Advanced

Nödvärnsexcess - Är bedömningen av att svårligen kunna besinna sig enhetlig och förutsebar?

Nilsson, Josephine LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund som stadgas i 24 kap. 1 § BrB och innebär att en otillåten gärning rättfärdigas. Om gärningsmannen vid en
nödvärnssituation brukar större våld eller förorsakar svårare skada än vad nödvärn tillåter kan personen gå fri från ansvar om omständigheterna var sådana att denne svårligen kunde besinna sig. Detta följer av nödvärnsexcess som stadgas i 24 kap. 6 § BrB. Vid denna bedömning beaktas objektiva omständigheter vid gärningen och individuella egenskaper, samt gärningsmannens tillfälliga subjektiva tillstånd. Om nödvärnsexcess föreligger ursäktas gärningsmannen av den otillåtna gärningen, trots att gärningen ändå utgör ett brott. För att rättstillämpningen ska uppfylla kravet på rättssäkerhet måste... (More)
Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund som stadgas i 24 kap. 1 § BrB och innebär att en otillåten gärning rättfärdigas. Om gärningsmannen vid en
nödvärnssituation brukar större våld eller förorsakar svårare skada än vad nödvärn tillåter kan personen gå fri från ansvar om omständigheterna var sådana att denne svårligen kunde besinna sig. Detta följer av nödvärnsexcess som stadgas i 24 kap. 6 § BrB. Vid denna bedömning beaktas objektiva omständigheter vid gärningen och individuella egenskaper, samt gärningsmannens tillfälliga subjektiva tillstånd. Om nödvärnsexcess föreligger ursäktas gärningsmannen av den otillåtna gärningen, trots att gärningen ändå utgör ett brott. För att rättstillämpningen ska uppfylla kravet på rättssäkerhet måste bedömningen om någon svårligen kunnat besinna sig vara förutsebar. Av denna anledning är det av stor vikt att rättstillämpningen och domstolarnas argumentation kring bedömningen är enhetlig. Utifrån
denna problematik har två frågeställningar utvecklats. För det första om några generella slutsatser kan dras angående en viss förändring i domstolarnas argumentation kring svårligen kunna besinna sig och ifall denna är enhetlig, och för det andra om bedömningen i rättstillämpningen är förenlig med lagstiftarens intentioner och med den rättsliga principen om förutsebarhet.
Min slutsats är att en generell förändring av domstolarnas argumentation är att individuella egenskaper och tillfälliga subjektiva tillstånd allt mer beaktas. Dock har denna förändring inte varit enhetlig. Det är det objektiva förhållandet vid gärningen som är mest enhetligt i domstolarnas
argumentation. Förutsebarhet är också lättare att uppnå beträffande objektiva förhållanden vid gärningen men betydligt svårare angående individuella omständigheter och vid tillfälliga subjektiva tillstånd. Vidare är min slutsats att lagstiftaren avsåg att hänsyn till individuella egenheter skulle beaktas i högre utsträckning än vad som faktiskt är fallet och därför är excessbedömningen gällande individuella egenskaper inte förenlig med lagstiftarens intentioner. (Less)
Abstract
Self-defense is the base of a discharge system explained in chapter 24
paragraph 6 of the Swedish Penal code, which impose that an unauthorized
act can be justified. If a self-defense situation occurs and a person cause greater violence or more damage than it allows, the person may avoid responsibility if the circumstances were such that he could hardly control himself. This is called excessive self-defense. This assessment takes into account objective circumstances of the act and individual characteristics, as well as the perpetrator's temporary subjective condition. In case of excessive self-defense, the offender is excused by the unlawful act, even though the offense is still a crime. In order for the law enforcement to comply with... (More)
Self-defense is the base of a discharge system explained in chapter 24
paragraph 6 of the Swedish Penal code, which impose that an unauthorized
act can be justified. If a self-defense situation occurs and a person cause greater violence or more damage than it allows, the person may avoid responsibility if the circumstances were such that he could hardly control himself. This is called excessive self-defense. This assessment takes into account objective circumstances of the act and individual characteristics, as well as the perpetrator's temporary subjective condition. In case of excessive self-defense, the offender is excused by the unlawful act, even though the offense is still a crime. In order for the law enforcement to comply with the requirement of legal certainty, the assessment if someone has barely been able to control himself, have to be predictable. For this reason, it is of the utmost importance that the law enforcement and the judicial arguments concerning the assessment are uniform. Considering this problem, this essay aims to answer two questions. The first one is if any general conclusions can be drawn regarding a certain change in the court's argumentation regarding if
the person could barely control himself and if this assessment is uniform. The second is whether the assessment in the law enforcement is consistent with the legislator's intentions and with the legal principle of predictability.
My conclusion is that a general change in the courts' argument is that
individual characteristics and temporary subjective conditions are
increasingly taken into account. However, this change has not been uniform.
Furthermore, the objective relationship with the act is most uniform in the courts' argumentation. Predictability is also easier to achieve regarding objective circumstances, but significantly more difficult with regard to individual circumstances and temporarily subjective states. Furthermore my conclusion is that the legislator intended that consideration of individual characteristics would be taken into account to a greater extent than actually occurs. Therefore the excessive self-defense of individual characteristics is incompatible with the legislator's intentions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Josephine LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nödvärnsexcess, straffrätt, nödvärn, ansvarsfrihet
language
Swedish
id
8907768
date added to LUP
2017-06-28 09:31:40
date last changed
2017-06-28 09:31:40
@misc{8907768,
 abstract   = {Self-defense is the base of a discharge system explained in chapter 24
paragraph 6 of the Swedish Penal code, which impose that an unauthorized
act can be justified. If a self-defense situation occurs and a person cause greater violence or more damage than it allows, the person may avoid responsibility if the circumstances were such that he could hardly control himself. This is called excessive self-defense. This assessment takes into account objective circumstances of the act and individual characteristics, as well as the perpetrator's temporary subjective condition. In case of excessive self-defense, the offender is excused by the unlawful act, even though the offense is still a crime. In order for the law enforcement to comply with the requirement of legal certainty, the assessment if someone has barely been able to control himself, have to be predictable. For this reason, it is of the utmost importance that the law enforcement and the judicial arguments concerning the assessment are uniform. Considering this problem, this essay aims to answer two questions. The first one is if any general conclusions can be drawn regarding a certain change in the court's argumentation regarding if
the person could barely control himself and if this assessment is uniform. The second is whether the assessment in the law enforcement is consistent with the legislator's intentions and with the legal principle of predictability.
My conclusion is that a general change in the courts' argument is that
individual characteristics and temporary subjective conditions are
increasingly taken into account. However, this change has not been uniform.
Furthermore, the objective relationship with the act is most uniform in the courts' argumentation. Predictability is also easier to achieve regarding objective circumstances, but significantly more difficult with regard to individual circumstances and temporarily subjective states. Furthermore my conclusion is that the legislator intended that consideration of individual characteristics would be taken into account to a greater extent than actually occurs. Therefore the excessive self-defense of individual characteristics is incompatible with the legislator's intentions.},
 author    = {Nilsson, Josephine},
 keyword   = {nödvärnsexcess,straffrätt,nödvärn,ansvarsfrihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nödvärnsexcess - Är bedömningen av att svårligen kunna besinna sig enhetlig och förutsebar?},
 year     = {2017},
}