Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Resistivitets- och IP-mätningar på den nedlagda deponin Gustavsfält i Halmstad

Olausson, My Klasdotter (2016) In Examensarbete i geologi GEOR01 20141
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Den nedlagda deponin vid Gustavsfält i Halmstad användes mellan 1950-1967. Dokumentation-en av vad som har lagts där är bristfällig. Flertalet grund- och ytvattenundersökningar har gjorts för att se hur påver-kansriskerna ser ut till omkringliggande områden. Bedömningarna av resultaten har varierat, men inga större åtgär-der har ansetts nödvändiga.
Undersökningens målsättning var att ta reda på ifall den geofysiska metoden elektrisk resistivitetsmätning med multielektrodsystem kunde ge svar på hur deponins inre uppbyggnad ser ut. Det kan hjälpa kommunens arbete gäl-lande hur ärendet ska slutbehandlas. Metoden mäter markens resistivitet genom att likström sänds ner i marken med hjälp av två elektroder. Med hjälp av två andra elektroder... (More)
Den nedlagda deponin vid Gustavsfält i Halmstad användes mellan 1950-1967. Dokumentation-en av vad som har lagts där är bristfällig. Flertalet grund- och ytvattenundersökningar har gjorts för att se hur påver-kansriskerna ser ut till omkringliggande områden. Bedömningarna av resultaten har varierat, men inga större åtgär-der har ansetts nödvändiga.
Undersökningens målsättning var att ta reda på ifall den geofysiska metoden elektrisk resistivitetsmätning med multielektrodsystem kunde ge svar på hur deponins inre uppbyggnad ser ut. Det kan hjälpa kommunens arbete gäl-lande hur ärendet ska slutbehandlas. Metoden mäter markens resistivitet genom att likström sänds ner i marken med hjälp av två elektroder. Med hjälp av två andra elektroder mäts under samma tid potentialskillnaden.
Resultaten från undersökningens båda linjer med låga resistivitetsvärden och högre IPvärden visar en tydlig gräns mot avfallet som är beläget strax under ett ytskikt av grövre material några meter ner i deponins centrala delar. Det gick också att urskilja en gräns mellan mättad och omättad zon som visar var grundvattenytan befann sig. Vidare gick det också att särskilja lager och deponins mäktighet. Däremot gick det inte att se vilka de exakta avfallstyperna är eller att peka ut lämpliga provtagningsplatser. Slutsatsen är att informationen från de båda linjerna stärker varandra då de i stort sett ger samma bild. (Less)
Abstract
The closed landfill at Gustavsfält in Halmstad was used during 1950-1967. The documentation of what has been put there is limited. The majority of ground and surface water inve-stigations have been done to see how advocacy risks appear to surrounding areas.
The assessments of the results have varied, but no major action has been deemed necessary.
The study objective was to determine if the electrical resistivity geophysical method with multi-electrode systems could provide answers to how the landfill interior structure looks like and can be helpful for the municipality's work. The method measures soil resistivity by direct current is sent into the ground using two electrodes. During the same time eith the help of two other electrodes the... (More)
The closed landfill at Gustavsfält in Halmstad was used during 1950-1967. The documentation of what has been put there is limited. The majority of ground and surface water inve-stigations have been done to see how advocacy risks appear to surrounding areas.
The assessments of the results have varied, but no major action has been deemed necessary.
The study objective was to determine if the electrical resistivity geophysical method with multi-electrode systems could provide answers to how the landfill interior structure looks like and can be helpful for the municipality's work. The method measures soil resistivity by direct current is sent into the ground using two electrodes. During the same time eith the help of two other electrodes the potential difference are measured.
The results of the survey both lines with low resistivity and higher IP shows a clear line against the waste that is located just below a surface layer of coarse material a few meters down in the landfill center. It was also possible to discern a boundary between the saturated and the unsaturated zone that shows where the water table was. The measurements also made it possible to distinguish the layers and thickness of the landfill. However it was impossible to see what the exact wastes are, or pointing out the appropriate sampling locations. The conclusion is that the information from the two lines reinforce each other when they basically give the same picture. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olausson, My Klasdotter
supervisor
organization
alternative title
Resistivity- and IP measurements on a closed landfill
course
GEOR01 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
avfall, deponi, grundvattenyta, Gustavsfält, inducerad polarisation, resistivitet
publication/series
Examensarbete i geologi
report number
484
language
Swedish
id
8903244
date added to LUP
2017-02-15 09:21:12
date last changed
2017-02-15 09:21:12
@misc{8903244,
 abstract   = {{The closed landfill at Gustavsfält in Halmstad was used during 1950-1967. The documentation of what has been put there is limited. The majority of ground and surface water inve-stigations have been done to see how advocacy risks appear to surrounding areas.
The assessments of the results have varied, but no major action has been deemed necessary.
The study objective was to determine if the electrical resistivity geophysical method with multi-electrode systems could provide answers to how the landfill interior structure looks like and can be helpful for the municipality's work. The method measures soil resistivity by direct current is sent into the ground using two electrodes. During the same time eith the help of two other electrodes the potential difference are measured.
The results of the survey both lines with low resistivity and higher IP shows a clear line against the waste that is located just below a surface layer of coarse material a few meters down in the landfill center. It was also possible to discern a boundary between the saturated and the unsaturated zone that shows where the water table was. The measurements also made it possible to distinguish the layers and thickness of the landfill. However it was impossible to see what the exact wastes are, or pointing out the appropriate sampling locations. The conclusion is that the information from the two lines reinforce each other when they basically give the same picture.}},
 author    = {{Olausson, My Klasdotter}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbete i geologi}},
 title    = {{Resistivitets- och IP-mätningar på den nedlagda deponin Gustavsfält i Halmstad}},
 year     = {{2016}},
}