Advanced

Hur hållbar är en hållbar utveckling? - Om miljöbalkens målsättning i relation till planetära gränsvärden.

Hårsmar, Ebba LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att diskutera om miljöbalkens målsättning är miljömässigt godtagbar. Frågeställningen är om innebörden av en hållbar utveckling utifrån den utveckling av begreppet som sker i relation till forskningen om planetära gränsvärden kan sägas vara inom ramen för målsättningen om hållbar utveckling i miljöbalkens portalparagraf.

Först presenteras rättsvetarna Kim och Bosselmanns syn på hållbar utveckling. Den utgår från de planetära gränsvärdena, dvs de processer som mänskligheten måste hålla sig inom för att undvika katastrofala effekter. Enligt den här synen måste hållbar utveckling ha sin grund i naturens begränsningar, vilket de kallar ekologisk integritet. För att uppnå detta krävs enligt dessa rättsvetare att... (More)
Uppsatsen syftar till att diskutera om miljöbalkens målsättning är miljömässigt godtagbar. Frågeställningen är om innebörden av en hållbar utveckling utifrån den utveckling av begreppet som sker i relation till forskningen om planetära gränsvärden kan sägas vara inom ramen för målsättningen om hållbar utveckling i miljöbalkens portalparagraf.

Först presenteras rättsvetarna Kim och Bosselmanns syn på hållbar utveckling. Den utgår från de planetära gränsvärdena, dvs de processer som mänskligheten måste hålla sig inom för att undvika katastrofala effekter. Enligt den här synen måste hållbar utveckling ha sin grund i naturens begränsningar, vilket de kallar ekologisk integritet. För att uppnå detta krävs enligt dessa rättsvetare att begreppet utgår från en etik som kombinerar antropocentrisk och ekocentrisk etik, där människan agerar som planetens förvaltare.

Därefter utreds målet om hållbar utveckling i miljöbalken med en rättsdogmatisk metod. Tolkningen utgår från traditionella rättskällor, men förstärks av etiska teorier. Begreppet bygger på rättvisa mellan nuvarande och kommande generationer och utgår både från människans rätt att förvalta naturen och naturens skyddsvärde. När dessa värden utreds utifrån bakomliggande etiska teorier framgår att det kan uppstå en etisk konflikt dem emellan, vilket gör tolkningen av begreppet otydligt. En ytterligare vägledning i tolkningen av målsättningen är de nationella miljömålen, vilka konkretiserats och på senare tid lyfts i större utsträckning i rättspraxis på området.

För att besvara frågeställningen görs sedan en jämförande utvärdering av de två tolkningarna av hållbar utveckling som framkommit. Förenligheten diskuteras utifrån miljömålens relation till planetära gränser och de etiska utgångspunkterna i respektive tolkning. Slutsatsen är att det går att tolka hållbar utveckling utifrån planetära gränser inom ramen för miljöbalkens målsättning, men att begreppet inte helt tolkats på ett sådant vis i praxis. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to discuss if the objective of the Swedish Environmental Code (EC) is environmentally acceptable. The question asked is if the meaning of a sustainable development according to the development of the concept that is occurring in relation to research about planetary boundaries is within the scope of the objective of sustainable development in the preamble of the EC.

At first, the view of sustainable development according to the legal scholars Kim and Bosselmann is presented. It is based on planetary boundaries, which define the processes that humanity needs to keep within to avoid disastrous effects, is presented. According to this view sustainable development must presuppose the limits of Nature, which they... (More)
The purpose of this essay is to discuss if the objective of the Swedish Environmental Code (EC) is environmentally acceptable. The question asked is if the meaning of a sustainable development according to the development of the concept that is occurring in relation to research about planetary boundaries is within the scope of the objective of sustainable development in the preamble of the EC.

At first, the view of sustainable development according to the legal scholars Kim and Bosselmann is presented. It is based on planetary boundaries, which define the processes that humanity needs to keep within to avoid disastrous effects, is presented. According to this view sustainable development must presuppose the limits of Nature, which they call the ecological integrity. It is argued that to accomplish this the concept needs to be built upon a combination of an anthropocentric and an ecocentric ethic, where humans shall act as planetary stewards.

Subsequently sustainable development in the EC is investigated with a juridical method. The investigation is based on traditional sources of law, but is reinforced with ethical theories. The concept is built upon justice between now living and future generations and presupposes both the human right to conduct Nature and the protective value of Nature. When these values are interpreted according to definitions in ethical theories there may emerge an ethical conflict between them, which make the interpretation of the concept unclear. The national environmental goals, which have been concretized and levered in case-law serve as additional guidance in the decoding of the objective.

Finally, to answer the asked question, a comparative evaluation is made between the two interpretations of sustainable development that have been introduced. The compatibility of the two interpretations is discussed according to the relation between the national environmental goals and planetary boundaries, and according to the ethical underpinnings of the concept. The conclusion is that it is possible to interpret sustainable development according to planetary boundaries within the scope of the objective of the EC, but that the concept has not fully been interpreted in this way in case-law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hårsmar, Ebba LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättsvetenskap, miljörätt, hållbar utveckling, miljöetik, planetära gränser
language
Swedish
id
8907759
date added to LUP
2017-06-28 09:31:53
date last changed
2017-06-28 09:31:53
@misc{8907759,
 abstract   = {The purpose of this essay is to discuss if the objective of the Swedish Environmental Code (EC) is environmentally acceptable. The question asked is if the meaning of a sustainable development according to the development of the concept that is occurring in relation to research about planetary boundaries is within the scope of the objective of sustainable development in the preamble of the EC.

At first, the view of sustainable development according to the legal scholars Kim and Bosselmann is presented. It is based on planetary boundaries, which define the processes that humanity needs to keep within to avoid disastrous effects, is presented. According to this view sustainable development must presuppose the limits of Nature, which they call the ecological integrity. It is argued that to accomplish this the concept needs to be built upon a combination of an anthropocentric and an ecocentric ethic, where humans shall act as planetary stewards. 

Subsequently sustainable development in the EC is investigated with a juridical method. The investigation is based on traditional sources of law, but is reinforced with ethical theories. The concept is built upon justice between now living and future generations and presupposes both the human right to conduct Nature and the protective value of Nature. When these values are interpreted according to definitions in ethical theories there may emerge an ethical conflict between them, which make the interpretation of the concept unclear. The national environmental goals, which have been concretized and levered in case-law serve as additional guidance in the decoding of the objective.

Finally, to answer the asked question, a comparative evaluation is made between the two interpretations of sustainable development that have been introduced. The compatibility of the two interpretations is discussed according to the relation between the national environmental goals and planetary boundaries, and according to the ethical underpinnings of the concept. The conclusion is that it is possible to interpret sustainable development according to planetary boundaries within the scope of the objective of the EC, but that the concept has not fully been interpreted in this way in case-law.},
 author    = {Hårsmar, Ebba},
 keyword   = {rättsvetenskap,miljörätt,hållbar utveckling,miljöetik,planetära gränser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur hållbar är en hållbar utveckling? - Om miljöbalkens målsättning i relation till planetära gränsvärden.},
 year     = {2017},
}