Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att frias och fällas för samma gärning - Om den straffrättsliga och arbetsrättsliga processen då poliser begår våldsbrott i tjänst

Tengemark, Linda LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka den processuella gången som följer då poliser begår våldsbrott i tjänst. Förfarandet innebär processer i flera instanser vilket leder till en rad problem, inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Målet har varit att undersöka förfarandet så som det ser ut idag, att identifiera eventuella problem och att söka lösningar på dessa.

Polisens arbetsuppdrag är komplext och svårt att definiera. En enskild polis har ett stort ansvar att ingripa för att förhindra brottslighet och för att säkra allmän ordning. För att kunna hantera detta stora ansvar har polisen i vissa fall rätt att använda sig av våld. Gränsen för det tillåtna våldet är inte helt tydlig. Om polisen går över gränsen och... (More)
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka den processuella gången som följer då poliser begår våldsbrott i tjänst. Förfarandet innebär processer i flera instanser vilket leder till en rad problem, inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Målet har varit att undersöka förfarandet så som det ser ut idag, att identifiera eventuella problem och att söka lösningar på dessa.

Polisens arbetsuppdrag är komplext och svårt att definiera. En enskild polis har ett stort ansvar att ingripa för att förhindra brottslighet och för att säkra allmän ordning. För att kunna hantera detta stora ansvar har polisen i vissa fall rätt att använda sig av våld. Gränsen för det tillåtna våldet är inte helt tydlig. Om polisen går över gränsen och använder mer eller annat än det tillåtna våldet så gör denne sig skyldig till våldsbrott. Polisens utsatta och svåra yrkesroll i samband med en förhållandevis oklar våldsbefogenhet gör att det måste ställas höga krav på rättssäkerhet i det efterföljande processystemet.

Idag leder polisers brottslighet i tjänst dels till en straffrättslig prövning i allmän domstol, dels till en arbetsrättslig prövning i Arbetsdomstolen. Det är fråga om två skilda förfaranden där två olika frågor prövas, nämligen har handlingen inneburit ett brott och ska handlingen leda till ett avskedande.

Systemet med två olika förfaranden leder till en rad olika problem. Det är till exempel tveksamt om systemet är förenligt med EU-rätten och förbudet mot dubbelbestraffning. Vidare kan systemet leda till att polisen får ett lägre straff än andra då hänsyn ska tas till (troliga) arbetsrättsliga konsekvenser vid straffmätningen i allmän domstol.

Det är också ett tidskrävande och dyrt system då processerna kan pågå i flera år efter händelsen. Vidare gör både allmän domstol och Arbetsdomstolen straffrättsliga bedömningar av händelsen vilket leder till den märkliga situationen att en polis faktiskt kan frias i en instans och dömas i den andra. Dessutom är Arbetsdomstolen en tvistemålsdomstol som inte är bunden av samma rättssäkerhetskrav som allmän domstol och det kan ifrågasättas om Arbetsdomstolen är lämplig att avgöra straffrättsliga frågor.

Det finns olika alternativa lösningar till dagens system. De mest relevanta lösningarna skulle vara att antingen återinföra de tidigare straffpåföljderna suspension och avsättning tillsammans med den nya påföljden omplacering, eller att göra den straffrättsliga bedömningen i allmän domstol bindande vid en senare prövning i Arbetsdomstolen.

Regleringen som den ser ut idag innebär att samhället inte lever upp till de rättssäkerhetskrav som kan ställas på samhället då poliser begår brott i tjänst. Problematiken är utsträckt och jag anser därför att det är nödvändigt att reformera systemet så att processen blir rättssäker. (Less)
Abstract
The aim of this master thesis has been to examine the court proceedings when policemen commit violent crimes at work. The procedure involves processes in multiple instances causing a range of problems. The goal has been to investigate the procedure as it is today, to identify potential problems and to seek solutions to these problems.

The police has a complex role in society and their work assignments are hard to define. A police officer has a great responsibility to intervene to prevent crime and to ensure public order. To be able to manage this great responsibility, the police have an authority to use violence. The limit of this authority is not entirely clear. If a police officer uses violence which is not allowed he or she would be... (More)
The aim of this master thesis has been to examine the court proceedings when policemen commit violent crimes at work. The procedure involves processes in multiple instances causing a range of problems. The goal has been to investigate the procedure as it is today, to identify potential problems and to seek solutions to these problems.

