Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I aktiebolagsrättens gränsland - Indirekta värdeöverföringar ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv

Rex, Josefine (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar värdeöverföringar från aktiebolag. Närmare bestämt utreder uppsatsen den problematik som särskilt kan förknippas med s.k. förtäckta värdeöverföringar. I 17 kap. 1 § 4 p. aktiebolagslagen (2005:551) beskrivs förtäckta värdeöverföringar som ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”. Uppsatsen fokuserar särskilt på att utreda förutsättningarna för s.k. indirekta värdeöverföringar ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, dvs. värdeöverföringar som sker genom affärshändelser i en association i vilken aktiebolaget är delägare i.

De indirekta värdeöverföringarna analyseras i ljuset av Göfab-målet, NJA 2014 s. 604. Genom rättsfallet har... (More)
Uppsatsen behandlar värdeöverföringar från aktiebolag. Närmare bestämt utreder uppsatsen den problematik som särskilt kan förknippas med s.k. förtäckta värdeöverföringar. I 17 kap. 1 § 4 p. aktiebolagslagen (2005:551) beskrivs förtäckta värdeöverföringar som ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”. Uppsatsen fokuserar särskilt på att utreda förutsättningarna för s.k. indirekta värdeöverföringar ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv, dvs. värdeöverföringar som sker genom affärshändelser i en association i vilken aktiebolaget är delägare i.

De indirekta värdeöverföringarna analyseras i ljuset av Göfab-målet, NJA 2014 s. 604. Genom rättsfallet har tillämpningsområdet för reglerna i 17 kap. ABL utvidgats till att inte bara omfatta värdeöverföringar direkt från aktiebolaget. Situationerna som avses är när moderbolaget använder sig av dotterbolaget för att minska koncernens förmögenhet. Dotterbolagets förmögenhet minskar direkt och moderbolagets indirekt. Huruvida en sådan transaktion kan utgöra en förtäckt värdeöverföring från moderbolaget har ännu inte prövats när både moder- och dotterbolag är aktiebolag.

Gällande rätt för värdeöverföringar från aktiebolag är på flera punkter oklar. Problematiken kring de förtäckta värdeöverföringarna avser främst tolkningssvårigheter av rekvisiten i 17 kap. 1 § 4 p. ABL. Det avser såväl vad som krävs för att klassificera en transaktion som en värdeöverföring, som de närmare förutsättningarna för reglernas tillämpningsområde. Särskilt problematiskt kan det vara att avgöra om ett aktiebolags prestation har motsvarats av ett tillräckligt vederlag eller om transaktionen innebär att aktiebolaget har frånhänts ett värde. Från Högsta domstolens rättspraxis är det svårt att utröna generella riktlinjer för vilka situationer som ska kunna omfattas av regelverket. Utöver de fall som avgjorts av HD är rättsläget oklart. Problemen med de förtäckta värdeöverföringarna blir särskilt tydliga i mer komplexa transaktioner, exempelvis transaktioner i koncerner.

I uppsatsen konstateras att det enligt gällande rätt sannolikt är möjligt att affärshändelser som sker i ett dotteraktiebolag kan ses som en förtäckt värdeöverföring från moderaktiebolaget enligt 17 kap. 1 § 4 p. ABL. Det medför att värdeöverföringsreglerna får ett vidare tillämpningsområde än vad som tidigare har förutsatts. För att erkänna sådana indirekta värdeöverföringar talar framförallt borgenärsskyddsskäl. Det ska inte vara möjligt att kringgå kapitalskyddsreglerna och reducera bolagets förmögenhet genom dispositioner i ett dotterbolag. Tillämpningen av aktiebolagslagen på moderbolaget ska inte påverkas av den associationsform som dotterbolaget har. En indirekt värdeöverföring som strider mot aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddsregler kan sannolikt angripas med stöd av bestämmelserna i 17 kap. ABL. Ett erkännande av indirekta värdeöverföringar medför dock flera värderings- och bevissvårigheter. Här saknas vägledande rättspraxis. (Less)
Abstract
The essay concerns value transfers in limited liability companies (Sw. aktiebolag). More precisely, the essay examines the problems that can be specifically associated with so-called veiled value transfers. In Chapter 17 section 1 p. 4 Companies Act (2005:551) a veiled value transfer is described as “other business activity that reduces the company’s assets and that is not of purely commercial nature of the company”. A particular focus of the essay is to investigate the conditions for so-called indirect value transfers from a company law perspective, i.e. value transfers that occur through business activities in an association in which the company is part owner of.

The indirect value transfers are analyzed in the light of the case NJA... (More)
The essay concerns value transfers in limited liability companies (Sw. aktiebolag). More precisely, the essay examines the problems that can be specifically associated with so-called veiled value transfers. In Chapter 17 section 1 p. 4 Companies Act (2005:551) a veiled value transfer is described as “other business activity that reduces the company’s assets and that is not of purely commercial nature of the company”. A particular focus of the essay is to investigate the conditions for so-called indirect value transfers from a company law perspective, i.e. value transfers that occur through business activities in an association in which the company is part owner of.

