Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generalklausulerna i Försäkringsrörelselagen

Eriksson, Linnea LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
I uppsatsen behandlas generalklausulerna i Försäkringsrörelselag (2010:2043) (FRL). Dessa bestämmelser grundas på generalklausulerna i Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) och Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL), vilka har till syfte att skydda associationsmedlemmar. För att uppnå detta syfte förbjuder generalklausulerna beslut som medför att en otillbörlig fördel bereds en aktieägare, en medlem eller ”någon annan” till nackdel för en aktieägare, en medlem eller för associationen.

Generalklausulerna för icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag har emellertid erhållit en större skyddsvärd krets till syfte att skydda bland annat försäkringstagare med rätt till en andel av företagets vinst. Utvidgningen... (More)
I uppsatsen behandlas generalklausulerna i Försäkringsrörelselag (2010:2043) (FRL). Dessa bestämmelser grundas på generalklausulerna i Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) och Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL), vilka har till syfte att skydda associationsmedlemmar. För att uppnå detta syfte förbjuder generalklausulerna beslut som medför att en otillbörlig fördel bereds en aktieägare, en medlem eller ”någon annan” till nackdel för en aktieägare, en medlem eller för associationen.

Generalklausulerna för icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag har emellertid erhållit en större skyddsvärd krets till syfte att skydda bland annat försäkringstagare med rätt till en andel av företagets vinst. Utvidgningen av den skyddsvärda kretsen har vidtagits för att förhindra intressekonflikter mellan försäkringsföretagens intressenter och för att försäkringstagarna i den skyddsvärda kretsen bidrar med företagens riskkapital, utan att samtidigt ha möjlighet att påverka förvaltningen av detta kapital. Den nya lydelsen i generalklausulerna i FRL, tillsammans med övrig reglering gällande för försäkringsföretagen, leder till en delvis annorlunda tillämpning av bestämmelserna jämfört med tillämpningen av de bestämmelser som generalklausulerna härstammar från.

Vid tillämpandet av generalklausulerna i FRL ska försäkringstagare kunna utgöra sådan part som inte får erhålla en otillbörlig fördel, till nackdel för en part i den skyddsvärda kretsen. Möjligen kan en liknande tolkning göras i relation till andra intressenter, så som ersättningsberättigade och garanter. Av den anledningen att otillbörlighetsrekvisitet får innehåll av omständigheter specifika för associationen i fråga, borde rekvisitet ha en delvis särskild tolkning i förhållande till försäkringsbolagen. Exempelvis kan det tänkas att principer som reglerar försäkringsrörelsen kan leda till att undantaget för beslut som grundas på företagsekonomiska skäl, som enligt vissa författare påstås gälla inom aktiebolagsrätten, inte kan nyttjas i försäkringsföretagen. Vidare kan det tänkas att bestämmelserna som reglerar försäkringsföretagens överskottfördelningen skulle kunna visa på hur en tillbörlig fördelning av försäkringsföretagens överskott kan gå till.

Det kan även konstateras att försäkringsföretagens problematik med intressekonflikter, inbegripet associationsmedlemmar av olika slag och som i vissa fall bidrar till associationen i olika mån, kan försvåra bedömningen av vad som anses utgöra ett olikbehandlande av associationsmedlemmar i strid med generalklausulerna. Av den anledningen kan det tänkas att generalklausulerna i FRL i praktiken kan bli svåra att tillämpa i full utsträckning. (Less)
Abstract
The thesis examines the general clauses in the Swedish Insurance Business Act (Sw. Försäkringsrörelselag (2010:2043)). These clauses are based on the general clauses in the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslag (2005:551)) and the Swedish Economic Associations Act (Sw. Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar)), which aim to protect members of the association. To achieve this aim, the clauses prohibit resolutions likely to provide an undue advantage to a shareholder, a member or another person to the disadvantage of a shareholder, a member or the association.

Nevertheless, the general clauses for the non-profit distributing companies limited by shares and the mutual insurance companies have received a greater scope of protected... (More)
The thesis examines the general clauses in the Swedish Insurance Business Act (Sw. Försäkringsrörelselag (2010:2043)). These clauses are based on the general clauses in the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslag (2005:551)) and the Swedish Economic Associations Act (Sw. Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar)), which aim to protect members of the association. To achieve this aim, the clauses prohibit resolutions likely to provide an undue advantage to a shareholder, a member or another person to the disadvantage of a shareholder, a member or the association.

