Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Religiös uppfattning och sexuell läggning - om trovärdighetsbedömningar och genuinitetsprövningar i asylprocessen

Ekdahl, Petronella LU (2016) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen behandlar trovärdighetsbedömningar och genuinitetsprövningar i asylprocessen. 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning med 1967 års tilläggsprotokoll (flyktingkonventionen) utgör grunden för den internationella flyktingrätten. För att en sökande ska anses vara flykting i konventionens mening krävs inte att han eller hon är trovärdig. Det är däremot sällan som den sökande har materiell bevisning till stöd för sin ansökan om internationellt skydd. Detta innebär att den sökandes berättelse oftast utgör det enda underlaget för bedömningen om han eller hon hyser en välgrundad fruktan för förföljelse, vilket leder till att trovärdigheten får en central roll i bedömningen av skyddsbehovet. En sökandes... (More)
Den här uppsatsen behandlar trovärdighetsbedömningar och genuinitetsprövningar i asylprocessen. 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning med 1967 års tilläggsprotokoll (flyktingkonventionen) utgör grunden för den internationella flyktingrätten. För att en sökande ska anses vara flykting i konventionens mening krävs inte att han eller hon är trovärdig. Det är däremot sällan som den sökande har materiell bevisning till stöd för sin ansökan om internationellt skydd. Detta innebär att den sökandes berättelse oftast utgör det enda underlaget för bedömningen om han eller hon hyser en välgrundad fruktan för förföljelse, vilket leder till att trovärdigheten får en central roll i bedömningen av skyddsbehovet. En sökandes berättelse ska läggas till grund för bedömningen om internationellt skydd om den framstår som trovärdig och sannolik. Uppsatsen behandlar specifikt skyddsgrunderna religiös uppfattning och sexuell läggning vilka omfattas av den så kallade genuinitetsprövningen. När en asylsökandes konversion sur place (konversion i mottagarlandet) eller sexuella läggning ligger till grund för ansökan om skyddsbehov uppstår inte sällan särskilda trovärdighetsfrågor. Bedömningen om den sökande gjort sitt behov av internationellt skydd sannolikt innefattar även frågan om den sökande är genuin i sin tro eller sexuella läggning, dvs. om han eller hon verkligen är konvertit eller har en viss sexuell läggning. Denna genuinitetsprövning, vilken utgör en del av trovärdighetsbedömningen, har beskrivits i rättspraxis och i forskningen som en bedömning av om en person är seriös i sin övertygelse eller sexuella läggning. Med andra ord, ”är” den sökande verkligen det som han eller hon utger sig för att vara? Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har i två avgöranden behandlat det genuina i en sökandes konversion sur place och sexuella läggning (MIG 2011:29, MIG 2013:25). Trovärdighet och genuinitet har fått en mer framträdande roll i rättspraxis efter att kravet på diskretion avfärdats, dvs. att en sökande ska inte behöva avstå från vissa religiösa handlingar eller dölja/vara diskret med sin sexuella läggning för att undvika förföljelse. Jag har undersökt vad praxis från MiÖD, doktrin och olika regelverk säger om trovärdighets/genuinitetsbedömningar samt hur migrationsdomstolars avgöranden förhåller sig till det i praktiken. Jag har kommit fram till att genuin tro och sexuell läggning måste uttryckas på ett specifikt sätt för att framstå som äkta asylskäl. Migrationsdomstolarna följer huvudsakligen det teoretiska rättsläget i bedömningen av den sökandes skyddsbehov när han eller hon åberopar sin konversion sur place eller sexuella läggning som skäl för asyl. Trovärdighetsbedömningen utgör en framträdande roll i asylprövningen. Bedömningen av trovärdigheten är mycket svårbedömd eftersom bevisläget är komplicerat. (Less)
Abstract
This essay talks about credibility assessments in the asylum procedure and specifically claims based on religion and sexual orientation. The 1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees constitutes the cornerstone of the international legal regime for the protection of refugees. An applicant does not need to be credible to obtain refugee status. Often, however, an applicant may not be able to support his statements by documentary or other proof. This means that the applicant’s testimony is often the only source of evidence. This explains why the credibility assessment plays a central role in the refugee status determination. An applicant’s testimony shall constitute the foundation of the claim if it is deemed... (More)
This essay talks about credibility assessments in the asylum procedure and specifically claims based on religion and sexual orientation. The 1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees constitutes the cornerstone of the international legal regime for the protection of refugees. An applicant does not need to be credible to obtain refugee status. Often, however, an applicant may not be able to support his statements by documentary or other proof. This means that the applicant’s testimony is often the only source of evidence. This explains why the credibility assessment plays a central role in the refugee status determination. An applicant’s testimony shall constitute the foundation of the claim if it is deemed credible and plausible. Specific credibility issues tend to arise when an applicant converts after his or her departure