Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hinder för entreprenad enligt AB 04 - Om entreprenörens rätt till tidsförlängning och skadestånd vid hinder som beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida

Blom, Emma LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Entreprenader löper stor risk att utsättas för hinder som medför att den avta-lade kontraktstiden inte kan hållas. Det kan exempelvis handla om extrema väderförhållanden som försvårar arbetet, eller arbetsområden som inte är tillgängliga för entreprenören på grund av en sidoentreprenör. Den här uppsatsen syftar till att utreda frågan om när ett hinder kan anses bero på beställaren, eller något förhållande på beställarens sida, och därmed ge en rätt till tidsförlängning och kostnadsersättning. Framställningen är begränsad till kommersiella förhållanden och utgår från att standardavtalet AB 04 är tillämpligt mellan parterna.

Fokus läggs på AB 04 kap. 4 § 3 första punkten, vilken ger entreprenören en rätt till tidsförlängning vid hinder... (More)
Entreprenader löper stor risk att utsättas för hinder som medför att den avta-lade kontraktstiden inte kan hållas. Det kan exempelvis handla om extrema väderförhållanden som försvårar arbetet, eller arbetsområden som inte är tillgängliga för entreprenören på grund av en sidoentreprenör. Den här uppsatsen syftar till att utreda frågan om när ett hinder kan anses bero på beställaren, eller något förhållande på beställarens sida, och därmed ge en rätt till tidsförlängning och kostnadsersättning. Framställningen är begränsad till kommersiella förhållanden och utgår från att standardavtalet AB 04 är tillämpligt mellan parterna.

Fokus läggs på AB 04 kap. 4 § 3 första punkten, vilken ger entreprenören en rätt till tidsförlängning vid hinder som beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida. Vidare utreds AB 04 kap. 5 § 4, som aktualiseras vid tillämpning av AB 04 kap. 4 § 3 första punkten och ger entreprenören rätt till kostnadsersättning vid hinder. Bestämmelserna är av mycket stor betydelse då entreprenören vid en tillämpning av dessa slipper betala förseningsvite och i stället ges en rätt till kompensation. Båda punkterna är dock förenade med tolknings- och tillämpningssvårigheter. I uppsatsen görs en utförlig genomgång av bestämmelserna, vilken inkluderar en utredning av möjligheten att ta ledning av köprättens kontrollansvar vid tolkningen. Vidare diskuteras och analyseras de överväganden som präglar omfattningen av tidsförlängningen samt storleken på kostnadsersättningen. Fokus här är på begreppen ”lojalitet” samt ”rationell resursanvändning”. Som utgångspunkt för framställningen är den tolkningsmetod som etablerats avseende tolkning av entreprenadavtal.

I uppsatsen konstateras att entreprenadavtal har särskilda karaktärsdrag vilka länge präglat tolkningen. Högsta domstolen har dock etablerat en tolkningsmetod som erkänner köprättsliga normer allt större dominans. Vidare konstateras att kontrollansvaret inte utgör en allmän princip, men skulle kunna tillämpas analogt om omständigheterna är sådana att de liknar den köprättsliga situationen. Möjligheten att ta ledning av kontrollansvaret är dock kraftigt begränsad med hänsyn till de svårigheter som en tolkning utifrån ansvarstypen medför. Det fastslås att entreprenören vid hinder har en skyldighet att använda sina resurser på ett rationellt sätt för att försöka minska konsekvenserna av tidsförlängningen. Någon skyldighet att vidta åtgärder på egen bekostnad torde inte föreligga. Inte heller finns stöd för en självständig lojalitetsplikt i entreprenadförhållanden som ålägger parterna skyldigheter utöver AB 04. (Less)
Abstract
During the course of construction, there is a high risk of events that cause delays for the contractor. These events can for example con¬sist of extreme weather conditions that are obstructing the construction works, or the work area being occupied by sub-contractors. This thesis aims to investigate un¬der what conditions the contractor can be given extension of time and/or compensation for prolongation costs, relating to events caused by the client which have delayed the construction project. The study is limited to commercial contracts and presupposes that the standard form AB 04 is the contract that regulates the construction project.

The focus of the thesis is AB 04, chapter 4, clause 3, which regulates the contractor’s right to... (More)
During the course of construction, there is a high risk of events that cause delays for the contractor. These events can for example con¬sist of extreme weather conditions that are obstructing the construction works, or the work area being occupied by sub-contractors. This thesis aims to investigate un¬der what conditions the contractor can be given extension of time and/or compensation for prolongation costs, relating to events caused by the client which have delayed the construction project. The study is limited to commercial contracts and presupposes that the standard form AB 04 is the contract that regulates the construction project.

