Advanced

Ingen ko på isen? – en rättsekonomisk analys av dagens köttkonsumtion

Enerbäck, Sara LU (2017) JURM02 20162
Department of Law
Abstract (Swedish)
Köttkonsumtionen orsakar utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen och kan även medföra oönskade hälsoeffekter. I framställningen analyseras hur vi kan nå en samhällsekonomiskt effektiv konsumtionsnivå. Med utgångspunkt i de klassiska nationalekonomiska teorierna presenteras de ekonomiska problem som köttkonsumtionen idag ger upphov till. På grund av förekomsten av marknadsmisslyckanden och höga transaktionskostnader lyckas inte marknaden skapa en effektiv resursallokering och inget pareto-optimalt tillstånd uppstår. Priset på kött är för lågt när externaliteter förekommer på marknaden och den producerade kvantiteten blir högre än jämviktskvantiteten.
Växthusgasutsläpp omfattas inte av begreppet miljöskada i... (More)
Köttkonsumtionen orsakar utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen och kan även medföra oönskade hälsoeffekter. I framställningen analyseras hur vi kan nå en samhällsekonomiskt effektiv konsumtionsnivå. Med utgångspunkt i de klassiska nationalekonomiska teorierna presenteras de ekonomiska problem som köttkonsumtionen idag ger upphov till. På grund av förekomsten av marknadsmisslyckanden och höga transaktionskostnader lyckas inte marknaden skapa en effektiv resursallokering och inget pareto-optimalt tillstånd uppstår. Priset på kött är för lågt när externaliteter förekommer på marknaden och den producerade kvantiteten blir högre än jämviktskvantiteten.
Växthusgasutsläpp omfattas inte av begreppet miljöskada i lagstiftningen och undantas generellt från miljölagstiftningen. Detsamma gäller för jordbruket som anses vara en vedertagen verksamhet, vilket medför att det saknas lagstiftning och styrmedel som begränsar konsumtionen och produktionen av kött. De rekommendationer och märkningar som finns för att vägleda konsumenterna rätt i valet av miljövänliga och hälsosamma livsmedel har inte tillräcklig effekt för att minska köttkonsumtionen.
Avsaknaden av adekvat reglering i lagstiftningen gör att det finns ett behov kompletterande styrmedel för att minska de ekonomiska problem som förekommer på marknaden. Genom införandet av en skatt på kött minskar konsumtionen när köttet blir dyrare vilket även genererar en lägre produktionsnivå. Införandet av en skatt behöver i verkligheten dock inte generera de effekter som modellen förutspår. En skatt bör därför
kompletteras med nudging för att långsiktigt ändra individens konsumtionsmönster och beteende. Nudging gör att individens beslut blir nyttomaximerande, istället för enbart tillräckligt bra, vilket ökar välståndet i samhället. Införande av skatt och nudging som styrmedel innebär att köttkonsumtionen kan bli samhällsekonomiskt effektiv och
en hållbar utveckling främjas. (Less)
Abstract
Meat consumption causes greenhouse gas emissions which contributes to the global warming and can also lead to undesired health effects. This presentation analyzes how we can reach an economically efficient level of meat consumption. The economic problems that meat consumption raises today, based on classic economic theories, will be presented in this thesis. In the presence of market failures and high transaction costs,
the market does not succeed in creating an efficient allocation of resources and no pareto-optimal condition occurs. The price for meat is too low when externalities are present on the market and the quantity produced is higher than the equilibrium quantity.
Greenhouse gas emissions is not integrated in the concept of... (More)
Meat consumption causes greenhouse gas emissions which contributes to the global warming and can also lead to undesired health effects. This presentation analyzes how we can reach an economically efficient level of meat consumption. The economic problems that meat consumption raises today, based on classic economic theories, will be presented in this thesis. In the presence of market failures and high transaction costs,
the market does not succeed in creating an efficient allocation of resources and no pareto-optimal condition occurs. The price for meat is too low when externalities are present on the market and the quantity produced is higher than the equilibrium quantity.
Greenhouse gas emissions is not integrated in the concept of environmental damage
acccording to the law and is also in general exempt from environmental legislation. The same applies to agriculture, which is considered an established business, that leads to the absence of legislative and policy instruments to restrict the consumption and production of meat. The recommendations and markings present to guide consumers
right in environmental-friendly and healthy foods, has low impact on restricting the
meat consumption.
Because of the lack of adequate regulation in legislation, it is called for supplementary
instruments to reduce the economic problems on the market. Through the introduction
of a tax on meat, consumption is declining when meat becomes more expensive which
generates a lower production level. The introduction of a tax does not, in reality, have to
generate the same effects as the model predicts. A tax should be complemented with
nudging to make a long-term change in individual consumption patterns and behavior.
Nudging can help make individual decisions utility-maximizing rather than just goodenough,
which increases the prosperity of society. The introduction of a tax and nudging
as instruments means that meat consumption can be economically efficient and
promotes a sustainable development. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enerbäck, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
No cow on the ice? - a law and economics analysis of todays meat consumption
course
JURM02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
köttkonsumtion, nudging, behavioral law and economics, allmän rättslära, rättsekonomi, pigouviansk skatt, hållbarhet, hållbar utveckling, växthuseffekten, växthusgaser, klimatpåverkan
language
Swedish
id
8905344
date added to LUP
2017-04-24 08:31:19
date last changed
2017-04-24 08:31:19
@misc{8905344,
 abstract   = {Meat consumption causes greenhouse gas emissions which contributes to the global warming and can also lead to undesired health effects. This presentation analyzes how we can reach an economically efficient level of meat consumption. The economic problems that meat consumption raises today, based on classic economic theories, will be presented in this thesis. In the presence of market failures and high transaction costs,
the market does not succeed in creating an efficient allocation of resources and no pareto-optimal condition occurs. The price for meat is too low when externalities are present on the market and the quantity produced is higher than the equilibrium quantity.
Greenhouse gas emissions is not integrated in the concept of environmental damage
acccording to the law and is also in general exempt from environmental legislation. The same applies to agriculture, which is considered an established business, that leads to the absence of legislative and policy instruments to restrict the consumption and production of meat. The recommendations and markings present to guide consumers
right in environmental-friendly and healthy foods, has low impact on restricting the
meat consumption.
Because of the lack of adequate regulation in legislation, it is called for supplementary
instruments to reduce the economic problems on the market. Through the introduction
of a tax on meat, consumption is declining when meat becomes more expensive which
generates a lower production level. The introduction of a tax does not, in reality, have to
generate the same effects as the model predicts. A tax should be complemented with
nudging to make a long-term change in individual consumption patterns and behavior.
Nudging can help make individual decisions utility-maximizing rather than just goodenough,
which increases the prosperity of society. The introduction of a tax and nudging
as instruments means that meat consumption can be economically efficient and
promotes a sustainable development.},
 author    = {Enerbäck, Sara},
 keyword   = {köttkonsumtion,nudging,behavioral law and economics,allmän rättslära,rättsekonomi,pigouviansk skatt,hållbarhet,hållbar utveckling,växthuseffekten,växthusgaser,klimatpåverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ingen ko på isen? – en rättsekonomisk analys av dagens köttkonsumtion},
 year     = {2017},
}