Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Räcker det att klicka på en knapp? - En undersökning av civilrättsliga konsekvenser vid bristfällig och knapp information vid ingående av konsumentavtal på internet i ljuset av Konsumenträttsdirektivet

Stensson, Robin LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Nästan alla i samhället ingår någon gång ett avtal på internet i egenskap av konsument. Det finns risker vid ingående av konsumentavtal på internet, så som att konsumenten ingår avtal där informationen har varit vilseledande eller på andra sätt inte tydligt framhållen.

Uppsatsen syftar till att utreda under vilka förutsättningar konsumenter kan ingå avtal med bindande verkan med näringsidkare över internet. Den utgår från olika exempel där informationen näringsidkaren har lämnat till konsumenten framgår med olika tydlighetsgrader. Utgångspunkten i uppsatsen är svenska avtalsrättsliga regler, men även konsumenträttsliga regler baserade på svensk rätt och direktiv från Europeiska Unionen.

Grundläggande för att avtal ska ingås med... (More)
Nästan alla i samhället ingår någon gång ett avtal på internet i egenskap av konsument. Det finns risker vid ingående av konsumentavtal på internet, så som att konsumenten ingår avtal där informationen har varit vilseledande eller på andra sätt inte tydligt framhållen.

Uppsatsen syftar till att utreda under vilka förutsättningar konsumenter kan ingå avtal med bindande verkan med näringsidkare över internet. Den utgår från olika exempel där informationen näringsidkaren har lämnat till konsumenten framgår med olika tydlighetsgrader. Utgångspunkten i uppsatsen är svenska avtalsrättsliga regler, men även konsumenträttsliga regler baserade på svensk rätt och direktiv från Europeiska Unionen.

Grundläggande för att avtal ska ingås med bindande verkan är att parter har uttryckt samstämmiga viljeförklingar. Enligt viljeförklaringsteorin består en viljeförklarings innehåll av sådant som en förnuftig motpart med fog kan sluta sig till är partens vilja. Genom tolkning kan man fastställa ett avtals innehåll, alltså den gemensamma partsviljan. Tolkningsverksamheten sker med beaktande av alla relevanta omständigheter som har varit närvarande vid avtalsingåendet och som har varit synbara för parterna, så kallade tolkningsdata. Tvingande regler är en del av avtalet och dispositiva rättsregler kan vara viktiga vid bedömningen av avtalets innehåll. Standardavtal är standardiserade villkor som har bestämts på förhand. För att standardvillkor ska utgöra tolkningsdata vid bestämmandet av avtalsinnehållet krävs att villkoren inkorporeras, alltså har bringats till motpartens kännedom. Trots att ett bindande avtal med ett visst innehåll har ingåtts finns en möjlighet att avtalet ogiltigförklaras enligt avtalsrättsliga ogiltighetsregler. Det är även möjligt att avtal jämkas eller lämnas utan avseende om de är oskäliga.

Vid avtalsingående på internet finns särskild informationsplikt för näringsidkaren. Konsumenten har även ångerrätt i 14 dagar förutom i vissa särskilda fall.

Sammanfattningsvis är slutsatsen att om viktig information har undangömts kan näringsidkaren inte med fog sluta sig till att konsumentens vilje-förklaring innehåller sådana uppgifter. Det går i ett sådant fall att diskutera om samstämmiga viljeförklaringar har kommit till uttryck och om avtalet har ingåtts med bindande verkan. Avtalets innehåll bestäms på grundval av alla omständigheter i fallet, och skulle många gånger sammanfalla med bedömningen av viljeförklaringarnas innehåll. Pris borde kunna ses som ett överraskande villkor och behöva tydliggöras på så vis som de konsumenträttsliga reglerna kräver. Det skulle kunna vara möjligt att ett avtal är ogiltigt för att näringsidkaren genom organiserandet av sin hemsida har vilselett konsumenter till att ingå avtal. Oavsett skulle det vara möjligt att jämka konsumentens prestation eftersom att konsumenten är underlägsen part.

Uppsatsen framhåller att informationsplikten kan liknas vid ett de facto formkrav för ingåendet av konsumentavtal på internet. Det borde vara möjligt att, utan att strida mot direktivet, ändra lagstiftningen för att bättre spegla gällande rätt, och så att ett sådant krav framgår tydligt och förutsebart. (Less)
Popular Abstract
At some point almost everyone in society concludes an agreement over the internet as a consumer. There are risks associated with entering consumer agreements, for example when an agreement is concluded whilst information has been given in a misleading or unclear manner.

The purpose of the thesis is to determine under which conditions it is possible for consumers to conclude legally binding agreements with traders over the internet. The basis consists of various examples when the trader has provided information to the consumer in varying degree of clarity. The thesis is based on Swedish contract law, but also Swedish and European consumer regulation.

It is elemental that unanimous declaration of intentions is needed for a legally... (More)
At some point almost everyone in society concludes an agreement over the internet as a consumer. There are risks associated with entering consumer agreements, for example when an agreement is concluded whilst information has been given in a misleading or unclear manner.

The purpose of the thesis is to determine under which conditions it is possible for consumers to conclude legally binding agreements with traders over the internet. The basis consists of various examples when the trader has provided information to the consumer in varying degree of clarity. The thesis is based on Swedish contract law, but also Swedish and European consumer regulation.

