Advanced

En undersökning av 6 kap. 2a § FB - Domstolens riskbedömning i vårdnads- och umgängesmål

Elmqvist, Linda LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Barnets bästa är ett begrepp som funnits i svensk lagstiftning sedan lång tid tillbaka, men med tiden har barnperspektivet blivit alltmer framträdande. Perspektivet handlar om att utgå från barnets synvinkel, lyssna på barnet och respektera barnets integritet. 1998 infördes en övergripande bestämmelse i FB rörande barnets bästa. Bestämmelsens ordalydelse har sedan dess kommit att ändras för att tydliggöra barnperspektivet och sätta barnets bästa ytterligare i fokus.

Enligt 6 kap. 2a § FB ska barnets bästa vara avgörande i alla mål rörande vårdnad, boende och umgänge. Särskilt avseende ska fästas vid risken att barnet eller annan familjemedlem utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller kvarhålls eller att barnet far... (More)
Barnets bästa är ett begrepp som funnits i svensk lagstiftning sedan lång tid tillbaka, men med tiden har barnperspektivet blivit alltmer framträdande. Perspektivet handlar om att utgå från barnets synvinkel, lyssna på barnet och respektera barnets integritet. 1998 infördes en övergripande bestämmelse i FB rörande barnets bästa. Bestämmelsens ordalydelse har sedan dess kommit att ändras för att tydliggöra barnperspektivet och sätta barnets bästa ytterligare i fokus.

Enligt 6 kap. 2a § FB ska barnets bästa vara avgörande i alla mål rörande vårdnad, boende och umgänge. Särskilt avseende ska fästas vid risken att barnet eller annan familjemedlem utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller kvarhålls eller att barnet far illa. Denna uppsats syftar till att undersöka domstolens tillämpning av 6 kap. 2a § FB när det gäller riskbedömningen.

När det förekommer uppgifter om att ett barn far illa ska detta alltid prövas. Det ska göras en sannolikhetsvärdering och sedan en riskbedömning för att undersöka risken för skada. Det finns inte föreskrivet hur riskbedömningen ska utföras men det är viktigt att den görs noggrant för att minska risken för falska anklagelser. Det är också väsentligt att domstolen utgår från det enskilda barnet och gör en sammanvägning av alla omständigheter i fallet.

Det är viktigt att komma ihåg att bestämmelserna i FB inte utgör någon uttömmande lista på omständigheter som domstolen ska beakta utan begreppet barnets bästa får först sin fulla betydelse i det enskilda fallet. Kommer domstolen fram till att det föreligger en risk för att barnet far illa är detta en omständighet som ska väga tungt vid helhetsbedömningen av vad som är barnets bästa.

I de fyra rättsfall jag har studerat anser jag att domstolarna till största delen lägger mer vikt vid andra faktorer än riskbedömningen, till exempel föräldrarnas samarbetssvårigheter och kontaktprincipen. Det är möjligt att detta kommer att ändras med tiden i och med att riskbedömningen framhävdes genom 2006 års reform men faktum är att domstolen i dagsläget även ska fästa särskilt avseende vid dessa två andra faktorer. (Less)
Abstract
The best interest of the child is a term with a long history in Swedish legislation. However, the child’s perspective has gained increasing importance over the years. This standpoint is about reviewing the situation from the child’s point of view, listening to the child and respecting its integrity.

In 1998, an overall regulation concerning the best interest of the child was introduced to the Parental Code. Since then the wording of the regulation has been changed in order to clarify the child’s perspective and to highlight the child’s best interest even more.

According to Chap. 6, Sect. 2a of the Parental Code, the best interest of the child should be the primary consideration in all matters relating to custody, residence and... (More)
The best interest of the child is a term with a long history in Swedish legislation. However, the child’s perspective has gained increasing importance over the years. This standpoint is about reviewing the situation from the child’s point of view, listening to the child and respecting its integrity.