Nevertheless, the general clauses for the non-profit distributing companies limited by shares and the mutual insurance companies have received a greater scope of protected interests in order to protect, among others, policyholders with a right to a share of the company’s profits. The enlargement of the scope of protected interests has been established to prevent conflicts of interests between the insurance companies’ stakeholders and due to the circumstances that the policyholders included in the scope of protected interests contribute with the corporate venture capital, without subsequently having the opportunity to influence the management of these funds. The new wording of the general clauses in the Swedish Insurance Business Act, along with other provision covering the insurance companies, entails a partly different application of the clauses compared with the application of the provision the general clauses originate from.

In the application of the general clauses in the Swedish Insurance Business Act, policyholders should constitute such party who may not receive an undue advantage, to the disadvantage of a party within the scope of protected interests. An equivalent interpretation might apply to other stakeholders, such as persons entitled to compensation and guarantors. Since the undue-prerequisite is given content due to circumstances specific for the association in question, a particular interpretation of the undue-prerequisite probably exist in relation to the insurance companies. For example, it is imaginable that principles regulating the insurance business might prevent the exemption for resolutions justified by business economic purposes, alleged by some authors in relation to the provision in the Swedish Companies Act, to be used in insurance companies. Likewise, the provision regulating the surplus distribution might indicate in what way a due distribution of the insurance companies’ surplus could be carried through.

Furthermore, it could be noted that the insurance companies’ concerns with conflicts of interests, including different kinds of association members who may contribute to the association in different degrees, could aggravate the assessment of what is regarded as an unequal treatment of association members in violation of the general clauses. Thereby, it could be difficult in practice to apply the general clauses in the Swedish Insurance Business Act to their full extent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Linnea LU
supervisor
organization
alternative title
The general clauses in the Swedish Insurance Business Act
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, generalklausulerna, likabehandlingsprincipen, försäkringsrörelse, försäkringsföretag, FRL
language
Swedish
id
8897767
date added to LUP
2017-01-25 16:20:55
date last changed
2017-01-25 16:20:55
@misc{8897767,
 abstract   = {The thesis examines the general clauses in the Swedish Insurance Business Act (Sw. Försäkringsrörelselag (2010:2043)). These clauses are based on the general clauses in the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslag (2005:551)) and the Swedish Economic Associations Act (Sw. Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar)), which aim to protect members of the association. To achieve this aim, the clauses prohibit resolutions likely to provide an undue advantage to a shareholder, a member or another person to the disadvantage of a shareholder, a member or the association.

Nevertheless, the general clauses for the non-profit distributing companies limited by shares and the mutual insurance companies have received a greater scope of protected interests in order to protect, among others, policyholders with a right to a share of the company’s profits. The enlargement of the scope of protected interests has been established to prevent conflicts of interests between the insurance companies’ stakeholders and due to the circumstances that the policyholders included in the scope of protected interests contribute with the corporate venture capital, without subsequently having the opportunity to influence the management of these funds. The new wording of the general clauses in the Swedish Insurance Business Act, along with other provision covering the insurance companies, entails a partly different application of the clauses compared with the application of the provision the general clauses originate from. 

In the application of the general clauses in the Swedish Insurance Business Act, policyholders should constitute such party who may not receive an undue advantage, to the disadvantage of a party within the scope of protected interests. An equivalent interpretation might apply to other stakeholders, such as persons entitled to compensation and guarantors. Since the undue-prerequisite is given content due to circumstances specific for the association in question, a particular interpretation of the undue-prerequisite probably exist in relation to the insurance companies. For example, it is imaginable that principles regulating the insurance business might prevent the exemption for resolutions justified by business economic purposes, alleged by some authors in relation to the provision in the Swedish Companies Act, to be used in insurance companies. Likewise, the provision regulating the surplus distribution might indicate in what way a due distribution of the insurance companies’ surplus could be carried through.

Furthermore, it could be noted that the insurance companies’ concerns with conflicts of interests, including different kinds of association members who may contribute to the association in different degrees, could aggravate the assessment of what is regarded as an unequal treatment of association members in violation of the general clauses. Thereby, it could be difficult in practice to apply the general clauses in the Swedish Insurance Business Act to their full extent.},
 author    = {Eriksson, Linnea},
 keyword   = {Associationsrätt,generalklausulerna,likabehandlingsprincipen,försäkringsrörelse,försäkringsföretag,FRL},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generalklausulerna i Försäkringsrörelselagen},
 year     = {2016},
}