Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När näthat är ett lagbrott

Theodosopoulos, Ioanna LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Att förstå och att bli förstådd är avgörande för att människor inte ska missuppfatta varandra. I de fall det inte går att avläsa omgivningens reaktioner så som t.ex. på internet, är risken för feltolkningar eller missförstånd betydligt större. Om andra misstolkar eller missuppfattar det som har skrivits kan personen göra sig skyldig till brottet förtal. Om en kommentar får någon att känna sig illa berörd kan det vara en förolämpning enligt lag. Genom att uppställa olika rättsregler som reglerar vad som får publiceras på nätet skapas det olika förhållningsregler. För att förhindra spridning av integritetskänsliga uppgifter på nätet tillämpas brottsbalkens ärekränkningsregler. Vilka personuppgifter som får behandlas digitalt finns reglerat i... (More)
Att förstå och att bli förstådd är avgörande för att människor inte ska missuppfatta varandra. I de fall det inte går att avläsa omgivningens reaktioner så som t.ex. på internet, är risken för feltolkningar eller missförstånd betydligt större. Om andra misstolkar eller missuppfattar det som har skrivits kan personen göra sig skyldig till brottet förtal. Om en kommentar får någon att känna sig illa berörd kan det vara en förolämpning enligt lag. Genom att uppställa olika rättsregler som reglerar vad som får publiceras på nätet skapas det olika förhållningsregler. För att förhindra spridning av integritetskänsliga uppgifter på nätet tillämpas brottsbalkens ärekränkningsregler. Vilka personuppgifter som får behandlas digitalt finns reglerat i personuppgiftslagen. Omständigheter som den drabbades begränsade ekonomi och gärningsmannens möjlighet att vara anonym kan dock komma att försvåra ansvarsutkrävandet när ett brott har begåtts på internet.

Vilka yttranden som är straffbara hänger till stor del ihop med tekniken och det sätt som yttrandet har blivit framfört på. Eftersom yttrandefrihets-grundlagarna inte är teknikoberoende görs det en uppdelning mellan särskilt skyddsvärda medier, och medier som faller utanför grundlagsskyddet. Att sprida privata uppgifter om en person blir olagligt i och med det nya brottet. Inom det grundlagsskyddade området förblir dock yttrandefriheten oinskränkt, det nya förbudet gäller nämligen enbart för integritetskänsliga uppgifter som sprids utanför det grundlagsskyddade området. Om sådana uppgifter publiceras på t.ex. en webbplats med utgivningsbevis får det nya lagbrottet alltså ingen rättsverkan för den enskilde. Konsekvensen av att det nya brottet inte införs i TF:s brottskatalog som ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott, är att det etableras frizoner där integritetskränkande uppgifter även fortsättningsvis kan publiceras i grundlagsskyddad media. Att på detta sätt låta utgivningsbeviset styra vilka privatlivsintrång som den enskilde ska anses tåla kan ifrågasättas på många sätt. För att förhindra en diskrepans mellan lagrummen bör det nya brottet föras in i yttrandefrihetsgrundlagarna som en egen straffbestämmelse. Genom ett sådant införande skulle förbudet mot spridning av integritetskänslig information på nätet inte heller begränsas till enbart vissa uttrycksformer.

Det finns dock skäl att vara återhållsam när det kommer till att utvidga grundlagarnas ansvarsområde. Yttrandefrihetsintresset och skyddet för den personliga integriteten är två skyddsvärda intressen som är i behov av ett likvärdigt skydd. Ett starkt integritetsskydd kan därför inte uppnås utan en lika stark yttrandefrihet. Effekten av att det nya brottet läggs till i TF:s brottskatalog är att yttrandefriheten därmed kan komma att begränsas på ett sätt som inte går att motivera. Majoriteten av alla privatlivsintrång på nätet företas idag i medier som inte omfattas av något grundlagsskydd , att avgränsa det nya brottets tillämpningsområde till enbart dessa medier framstår därför som motiverat, för ett mer allmänt hållet integritetsskydd. (Less)
Abstract
To understand and to be understood is crucial for people not to be misinterpreting each other. In those cases where it isn´t possible to read the ambient reaction such as for example, on the Internet, the risk of misinterpretation or misunderstanding is much greater. If others misinterpret or misunderstand what has been written, the person may be guilty of the offense of defamation. If a comment makes someone feel offended it may be an insult according to the law. By subjecting it to different rules that govern what gets published on the Internet, it creates different rules of conduct. To prevent the spread of invasive data on the Internet the libel rules in the penal code may become applicable. Which personal data that may be processed... (More)
To understand and to be understood is crucial for people not to be misinterpreting each other. In those cases where it isn´t possible to read the ambient reaction such as for example, on the Internet, the risk of misinterpretation or misunderstanding is much greater. If others misinterpret or misunderstand what has been written, the person may be guilty of the offense of defamation. If a comment makes someone feel offended it may be an insult according to the law. By subjecting it to different rules that govern what gets published on the Internet, it creates different rules of conduct. To prevent the spread of invasive data on the Internet the libel rules in the penal code may become applicable. Which personal data that may be processed digitally is regulated in the personal data act. Circumstances such as the victim's limited economy, or the offender's ability to stay anonymous can, however, complicate the accountability for crimes on the Internet.