It is elemental that unanimous declaration of intentions is needed for a legally binding agreement to be concluded. According to the theory of declaration of intention the content of the declaration of intention such information that a reasonable counterparty justifiably can assume is the intention of the party. The content of the agreement, the unanimous intention, is determined through interpretation. The act of interpretation considers all relevant visible circumstances which were present at the time of conclusion of an agreement, so called interpretation data. Mandatory regulation is part of the agreement and optional regulations can be important for the determining the content of the agreement. Standard-form contract consists of predetermined standardised terms. A standard-form contract must be brought to the attention of the counterparty for it to be incorporated and be part of the interpretation data. Despite being legally binding, an agreement can be rendered invalid per rules on invalidity. If the agreement is excessive it can be apportioned or left with no regard.

The trader has a particular duty of information when concluding agreements over the internet. The consumer has a 14 day right of withdrawal except in some cases.

The conclusion of the thesis is that when information has been hidden the trader cannot justifiably assume that the consumer’s intention contains such facts. It can be discussed if there are unanimous intentions in such cases and if a legally binding agreement has been concluded. The determination of the content of the agreement and the content of the declaration of intent often coincide since they both are based on all available circumstances. Price should be considered a surprising term which must be made clear in the man-ner required by consumer regulation. An agreement can be invalid when the trader has organised its website so that the consumer is misled into concluding the agreement. It can in any case be possible to apportion the consumer’s consideration since the consumer is the weaker party.

It is concluded in the thesis that the duty of information can be likened to a de facto form for concluding consumer agreements over the internet. It would be possible, without infringing the directive, to change the legalisation to better reflect established law so that such requirements are clear and foreseeable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stensson, Robin LU
supervisor
organization
alternative title
Is it enough to press a button? - An review of the consequences when information is inadequate when concluding consumer agreements over the internet in light of the Consumer Rights Directive
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Consumer law Internet, Contract law, Consumer agreement, Subscription trap, Abonnemangsfälla, Konsumenträtt, Avtalsrätt
language
Swedish
id
8897806
date added to LUP
2017-01-21 13:33:28
date last changed
2017-01-21 13:33:28
@misc{8897806,
 abstract   = {Nästan alla i samhället ingår någon gång ett avtal på internet i egenskap av konsument. Det finns risker vid ingående av konsumentavtal på internet, så som att konsumenten ingår avtal där informationen har varit vilseledande eller på andra sätt inte tydligt framhållen.

Uppsatsen syftar till att utreda under vilka förutsättningar konsumenter kan ingå avtal med bindande verkan med näringsidkare över internet. Den utgår från olika exempel där informationen näringsidkaren har lämnat till konsumenten framgår med olika tydlighetsgrader. Utgångspunkten i uppsatsen är svenska avtalsrättsliga regler, men även konsumenträttsliga regler baserade på svensk rätt och direktiv från Europeiska Unionen.

Grundläggande för att avtal ska ingås med bindande verkan är att parter har uttryckt samstämmiga viljeförklingar. Enligt viljeförklaringsteorin består en viljeförklarings innehåll av sådant som en förnuftig motpart med fog kan sluta sig till är partens vilja. Genom tolkning kan man fastställa ett avtals innehåll, alltså den gemensamma partsviljan. Tolkningsverksamheten sker med beaktande av alla relevanta omständigheter som har varit närvarande vid avtalsingåendet och som har varit synbara för parterna, så kallade tolkningsdata. Tvingande regler är en del av avtalet och dispositiva rättsregler kan vara viktiga vid bedömningen av avtalets innehåll. Standardavtal är standardiserade villkor som har bestämts på förhand. För att standardvillkor ska utgöra tolkningsdata vid bestämmandet av avtalsinnehållet krävs att villkoren inkorporeras, alltså har bringats till motpartens kännedom. Trots att ett bindande avtal med ett visst innehåll har ingåtts finns en möjlighet att avtalet ogiltigförklaras enligt avtalsrättsliga ogiltighetsregler. Det är även möjligt att avtal jämkas eller lämnas utan avseende om de är oskäliga.

Vid avtalsingående på internet finns särskild informationsplikt för näringsidkaren. Konsumenten har även ångerrätt i 14 dagar förutom i vissa särskilda fall.

Sammanfattningsvis är slutsatsen att om viktig information har undangömts kan näringsidkaren inte med fog sluta sig till att konsumentens vilje-förklaring innehåller sådana uppgifter. Det går i ett sådant fall att diskutera om samstämmiga viljeförklaringar har kommit till uttryck och om avtalet har ingåtts med bindande verkan. Avtalets innehåll bestäms på grundval av alla omständigheter i fallet, och skulle många gånger sammanfalla med bedömningen av viljeförklaringarnas innehåll. Pris borde kunna ses som ett överraskande villkor och behöva tydliggöras på så vis som de konsumenträttsliga reglerna kräver. Det skulle kunna vara möjligt att ett avtal är ogiltigt för att näringsidkaren genom organiserandet av sin hemsida har vilselett konsumenter till att ingå avtal. Oavsett skulle det vara möjligt att jämka konsumentens prestation eftersom att konsumenten är underlägsen part.

Uppsatsen framhåller att informationsplikten kan liknas vid ett de facto formkrav för ingåendet av konsumentavtal på internet. Det borde vara möjligt att, utan att strida mot direktivet, ändra lagstiftningen för att bättre spegla gällande rätt, och så att ett sådant krav framgår tydligt och förutsebart.},
 author    = {Stensson, Robin},
 keyword   = {Consumer law Internet,Contract law,Consumer agreement,Subscription trap,Abonnemangsfälla,Konsumenträtt,Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Räcker det att klicka på en knapp? - En undersökning av civilrättsliga konsekvenser vid bristfällig och knapp information vid ingående av konsumentavtal på internet i ljuset av Konsumenträttsdirektivet},
 year     = {2016},
}