The focus of the thesis is AB 04, chapter 4, clause 3, which regulates the contractor’s right to extension of time due to delays that depend on the client, or any conditions on the client’s side. The thesis is also investigating AB 04, chapter 5, clause 4, which gives the contractor right to prolongation costs and is immediately brought into force when the former provision is applicable. Both provisions are of great importance for the contractor since he at their application will be relieved from a duty to pay liquidated damages during the time of extension, and instead gets a right to compensation of his own. However, there are several difficulties concerning the interpretation and application of the provisions. In this essay a thorough analysis is conducted of the provisions, with focus on the possibility to interpret AB 04, chapter 4, clause 3 with guidance from the regulation in article 27 in the Sale of Goods Act. The conceptions of loyalty and rational use of resources are also investigated. The starting point for the analysis is the character of AB 04 and the method the Supreme Court has established for interpreting disputes about construction contract law.

It is concluded in the thesis that contracts of construction have certain characteristics that need to be taken into account when interpreting the contract. Further, it is concluded that the regulation in article 27 in the Sale of Good Act does not constitute a general principle, but under certain conditions can result in an analogous application. However, this possibility is very limited due to the difficulties that arise from the concept. It is also concluded that a contractor has a liability to use his resources in a rational matter in order to minimize the range of the extension of time and/or costs. This does not mean that the contractor has any liability to take actions at his own cost. Neither is there support for a self-contained duty of loyalty that places other obligations at the parties than those obligations that follow from the contract. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blom, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Delays in construction projects - The contractor’s entitlement to extension of time and compensation for prolongation costs under AB 04
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
entreprenadrätt, förmögenhetsrätt, entreprenadavtal, AB 04, tolkning, hinder, tidsförlängning, kostnadsersättning, försening, kontrollansvar, lojalitetsplikt, rationell resursanvändning
language
Swedish
id
8897759
date added to LUP
2017-02-01 16:02:39
date last changed
2017-02-01 16:02:39
@misc{8897759,
 abstract   = {During the course of construction, there is a high risk of events that cause delays for the contractor. These events can for example con¬sist of extreme weather conditions that are obstructing the construction works, or the work area being occupied by sub-contractors. This thesis aims to investigate un¬der what conditions the contractor can be given extension of time and/or compensation for prolongation costs, relating to events caused by the client which have delayed the construction project. The study is limited to commercial contracts and presupposes that the standard form AB 04 is the contract that regulates the construction project. 

The focus of the thesis is AB 04, chapter 4, clause 3, which regulates the contractor’s right to extension of time due to delays that depend on the client, or any conditions on the client’s side. The thesis is also investigating AB 04, chapter 5, clause 4, which gives the contractor right to prolongation costs and is immediately brought into force when the former provision is applicable. Both provisions are of great importance for the contractor since he at their application will be relieved from a duty to pay liquidated damages during the time of extension, and instead gets a right to compensation of his own. However, there are several difficulties concerning the interpretation and application of the provisions. In this essay a thorough analysis is conducted of the provisions, with focus on the possibility to interpret AB 04, chapter 4, clause 3 with guidance from the regulation in article 27 in the Sale of Goods Act. The conceptions of loyalty and rational use of resources are also investigated. The starting point for the analysis is the character of AB 04 and the method the Supreme Court has established for interpreting disputes about construction contract law.

It is concluded in the thesis that contracts of construction have certain characteristics that need to be taken into account when interpreting the contract. Further, it is concluded that the regulation in article 27 in the Sale of Good Act does not constitute a general principle, but under certain conditions can result in an analogous application. However, this possibility is very limited due to the difficulties that arise from the concept. It is also concluded that a contractor has a liability to use his resources in a rational matter in order to minimize the range of the extension of time and/or costs. This does not mean that the contractor has any liability to take actions at his own cost. Neither is there support for a self-contained duty of loyalty that places other obligations at the parties than those obligations that follow from the contract.},
 author    = {Blom, Emma},
 keyword   = {entreprenadrätt,förmögenhetsrätt,entreprenadavtal,AB 04,tolkning,hinder,tidsförlängning,kostnadsersättning,försening,kontrollansvar,lojalitetsplikt,rationell resursanvändning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hinder för entreprenad enligt AB 04 - Om entreprenörens rätt till tidsförlängning och skadestånd vid hinder som beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida},
 year     = {2016},
}