations in the temporary law and the articles in the CRC are based on the wording of both instruments, legislative history and general comments of the Committee on the Rights of the Child. The regulations in the new law imply that refugee children as a main principle will be given temporary residence permits and less possibilities to be reunited with their families during the three years that the law is in force. The regulations also imply, in some cases, increased maintenance requirements for the parents of refugee children. The category “person otherwise in need of protection” will not be given protection. Ch. 5, § 6 in The Swedish Aliens Act can only be a reason to grant a residence permit if it would be contrary to a Swedish undertaking under an international convention to refuse a permit.

The psychological part of the thesis constitutes an analysis of the temporary law’s potential consequences for refugee children’s mental health. This part is based on both Swedish and foreign research regarding refugee children’s mental health. Through a review of the research it is concluded that the asylum procedure affects, to a great extent, the mental health of refugee children. Due to, among other things, the importance of a protective family environment and the difficulties to handle uncertainties it is concluded that the mental health of refugee children will deteriorate because of the regulations in the temporary law. Due to the great impact this is considered to violate refugee children’s right to health according to the CRC. By violating the right to health, Sweden has also violated the CRC’s prohibition of discrimination in art. 2 and the articles about the best interest of the child (art. 3), the right to life, survival and development (art. 6) and the member states’ duties in relation to refugee children (art. 22). Sweden has also, by violating the right to health, not fulfilled its duties set forth in art. 4 in the CRC. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Redner, Nicolina LU
supervisor
organization
alternative title
The law on temporary restrictions to the possibility of being granted a residence permit in Sweden and its (in)compatibility with the CRC's right to health - A study on the basis of refugee children's mental health
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, migrationsrätt, barnkonventionen, psykisk hälsa, mänskliga rättigheter, flyktingbarn
language
Swedish
id
8897667
date added to LUP
2017-01-22 17:41:28
date last changed
2017-01-22 17:41:28
@misc{8897667,
 abstract   = {Due to the refugee crisis that evolved in 2015, the Swedish Government introduced a new refugee policy in order to decrease the number of asylum seekers arriving in Sweden. This new refugee policy resulted, among other things, in a temporary law that limits the possibilities to receive a residence permit in Sweden. The temporary law has received a great amount of criticism from several consultation bodies. This thesis aims to investigate whether the temporary law is in compliance with the right to health according to art. 24 in the Convention on the Rights of the Child (CRC). The point of departure is the mental health of refugee children. The thesis also seeks to investigate if a potential violation of the right to health has implied violations of other rights set forth in the CRC.

The chapters concerning the regulations in the temporary law and the articles in the CRC are based on the wording of both instruments, legislative history and general comments of the Committee on the Rights of the Child. The regulations in the new law imply that refugee children as a main principle will be given temporary residence permits and less possibilities to be reunited with their families during the three years that the law is in force. The regulations also imply, in some cases, increased maintenance requirements for the parents of refugee children. The category “person otherwise in need of protection” will not be given protection. Ch. 5, § 6 in The Swedish Aliens Act can only be a reason to grant a residence permit if it would be contrary to a Swedish undertaking under an international convention to refuse a permit.

The psychological part of the thesis constitutes an analysis of the temporary law’s potential consequences for refugee children’s mental health. This part is based on both Swedish and foreign research regarding refugee children’s mental health. Through a review of the research it is concluded that the asylum procedure affects, to a great extent, the mental health of refugee children. Due to, among other things, the importance of a protective family environment and the difficulties to handle uncertainties it is concluded that the mental health of refugee children will deteriorate because of the regulations in the temporary law. Due to the great impact this is considered to violate refugee children’s right to health according to the CRC. By violating the right to health, Sweden has also violated the CRC’s prohibition of discrimination in art. 2 and the articles about the best interest of the child (art. 3), the right to life, survival and development (art. 6) and the member states’ duties in relation to refugee children (art. 22). Sweden has also, by violating the right to health, not fulfilled its duties set forth in art. 4 in the CRC.},
 author    = {Redner, Nicolina},
 keyword   = {familjerätt,migrationsrätt,barnkonventionen,psykisk hälsa,mänskliga rättigheter,flyktingbarn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och dess (o)förenlighet med barnkonventionens rätt till hälsa - En studie med utgångspunkt i flyktingbarns psykiska hälsa},
 year     = {2016},
}