The indirect value transfers are analyzed in the light of the case NJA 2014 p. 604. The case has expanded the scope of the legal framework to not only cover value transfers that occur directly from the company. The situations referred to are when the parent uses the subsidiary to reduce the corporate group’s assets. The subsidiaries assets are directly reduced and the parent company’s assets are indirectly reduced. Whether such transactions may constitute a veiled value transfer from the parent company has not yet been settled when both companies are limited liability companies.

There are several unclear legal aspects regarding value transfers in limited liability companies. The problems concerning veiled value transfers relate primarily to difficulties of interpreting the necessary prerequisites in Chapter 17 section 1 p. 4 Companies Act. The difficulties concern what is required to classify a transaction as a value transfer as well as the general scope of the legal framework. It can be particularly problematic to determine whether a company has received an adequate compensation or if a transaction consists of a value transfer. From the Supreme Court’s judgements, it is difficult to establish general guidelines concerning veiled value transfers. Apart from the cases that have been tried by the Supreme Court the legal position is uncertain. The uncertainty becomes particularly clear in more complex transactions, such as transactions in corporate groups.

The essay establishes that under the current legal position it is likely possible that a business activity that occurs in a subsidiary can be seen as a veiled value transfer from the parent company. This entails that the legal framework regarding value transfers has a wider scope than previously assumed. In favor of a recognition of indirect value transfers speaks primarily creditor protection grounds. It should not be possible to circumvent the capital protection rules and reduce the company’s assets through dispositions in a subsidiary. Neither should the applicability of the Corporation Act on the parent company be affected by the legal form of the subsidiary. The legal ramifications of unlawful value transfers should be applicable when an indirect value transfer violates creditor protection rules. However, the recognition of indirect value transfers implies several problems in respect to valuation and evidence. Guiding case law is lacking. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rex, Josefine
supervisor
organization
alternative title
In the borderland of company law - Indirect value transfers from a company law perspective
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Civilrätt, Aktiebolagsrätt, Värdeöverföringar, Förtäckta värdeöverföringar, Indirekta värdeöverföringar
language
Swedish
id
8897756
date added to LUP
2017-01-31 10:57:07
date last changed
2017-02-24 10:24:17
@misc{8897756,
 abstract   = {The essay concerns value transfers in limited liability companies (Sw. aktiebolag). More precisely, the essay examines the problems that can be specifically associated with so-called veiled value transfers. In Chapter 17 section 1 p. 4 Companies Act (2005:551) a veiled value transfer is described as “other business activity that reduces the company’s assets and that is not of purely commercial nature of the company”. A particular focus of the essay is to investigate the conditions for so-called indirect value transfers from a company law perspective, i.e. value transfers that occur through business activities in an association in which the company is part owner of.

The indirect value transfers are analyzed in the light of the case NJA 2014 p. 604. The case has expanded the scope of the legal framework to not only cover value transfers that occur directly from the company. The situations referred to are when the parent uses the subsidiary to reduce the corporate group’s assets. The subsidiaries assets are directly reduced and the parent company’s assets are indirectly reduced. Whether such transactions may constitute a veiled value transfer from the parent company has not yet been settled when both companies are limited liability companies. 

There are several unclear legal aspects regarding value transfers in limited liability companies. The problems concerning veiled value transfers relate primarily to difficulties of interpreting the necessary prerequisites in Chapter 17 section 1 p. 4 Companies Act. The difficulties concern what is required to classify a transaction as a value transfer as well as the general scope of the legal framework. It can be particularly problematic to determine whether a company has received an adequate compensation or if a transaction consists of a value transfer. From the Supreme Court’s judgements, it is difficult to establish general guidelines concerning veiled value transfers. Apart from the cases that have been tried by the Supreme Court the legal position is uncertain. The uncertainty becomes particularly clear in more complex transactions, such as transactions in corporate groups. 

The essay establishes that under the current legal position it is likely possible that a business activity that occurs in a subsidiary can be seen as a veiled value transfer from the parent company. This entails that the legal framework regarding value transfers has a wider scope than previously assumed. In favor of a recognition of indirect value transfers speaks primarily creditor protection grounds. It should not be possible to circumvent the capital protection rules and reduce the company’s assets through dispositions in a subsidiary. Neither should the applicability of the Corporation Act on the parent company be affected by the legal form of the subsidiary. The legal ramifications of unlawful value transfers should be applicable when an indirect value transfer violates creditor protection rules. However, the recognition of indirect value transfers implies several problems in respect to valuation and evidence. Guiding case law is lacking.},
 author    = {Rex, Josefine},
 keyword   = {Associationsrätt,Civilrätt,Aktiebolagsrätt,Värdeöverföringar,Förtäckta värdeöverföringar,Indirekta värdeöverföringar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I aktiebolagsrättens gränsland - Indirekta värdeöverföringar ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv},
 year     = {2016},
}