Opinions, which are criminal, can be linked to the technology and the manner in which the opinion has been expressed on. Since the speech constitutions aren’t technology dependent a breakdown accurse between the particular protected media, and media that falls outside of the constitutional protection. To disseminate private information about a person becomes illegal, given the new offense. However, within the constitutionally protected area the freedom of expression remains unrestricted, since the prohibition only applies when the integrity of sensitive information is disseminated outside of the constitutionally guaranteed area. If such information is published on, for example, a website with publication authorization the new offense wont have any legal effect on the individual. A consequence of that the new offense hasn’t been brought into the freedom of the press as a pressure or expression offense, is that responsibility-free zones establishes, where it continues to become possible to spread intrusive data in the constitutional media. To allow the certificate issuance, in this way, to control which privacy infringement that the individual should be able to withstand can be questioned in many different ways. In order to prevent a discrepancy between the laws, the new offense should be inserted as a provision in the free speech constitutional laws. Through such an introduction the spread of sensitive information would also not be limited to only certain forms of expression.

However, there are reasons to be cautious when it comes to expanding the basic laws of responsibility. The freedom of interest and the protection of privacy are two valuable interests who are in need of an equivalent level of protection. A strong protection of privacy can therefor not be achieved without an equally strong expression. If the new offense is brought into the freedom of the press, the freedom of expression might be constrained in a way that cannot be justified. The majority of all privacy intrusions that accurse on the Internet are carried out in media that are not covered by the constitutional protection , to narrow the scope to only these types of media therefor appears to be justified, in order to achieve a general protection of privacy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Theodosopoulos, Ioanna LU
supervisor
organization
alternative title
When hate speech is illegal
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Näthat, Ärekränkningsbrott, Civilrätt, Straffrätt, Lagbrott
language
Swedish
id
8897718
date added to LUP
2017-01-18 12:29:51
date last changed
2017-01-27 14:03:19
@misc{8897718,
 abstract   = {To understand and to be understood is crucial for people not to be misinterpreting each other. In those cases where it isn´t possible to read the ambient reaction such as for example, on the Internet, the risk of misinterpretation or misunderstanding is much greater. If others misinterpret or misunderstand what has been written, the person may be guilty of the offense of defamation. If a comment makes someone feel offended it may be an insult according to the law. By subjecting it to different rules that govern what gets published on the Internet, it creates different rules of conduct. To prevent the spread of invasive data on the Internet the libel rules in the penal code may become applicable. Which personal data that may be processed digitally is regulated in the personal data act. Circumstances such as the victim's limited economy, or the offender's ability to stay anonymous can, however, complicate the accountability for crimes on the Internet.

Opinions, which are criminal, can be linked to the technology and the manner in which the opinion has been expressed on. Since the speech constitutions aren’t technology dependent a breakdown accurse between the particular protected media, and media that falls outside of the constitutional protection. To disseminate private information about a person becomes illegal, given the new offense. However, within the constitutionally protected area the freedom of expression remains unrestricted, since the prohibition only applies when the integrity of sensitive information is disseminated outside of the constitutionally guaranteed area. If such information is published on, for example, a website with publication authorization the new offense wont have any legal effect on the individual. A consequence of that the new offense hasn’t been brought into the freedom of the press as a pressure or expression offense, is that responsibility-free zones establishes, where it continues to become possible to spread intrusive data in the constitutional media. To allow the certificate issuance, in this way, to control which privacy infringement that the individual should be able to withstand can be questioned in many different ways. In order to prevent a discrepancy between the laws, the new offense should be inserted as a provision in the free speech constitutional laws. Through such an introduction the spread of sensitive information would also not be limited to only certain forms of expression.

However, there are reasons to be cautious when it comes to expanding the basic laws of responsibility. The freedom of interest and the protection of privacy are two valuable interests who are in need of an equivalent level of protection. A strong protection of privacy can therefor not be achieved without an equally strong expression. If the new offense is brought into the freedom of the press, the freedom of expression might be constrained in a way that cannot be justified. The majority of all privacy intrusions that accurse on the Internet are carried out in media that are not covered by the constitutional protection , to narrow the scope to only these types of media therefor appears to be justified, in order to achieve a general protection of privacy.},
 author    = {Theodosopoulos, Ioanna},
 keyword   = {Näthat,Ärekränkningsbrott,Civilrätt,Straffrätt,Lagbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När näthat är ett lagbrott},
 year     = {2016},
}