The police has a complex role in society and their work assignments are hard to define. A police officer has a great responsibility to intervene to prevent crime and to ensure public order. To be able to manage this great responsibility, the police have an authority to use violence. The limit of this authority is not entirely clear. If a police officer uses violence which is not allowed he or she would be committing a crime. This complex role in the context of a relatively unclear right to use violence results in high requirements for legal certainty in the court proceedings.

Crime committed by policemen leads to a criminal trial in the public court and a labour law trial in The Labour Court. These crimes are therefore examined in two separate procedures in separated courts considering various questions, in particular has the police committed a crime and should the act lead to his dismissal.

This system leads to a variety of problems. For example, it is doubtful whether the system is compatible with the EU law and the prohibition against double punishment. Furthermore, the system can cause the police officer to receive a lower sentence than others, since consideration should be given to the (probable) consequences at work when deciding the penalty in public court.

It is also a very time consuming and expensive system where processes can last for several years after the event. Furthermore, both the public court and the Labour Court makes criminal assessments of the event which leads to the strange situation where the police officer can get freed in one instance and sentenced in the other. The Labour Court is a civil court and is not bound by the same procedural requirements as the public courts. Therefor it can be questioned whether the Labour Court is adequate to determine criminal matters.

There are various alternative solutions to the current system. The most relevant solutions would be either to reinstate the previous penalties of suspension and dismissal and introducing redeployment as a penalty, or making the criminal assessment in public court binding at a later procedure in The Labour Court.

The court proceedings today do not fit the requirements of legal certainty. The problem is quite extensive and my opinion is that it is necessary to reform the system to reach the requirements of legal certainty. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tengemark, Linda LU
supervisor
organization
alternative title
To get freed in one instance and sentenced in the other for the same offense - About the criminal trial and the labour law trial when policemen commit violent crimes at work
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, straffrätt, processrätt, arbetsprocessrätt, straffprocessrätt, polis, dubbelbestraffning, ne bis in idem
language
Swedish
id
8897741
date added to LUP
2017-01-21 13:35:00
date last changed
2017-01-21 13:35:00
@misc{8897741,
 abstract   = {The aim of this master thesis has been to examine the court proceedings when policemen commit violent crimes at work. The procedure involves processes in multiple instances causing a range of problems. The goal has been to investigate the procedure as it is today, to identify potential problems and to seek solutions to these problems. 

The police has a complex role in society and their work assignments are hard to define. A police officer has a great responsibility to intervene to prevent crime and to ensure public order. To be able to manage this great responsibility, the police have an authority to use violence. The limit of this authority is not entirely clear. If a police officer uses violence which is not allowed he or she would be committing a crime. This complex role in the context of a relatively unclear right to use violence results in high requirements for legal certainty in the court proceedings. 

Crime committed by policemen leads to a criminal trial in the public court and a labour law trial in The Labour Court. These crimes are therefore examined in two separate procedures in separated courts considering various questions, in particular has the police committed a crime and should the act lead to his dismissal.

This system leads to a variety of problems. For example, it is doubtful whether the system is compatible with the EU law and the prohibition against double punishment. Furthermore, the system can cause the police officer to receive a lower sentence than others, since consideration should be given to the (probable) consequences at work when deciding the penalty in public court. 

It is also a very time consuming and expensive system where processes can last for several years after the event. Furthermore, both the public court and the Labour Court makes criminal assessments of the event which leads to the strange situation where the police officer can get freed in one instance and sentenced in the other. The Labour Court is a civil court and is not bound by the same procedural requirements as the public courts. Therefor it can be questioned whether the Labour Court is adequate to determine criminal matters.

There are various alternative solutions to the current system. The most relevant solutions would be either to reinstate the previous penalties of suspension and dismissal and introducing redeployment as a penalty, or making the criminal assessment in public court binding at a later procedure in The Labour Court. 

The court proceedings today do not fit the requirements of legal certainty. The problem is quite extensive and my opinion is that it is necessary to reform the system to reach the requirements of legal certainty.},
 author    = {Tengemark, Linda},
 keyword   = {arbetsrätt,straffrätt,processrätt,arbetsprocessrätt,straffprocessrätt,polis,dubbelbestraffning,ne bis in idem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att frias och fällas för samma gärning - Om den straffrättsliga och arbetsrättsliga processen då poliser begår våldsbrott i tjänst},
 year     = {2016},
}