Advanced

Friskrivningsklausuler - Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?

Olsson, Britt LU (2017) HARK11 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det skriftliga avtalet mellan två parter är en garant för den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal skall hållas. Friskrivningsklausuler förekommer ofta som en central del i de allmänna avtalsvillkoren. Innehållet i standardavtal kan helt domineras av sådana klausuler. Vilken betydelse har de med avseende på friskrivningsklausulers rättsverkan. Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?
Det är först vid en samlad bedömning av avtalssituationen, som det går att avgöra om friskskrivningen med rättslig verkan begränsar eller utesluter parternas handlingsutrymme. Det är svårt för att inte säga omöjligt att genom någon allmängiltig definition åstadkomma en skarp avgränsning av... (More)
Det skriftliga avtalet mellan två parter är en garant för den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal skall hållas. Friskrivningsklausuler förekommer ofta som en central del i de allmänna avtalsvillkoren. Innehållet i standardavtal kan helt domineras av sådana klausuler. Vilken betydelse har de med avseende på friskrivningsklausulers rättsverkan. Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?
Det är först vid en samlad bedömning av avtalssituationen, som det går att avgöra om friskskrivningen med rättslig verkan begränsar eller utesluter parternas handlingsutrymme. Det är svårt för att inte säga omöjligt att genom någon allmängiltig definition åstadkomma en skarp avgränsning av friskrivningsklausuler gentemot övriga avtalsvillkor.
Friskrivningsklausulens centrala moment är att den avser att på förhand, innan ansvaret aktualiserats inskränka ett ansvar eller en förpliktelse i förhållande till vad som annars skulle ha gällt. Det faktum att friskrivningsklausuler framförallt innebär inskränkningar i det ansvar som skulle gällt enligt dispositiv rätt ger samhället behov av att kontrollera användandet av friskrivningsklausuler. Standardavtalssystemet bygger på att utnyttja avtalsfriheten så långt det går till att avtala bort dispositiva regler till förmån för standaravtalens klausuler.
I rättspraxis har det framkommit att friskrivningsklausuler upprättade av jämställda kommersiella parter är ett medvetet risktagande. Det är lätt att dra slutsatsen att det är godtagbart att ansvaret för dröjsmål och fel i kommersiella avtal utformas efter andra linjer än i den dispositiva köplagen. Det gäller så länge lösningarna upprätthåller en rimlig balans mellan parterna och friskrivningen inte omfattar grov vårdslöshet. Allmänt gäller att den som söker åstadkomma rättsligt hållbara friskrivningar bör uttrycka sig klart, iaktta balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter samt kunna sakligt motivera avtalsutformningen (Less)
Abstract
A written agreement between two parties is a guarantee for the basic contract law principal that agreement shall be upheld. Exemption clauses are frequently present as core parts of the general terms of agreement. The contents of a standard contract can be completely dominated by such clauses. What legal effect do exemption clauses have? Do exemption clauses generally have any importance in a contract’s validity?
A comprehensive assessment of the background of the contract is required to ascertain whether an exemption clause with legal effect limits or excludes parties’ freedom of action. It is difficult, perhaps impossible, through the aid of a universal definition to create a sharp delimitation of exemption clauses from other terms of... (More)
A written agreement between two parties is a guarantee for the basic contract law principal that agreement shall be upheld. Exemption clauses are frequently present as core parts of the general terms of agreement. The contents of a standard contract can be completely dominated by such clauses. What legal effect do exemption clauses have? Do exemption clauses generally have any importance in a contract’s validity?
A comprehensive assessment of the background of the contract is required to ascertain whether an exemption clause with legal effect limits or excludes parties’ freedom of action. It is difficult, perhaps impossible, through the aid of a universal definition to create a sharp delimitation of exemption clauses from other terms of contract.
The main purpose of the exemption clause is to limit liability or an obligation prior to that a responsibility has been determined. The fact that exemption clauses primarily involve limits to the liability which would have been present through the application of optional contract law creates a need for Society to limit the use of such clauses. The system of standard contract law is built on using freedom to contract as far as possible to exclude optional provisions to the benefit of the clauses of standard contracts.
It has been established through case-law that an exemption clause drawn up by equal commercial parties is a conscious risk. One can easily draw the conclusion that it is permissible that the responsibility for delays and errors in commercial contracts is modeled in other ways than through the optional sales law, as long as the solutions maintain a reasonable balance between parties and the exemption clause does not entail gross negligence. In general it is advised that the one who seeks to create lasting juridical exemption clauses should use a clear language, exercise balance between the parties’ rights and obligations and have the ability to objectively motivate the contract design. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Britt LU
supervisor
organization
course
HARK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Friskrivningsklausuler, avtal, ansvarsfriskrivningar, riskfördelning, standardvillkor
language
Swedish
id
8902308
date added to LUP
2017-02-07 15:56:52
date last changed
2017-02-07 15:56:52
@misc{8902308,
 abstract   = {A written agreement between two parties is a guarantee for the basic contract law principal that agreement shall be upheld. Exemption clauses are frequently present as core parts of the general terms of agreement. The contents of a standard contract can be completely dominated by such clauses. What legal effect do exemption clauses have? Do exemption clauses generally have any importance in a contract’s validity?
A comprehensive assessment of the background of the contract is required to ascertain whether an exemption clause with legal effect limits or excludes parties’ freedom of action. It is difficult, perhaps impossible, through the aid of a universal definition to create a sharp delimitation of exemption clauses from other terms of contract.
The main purpose of the exemption clause is to limit liability or an obligation prior to that a responsibility has been determined. The fact that exemption clauses primarily involve limits to the liability which would have been present through the application of optional contract law creates a need for Society to limit the use of such clauses. The system of standard contract law is built on using freedom to contract as far as possible to exclude optional provisions to the benefit of the clauses of standard contracts.
It has been established through case-law that an exemption clause drawn up by equal commercial parties is a conscious risk. One can easily draw the conclusion that it is permissible that the responsibility for delays and errors in commercial contracts is modeled in other ways than through the optional sales law, as long as the solutions maintain a reasonable balance between parties and the exemption clause does not entail gross negligence. In general it is advised that the one who seeks to create lasting juridical exemption clauses should use a clear language, exercise balance between the parties’ rights and obligations and have the ability to objectively motivate the contract design.},
 author    = {Olsson, Britt},
 keyword   = {Friskrivningsklausuler,avtal,ansvarsfriskrivningar,riskfördelning,standardvillkor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Friskrivningsklausuler - Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?},
 year     = {2017},
}