Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Laglottsinstitutet – en utredning av dess rättsutveckling med fokus på normativa grundmönster

Spillman, Alexandra LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Inom ramarna för denna uppsats undersöks laglottsinstitutet utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv. Lagstiftningens utveckling beaktas från medeltiden fram till nutid och avsikten har varit att försöka tydliggöra eventuella tendenser. För att kartlägga utvecklingsinriktningen har Anna Christensens teori kring normativa grundmönster använts. Grundmönstren som nyttjas är hämtade direkt från Christensen och består av det marknadsfunktionella grundmönstret, skydd för etablerad position och rättvis fördelning. Normativa grundmönster kan påvisa lagstiftningens koppling till sociala normer inom samhället och används som analysverktyg.

Laglotten är en etablerad del av den svenska successionsrätten och har varit lagstadgad sedan år 1857.... (More)
Inom ramarna för denna uppsats undersöks laglottsinstitutet utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv. Lagstiftningens utveckling beaktas från medeltiden fram till nutid och avsikten har varit att försöka tydliggöra eventuella tendenser. För att kartlägga utvecklingsinriktningen har Anna Christensens teori kring normativa grundmönster använts. Grundmönstren som nyttjas är hämtade direkt från Christensen och består av det marknadsfunktionella grundmönstret, skydd för etablerad position och rättvis fördelning. Normativa grundmönster kan påvisa lagstiftningens koppling till sociala normer inom samhället och används som analysverktyg.

Laglotten är en etablerad del av den svenska successionsrätten och har varit lagstadgad sedan år 1857. Härigenom uppkom ett reglerat skydd som berättigade bröstarvingar till en andel av förälderns kvarlåtenskap som inte fick borttestamenteras. Dylika stadganden hade också förekommit dessförinnan och det dåvarande skyddet kunde utläsas genom ett parallellt iakttagande av olika aspekter såsom dispositionsmöjligheterna, arvsordningens utformning och uppdelningen mellan egendomsformer. Laglottens existens har dock varit föremål för återkommande diskussioner och motiven bakom lagstiftningen har varierat. Regleringen kvarstår emellertid alltjämt och återfinnes numera inom ärvdabalken (ÄB).

Oenighet förelåg ofta mellan olika samhällsgrupper och revisionerna av successionsrätten har därför varit ett fåtal till sin omfattning. Likväl har utveckling ägt rum och en analys har påvisat några generella tendenser. Under medeltiden och tidigmodern tid var jordegendomen central och lagstiftningen avsåg därför ge skydd till den etablerade positionen. Under 1800-talet påverkades samhället istället av liberala strömningar och idén kring rättvis fördelning blev alltmer dominant. Samma utveckling fortsatte även under århundradet därefter och samtidigt blev också det marknadsfunktionella grundmönstret mer relevant som följd av viljan till en ökad dispositionsrätt. (Less)
Abstract
The institute of statutory share of inheritance will be examined within the framework of this essay using a development perspectiv. Legislative developments are taken into account, ranging from the Middle Ages to present day and the intention has been to clarify any tendencies and trends. Anna Christensen’s theory of normative patterns has been used to identify the direction of the development. The normative patterns that are being used have been cited directly from Christensen and consists of the market-functional basic pattern, protection of the established position and just distribution. Normative patterns can be used to detect a link between the law and social patterns and is being used as an analysis tool.

Statutory share of... (More)
The institute of statutory share of inheritance will be examined within the framework of this essay using a development perspectiv. Legislative developments are taken into account, ranging from the Middle Ages to present day and the intention has been to clarify any tendencies and trends. Anna Christensen’s theory of normative patterns has been used to identify the direction of the development. The normative patterns that are being used have been cited directly from Christensen and consists of the market-functional basic pattern, protection of the established position and just distribution. Normative patterns can be used to detect a link between the law and social patterns and is being used as an analysis tool.

Statutory share of inheritance has been an established part of the inheritance law since 1857. A regulation was legislated giving protection to heirs regarding a percentage of the parents estate which could not be bequeathed. Similar protection had also occured previously and was visible by observing various aspects parallel, such as disposal opportunities, the inheritance scheme design and the division between different forms of property. The existence of lawful shares has however been the subject of repeated discussions and the motives behind the legislation have varied. The regulation still remains and is nowadays placed within ärvdabalken (ÄB).

Disagreements often occured between different social groups and the audits of the inheritance law has therefore been few. Nevertheless, development has taken place and an analysis have shown some general tendencies. Ownership of property was of big importance during the Middle Ages and the Early Modern Period and the legislation therefore intended to give protection to the established position. In the 1800’s, society was influenced by liberal thoughts and the idea about just distribution became increasingly dominant. The same trend also continued during the following century, but the market-functional basic pattern also gained ground as a result of the desire on an increased right of disposal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Spillman, Alexandra LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, rättshistoria, laglott
language
Swedish
id
8900100
date added to LUP
2017-02-13 08:19:45
date last changed
2017-02-13 08:19:45
@misc{8900100,
 abstract   = {The institute of statutory share of inheritance will be examined within the framework of this essay using a development perspectiv. Legislative developments are taken into account, ranging from the Middle Ages to present day and the intention has been to clarify any tendencies and trends. Anna Christensen’s theory of normative patterns has been used to identify the direction of the development. The normative patterns that are being used have been cited directly from Christensen and consists of the market-functional basic pattern, protection of the established position and just distribution. Normative patterns can be used to detect a link between the law and social patterns and is being used as an analysis tool.

Statutory share of inheritance has been an established part of the inheritance law since 1857. A regulation was legislated giving protection to heirs regarding a percentage of the parents estate which could not be bequeathed. Similar protection had also occured previously and was visible by observing various aspects parallel, such as disposal opportunities, the inheritance scheme design and the division between different forms of property. The existence of lawful shares has however been the subject of repeated discussions and the motives behind the legislation have varied. The regulation still remains and is nowadays placed within ärvdabalken (ÄB). 

Disagreements often occured between different social groups and the audits of the inheritance law has therefore been few. Nevertheless, development has taken place and an analysis have shown some general tendencies. Ownership of property was of big importance during the Middle Ages and the Early Modern Period and the legislation therefore intended to give protection to the established position. In the 1800’s, society was influenced by liberal thoughts and the idea about just distribution became increasingly dominant. The same trend also continued during the following century, but the market-functional basic pattern also gained ground as a result of the desire on an increased right of disposal.},
 author    = {Spillman, Alexandra},
 keyword   = {familjerätt,rättshistoria,laglott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laglottsinstitutet – en utredning av dess rättsutveckling med fokus på normativa grundmönster},
 year     = {2016},
}