from the country of origin (conversion sur place) and when the applicant states that he or she has a well-founded fear of persecution due to his or her sexual orientation. An issue that is of growing importance is that of credibility in relation to conversion post departure and sexual orientation, in particular to the question whether the applicant who states that he or she fears persecution really is a convert or an LGBTI individual. In Swedish case law and in research studies this has been described as whether a person is genuine in his or her religious conviction or sexual orientation. In other words, “is” the applicant really who he or she says to be? This assessment of an applicant’s genuineness is part of the credibility assessment. The Migration Court of Appeal has in two judgements dealt with the genuineness in an applicant’s conversion sur place and sexual orientation (MIG 2011:29, MIG 2013:25). Credibility and genuineness is now at the core of the refugee status determination since hiding one’s faith or sexual orientation is no longer allowed for the purpose of avoiding persecution. In this essay I have studied what Swedish case law, doctrine and different set of rules and regulations say about credibility assessments and the genuineness of an applicant’s faith and sexual orientation as well as how Migration Courts in practice remains to that. I have come to the conclusion that genuine faith and sexual orientation has to be expressed in a certain way in order to be considered as “real” refugee claims. The Migration Courts principally follow the theoretical legal position in the refugee status determination when the applicant has converted sur place or says to be an LGBTI individual. Credibility has a practical importance in refugee protection. The assessment of credibility is very difficult due to the fact that there is often none or little evidence in support of the applicant’s claim. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekdahl, Petronella LU
supervisor
organization
alternative title
Religion and sexual orientation - credibility assessments in the asylum procedure
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
religiös uppfattning, religion, genuinitetsprövning, genuinitet, trovärdighetsbedömning, trovärdighet, konversion, sexuell läggning
language
Swedish
id
8897873
date added to LUP
2017-01-18 19:04:22
date last changed
2017-01-18 19:04:22
@misc{8897873,
 abstract   = {{This essay talks about credibility assessments in the asylum procedure and specifically claims based on religion and sexual orientation. The 1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees constitutes the cornerstone of the international legal regime for the protection of refugees. An applicant does not need to be credible to obtain refugee status. Often, however, an applicant may not be able to support his statements by documentary or other proof. This means that the applicant’s testimony is often the only source of evidence. This explains why the credibility assessment plays a central role in the refugee status determination. An applicant’s testimony shall constitute the foundation of the claim if it is deemed credible and plausible. Specific credibility issues tend to arise when an applicant converts after his or her departure from the country of origin (conversion sur place) and when the applicant states that he or she has a well-founded fear of persecution due to his or her sexual orientation. An issue that is of growing importance is that of credibility in relation to conversion post departure and sexual orientation, in particular to the question whether the applicant who states that he or she fears persecution really is a convert or an LGBTI individual. In Swedish case law and in research studies this has been described as whether a person is genuine in his or her religious conviction or sexual orientation. In other words, “is” the applicant really who he or she says to be? This assessment of an applicant’s genuineness is part of the credibility assessment. The Migration Court of Appeal has in two judgements dealt with the genuineness in an applicant’s conversion sur place and sexual orientation (MIG 2011:29, MIG 2013:25). Credibility and genuineness is now at the core of the refugee status determination since hiding one’s faith or sexual orientation is no longer allowed for the purpose of avoiding persecution. In this essay I have studied what Swedish case law, doctrine and different set of rules and regulations say about credibility assessments and the genuineness of an applicant’s faith and sexual orientation as well as how Migration Courts in practice remains to that. I have come to the conclusion that genuine faith and sexual orientation has to be expressed in a certain way in order to be considered as “real” refugee claims. The Migration Courts principally follow the theoretical legal position in the refugee status determination when the applicant has converted sur place or says to be an LGBTI individual. Credibility has a practical importance in refugee protection. The assessment of credibility is very difficult due to the fact that there is often none or little evidence in support of the applicant’s claim.}},
 author    = {{Ekdahl, Petronella}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Religiös uppfattning och sexuell läggning - om trovärdighetsbedömningar och genuinitetsprövningar i asylprocessen}},
 year     = {{2016}},
}