Advanced

Skyddas anställningen vid en entreprenadupphandling? - Sociala krav vid en offentlig upphandling och regler om verksamhetsövergång

Bergqvist, Robin LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
När en offentlig verksamhet avser att genomföra en upphandling av en entreprenad den tidigare drivit i egen regi eller haft ute hos annan leverantör kan den önska att de tidigare anställda ska övergå till den nya entreprenören. För att skydda anställningarna i sådana situationer har överlåtelseregleringen utarbetats. Den avser att ge ett arbetsrättsligt skydd för den fortsatta anställningen när en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan. Då överlåtelseregleringen inte alltid är tillämplig vid en övergång är det intressant att undersöka om regleringen för upphandlingar, det vill säga upphandlingsregleringen, ger någon möjlighet att ytterligare skydda den fortsatta anställningen.

Denna uppsats har som syfte att rättsligt... (More)
När en offentlig verksamhet avser att genomföra en upphandling av en entreprenad den tidigare drivit i egen regi eller haft ute hos annan leverantör kan den önska att de tidigare anställda ska övergå till den nya entreprenören. För att skydda anställningarna i sådana situationer har överlåtelseregleringen utarbetats. Den avser att ge ett arbetsrättsligt skydd för den fortsatta anställningen när en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan. Då överlåtelseregleringen inte alltid är tillämplig vid en övergång är det intressant att undersöka om regleringen för upphandlingar, det vill säga upphandlingsregleringen, ger någon möjlighet att ytterligare skydda den fortsatta anställningen.

Denna uppsats har som syfte att rättsligt undersöka om, och i så fall hur en offentlig verksamhet, vid en entreprenadupphandling kan ställa sociala krav som skyddar den fortsatta anställning, i högre utsträckning än det skydd för anställningen som överlåtelseregleringen tillhandahåller. För att besvara ett sådant syfte utreds först och främst under vilka förutsättningar överlåtelseregleringen skyddar den fortsatta anställningen vid en entreprenad. Uppsatsen avser att därefter redogöra huruvida en offentlig verksamhet kan ställa sociala krav, enligt upphandlingsregleringen, som säkrar den fortsatta anställningen. För att avslutningsvis besvara om upphandlingsregleringen skyddar den fortsatta anställningen i vidare mån än överlåtelseregleringen.

Den rättsliga utredningen leder till slutsatsen att överlåtelseregleringen är tillämplig när en ekonomisk verksamhet lagenligt övergår och därefter bibehåller sin identitet. Vidare konkluderas att upphandlingsregleringen kan skydda den fortsatta anställningen vid en entreprenadupphandling genom att vid tilldelningen av upphandlingskontraktet beakta vilken leverantör som erbjuder sig att överta de anställda. Den upphandlande myndigheten kan dessutom stipulera särskilda kontraktsvillkor vid en entreprenadupphandling som kräver en övergång av de anställda. Sammanfattningsvis kan upphandlingsregleringen utgöra ytterligare ett skydd för anställningen vid en entreprenadupphandling, än det skydd överlåtelseregleringen tillhandahåller. (Less)
Abstract
When the public sector intends to conduct a procurement of a contract, that previously have been run in-house or by another vendor they may wish that the former employees will be transfer to the new contractor. To protect employment in such situations the regulation of transfers has been developed. It aims to provide a legal working protection for the continued employment when a business is transferred from one employer to another. Since the regulation of transfer is not always applicable in a transfer, it is interesting to examine if the regulation of procurement gives any opportunity to further protect the continued employment.

This essay aims to legally examine whether, and if so, the public sector at a procurement of a contracting... (More)
When the public sector intends to conduct a procurement of a contract, that previously have been run in-house or by another vendor they may wish that the former employees will be transfer to the new contractor. To protect employment in such situations the regulation of transfers has been developed. It aims to provide a legal working protection for the continued employment when a business is transferred from one employer to another. Since the regulation of transfer is not always applicable in a transfer, it is interesting to examine if the regulation of procurement gives any opportunity to further protect the continued employment.

This essay aims to legally examine whether, and if so, the public sector at a procurement of a contracting can make social requirements that protects the continued employment to a greater extent than the regulation of transfer provides. To answer such purpose the primarily investigation is the conditions under which the regulation of transfer protects the continued employment at a construction. Then the paper intends to explain whether the public sector can make social requirements, according to the procurement regulation, which ensures the continued employment. Lastly the essay strives to answer how the regulation of procurement protects the continued employment in a wider extent than the regulation of transfers.

The legal investigation leads to the conclusion that the regulation of transfer applies where an economic business lawfully transfers and then retains their identity. Furthermore it is concluded that the regulation of procurement can protect the continued employment in case of a construction contract, by allowing the public sector to consider which provider who offers to take on the employees. The contracting authority may also stipulate specific contract terms at a construction contract that requires the transfer of employees. In summary, the regulation of procurement provides an additional protection for employment at construction contract, comparing to the protection provided by the regulation of transfers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergqvist, Robin LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Verksamhetsövergång, överlåtelseregleringen, överlåtelsedirektivet, offentlig sektor, offentlig upphandling, upphandlingsregleringen, upphandlingsdirektivet
language
Swedish
id
8898695
date added to LUP
2017-01-19 09:55:37
date last changed
2017-01-19 09:55:37
@misc{8898695,
 abstract   = {When the public sector intends to conduct a procurement of a contract, that previously have been run in-house or by another vendor they may wish that the former employees will be transfer to the new contractor. To protect employment in such situations the regulation of transfers has been developed. It aims to provide a legal working protection for the continued employment when a business is transferred from one employer to another. Since the regulation of transfer is not always applicable in a transfer, it is interesting to examine if the regulation of procurement gives any opportunity to further protect the continued employment.

This essay aims to legally examine whether, and if so, the public sector at a procurement of a contracting can make social requirements that protects the continued employment to a greater extent than the regulation of transfer provides. To answer such purpose the primarily investigation is the conditions under which the regulation of transfer protects the continued employment at a construction. Then the paper intends to explain whether the public sector can make social requirements, according to the procurement regulation, which ensures the continued employment. Lastly the essay strives to answer how the regulation of procurement protects the continued employment in a wider extent than the regulation of transfers.

The legal investigation leads to the conclusion that the regulation of transfer applies where an economic business lawfully transfers and then retains their identity. Furthermore it is concluded that the regulation of procurement can protect the continued employment in case of a construction contract, by allowing the public sector to consider which provider who offers to take on the employees. The contracting authority may also stipulate specific contract terms at a construction contract that requires the transfer of employees. In summary, the regulation of procurement provides an additional protection for employment at construction contract, comparing to the protection provided by the regulation of transfers.},
 author    = {Bergqvist, Robin},
 keyword   = {Verksamhetsövergång,överlåtelseregleringen,överlåtelsedirektivet,offentlig sektor,offentlig upphandling,upphandlingsregleringen,upphandlingsdirektivet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skyddas anställningen vid en entreprenadupphandling? - Sociala krav vid en offentlig upphandling och regler om verksamhetsövergång},
 year     = {2017},
}