In 1998, an overall regulation concerning the best interest of the child was introduced to the Parental Code. Since then the wording of the regulation has been changed in order to clarify the child’s perspective and to highlight the child’s best interest even more.

According to Chap. 6, Sect. 2a of the Parental Code, the best interest of the child should be the primary consideration in all matters relating to custody, residence and access. Particular concerns must be attached to the risk that the child or other members of the family is subject to abuse, that the child is unlawfully removed or detained and the risk that the child otherwise will come to harm. This essay aims to investigate the courts application of Chap. 6, Sect. 2a of the Parental Code regarding the risk assessment.

When allegations regarding risk for the child’s well-being occur, such allegations should always be considered by the court. First a probability assessment must be made and thereafter a risk assessment to investigate the risk of the child coming to harm. It is not stated how this assessment is to be carried out but in order to reduce the risk of false accusations, it is critical that the assessment is completed in detail. It is important that the court base its decision on the individual case and the child in question, instead of making decisions of children in general and that they make an overall evaluation of all the circumstances regarding case in question.
It is important to remember that the regulations of the Parental Code do not constitute a comprehensive list of circumstances to be taken into account by the court, but the child’s best interest is a term that is of total signification in the individual case. If the court finds that there is a risk of the child coming to harm this is a circumstance that must be weighed heavily in the overall assessment.

In the four cases I have studied, it is my opinion that the court weighs other factors greater than the risk assessment, for example the parent’s ability to cooperate and the importance of close and good contact with both parents. It is possible that this will change over time as the risk assessment was highlighted in 2006, but the fact is that the court today also has to pay particular attention to those other two factors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elmqvist, Linda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, vårdnad, umgänge, riskbedömning, barnets bästa
language
Swedish
id
8907837
date added to LUP
2017-06-29 10:01:05
date last changed
2017-06-29 10:01:05
@misc{8907837,
 abstract   = {The best interest of the child is a term with a long history in Swedish legislation. However, the child’s perspective has gained increasing importance over the years. This standpoint is about reviewing the situation from the child’s point of view, listening to the child and respecting its integrity. 

In 1998, an overall regulation concerning the best interest of the child was introduced to the Parental Code. Since then the wording of the regulation has been changed in order to clarify the child’s perspective and to highlight the child’s best interest even more. 

According to Chap. 6, Sect. 2a of the Parental Code, the best interest of the child should be the primary consideration in all matters relating to custody, residence and access. Particular concerns must be attached to the risk that the child or other members of the family is subject to abuse, that the child is unlawfully removed or detained and the risk that the child otherwise will come to harm. This essay aims to investigate the courts application of Chap. 6, Sect. 2a of the Parental Code regarding the risk assessment. 

When allegations regarding risk for the child’s well-being occur, such allegations should always be considered by the court. First a probability assessment must be made and thereafter a risk assessment to investigate the risk of the child coming to harm. It is not stated how this assessment is to be carried out but in order to reduce the risk of false accusations, it is critical that the assessment is completed in detail. It is important that the court base its decision on the individual case and the child in question, instead of making decisions of children in general and that they make an overall evaluation of all the circumstances regarding case in question.
It is important to remember that the regulations of the Parental Code do not constitute a comprehensive list of circumstances to be taken into account by the court, but the child’s best interest is a term that is of total signification in the individual case. If the court finds that there is a risk of the child coming to harm this is a circumstance that must be weighed heavily in the overall assessment.

In the four cases I have studied, it is my opinion that the court weighs other factors greater than the risk assessment, for example the parent’s ability to cooperate and the importance of close and good contact with both parents. It is possible that this will change over time as the risk assessment was highlighted in 2006, but the fact is that the court today also has to pay particular attention to those other two factors.},
 author    = {Elmqvist, Linda},
 keyword   = {familjerätt,vårdnad,umgänge,riskbedömning,barnets bästa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En undersökning av 6 kap. 2a § FB - Domstolens riskbedömning i vårdnads- och umgängesmål},
 year     = {2017},
}