Advanced

Gifta barn - En studie av det förstärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap i relation till barnets bästa

Lundgren, Sofie LU (2017) LAGF03 20171
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
År 2010 beslutade regeringen att lagstiftningen avseende barn- och tvångsäktenskap krävde översyn och skärpning. Beslutet fattades mot bakgrund av uppgifter som Ungdomsstyrelsen lade fram 2009. Dessa uppgifter bestod av beräkningar att uppskattningsvis 70 000 ungdomar då levde i en situation där deras val av partner var begränsat och villkorat av deras familj. Lagstiftningsåtgärderna trädde i kraft 2014 och innebar en ytterligare skärpning av lagstiftningen på området. Syftet med uppsatsen är att utreda hur skyddet mot barn- och tvångsäktenskap förstärktes i samband med dessa lagändringar. Den centrala frågeställningen i uppsatsen är hur de förstärkta lagändringarna korresponderar med principen om barnets bästa.

Den mest omfattande... (More)
År 2010 beslutade regeringen att lagstiftningen avseende barn- och tvångsäktenskap krävde översyn och skärpning. Beslutet fattades mot bakgrund av uppgifter som Ungdomsstyrelsen lade fram 2009. Dessa uppgifter bestod av beräkningar att uppskattningsvis 70 000 ungdomar då levde i en situation där deras val av partner var begränsat och villkorat av deras familj. Lagstiftningsåtgärderna trädde i kraft 2014 och innebar en ytterligare skärpning av lagstiftningen på området. Syftet med uppsatsen är att utreda hur skyddet mot barn- och tvångsäktenskap förstärktes i samband med dessa lagändringar. Den centrala frågeställningen i uppsatsen är hur de förstärkta lagändringarna korresponderar med principen om barnets bästa.

Den mest omfattande lagändring som trädde i kraft på civilrättens område var att möjligheten att söka dispens för att ingå äktenskap innan 18 års ålder togs bort. Utländskt ingångna barnäktenskap där barnet vid tillfället för äktenskapets ingående hade anknytning till Sverige erkänns inte längre, såtillvida inte synnerliga skäl kan påvisas. Vidare skärptes möjligheten för trossamfund att få tillstånd att förrätta vigsel. På straffrättens område infördes två nya brott, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Den viktigaste principen inom barnrätten är principen om barnets bästa. Vid beaktandet av barnets bästa är barnets behov en viktig faktor. Barnets bästa är beroende av i vilket samhälle det tillämpas i och anses vara socialt och kulturellt bestämt.

Vid analyserandet av lagstiftningsåtgärderna i relation till barnets bästa kunde det konstaterats att de flesta åtgärderna som vidtogs överensstämde väl med principen om barnets bästa. Vissa åtgärder hade kunnat gå än längre för att säkerställa att barnets bästa tillgodoses, vilket bekräftas av att regeringen år 2017 beslutade om en ny utredning för att utvärdera och eventuellt skärpa lagstiftningen ytterligare. (Less)
Popular Abstract
In 2010, Sweden's Government decided that the legislation, concerning child marriages and forced marriages, needed to be strengthened and reviewed. The decision was made in light of data that Ungdomsstyrelsen put forward in 2009. This data consisted of calculations that approximately 70 000 youths lived in a situation where their choice of partner was limited and conditioned by their families. The legislative measures came into force in 2014 and meant a further strengthening of the legislation on the area. The purpose of this essay is to investigate how the protection against child marriages and forced marriages was strengthened in conjunction with these legislative measures. The central issue of the essay is how the strengthened... (More)
In 2010, Sweden's Government decided that the legislation, concerning child marriages and forced marriages, needed to be strengthened and reviewed. The decision was made in light of data that Ungdomsstyrelsen put forward in 2009. This data consisted of calculations that approximately 70 000 youths lived in a situation where their choice of partner was limited and conditioned by their families. The legislative measures came into force in 2014 and meant a further strengthening of the legislation on the area. The purpose of this essay is to investigate how the protection against child marriages and forced marriages was strengthened in conjunction with these legislative measures. The central issue of the essay is how the strengthened legislative measures correspond with the principle of the best interests of the child.

The most comprehensive legislative measure that came into force on the area of civil law was that the possibility to apply for exemption to get married before the age of 18 was removed. Child marriages entered into in another country, when the child at the time of entering the marriage had a connection to Sweden are no longer acknowledged unless exceptional reasons can be presented. The possibility for religious communities to receive a permit to conduct marriages was also restricted. Two new offenses were implemented on the area of criminal law, forced marriage and misleading to forced marriage trip. The most important principle on the area of children's rights is the principle of the best interest of the child. The child's needs are important factors when deciding what is in the best interest of the child. The best interest of the child is dependent on in which society it is applied and is considered socially and culturally determined.

When analysing the legislative measures in relation to the best interests of the child it could be noted that most of the measures taken, corresponded well with the best interests of the child. Some measures could have been strengthened in order to truly ensure that the best interest of the child was catered to. This was confirmed when the Swedish government in 2017 decided to open up a new investigation and evaluate and potentially strengthen the legislation further. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Sofie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barnets bästa, tvångsäktenskap, barnäktenskap, äktenskap, familjerätt, internationell privaträtt
language
Swedish
id
8907899
date added to LUP
2017-06-29 09:59:26
date last changed
2017-06-29 09:59:26
@misc{8907899,
 abstract   = {År 2010 beslutade regeringen att lagstiftningen avseende barn- och tvångsäktenskap krävde översyn och skärpning. Beslutet fattades mot bakgrund av uppgifter som Ungdomsstyrelsen lade fram 2009. Dessa uppgifter bestod av beräkningar att uppskattningsvis 70 000 ungdomar då levde i en situation där deras val av partner var begränsat och villkorat av deras familj. Lagstiftningsåtgärderna trädde i kraft 2014 och innebar en ytterligare skärpning av lagstiftningen på området. Syftet med uppsatsen är att utreda hur skyddet mot barn- och tvångsäktenskap förstärktes i samband med dessa lagändringar. Den centrala frågeställningen i uppsatsen är hur de förstärkta lagändringarna korresponderar med principen om barnets bästa.

Den mest omfattande lagändring som trädde i kraft på civilrättens område var att möjligheten att söka dispens för att ingå äktenskap innan 18 års ålder togs bort. Utländskt ingångna barnäktenskap där barnet vid tillfället för äktenskapets ingående hade anknytning till Sverige erkänns inte längre, såtillvida inte synnerliga skäl kan påvisas. Vidare skärptes möjligheten för trossamfund att få tillstånd att förrätta vigsel. På straffrättens område infördes två nya brott, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Den viktigaste principen inom barnrätten är principen om barnets bästa. Vid beaktandet av barnets bästa är barnets behov en viktig faktor. Barnets bästa är beroende av i vilket samhälle det tillämpas i och anses vara socialt och kulturellt bestämt. 

Vid analyserandet av lagstiftningsåtgärderna i relation till barnets bästa kunde det konstaterats att de flesta åtgärderna som vidtogs överensstämde väl med principen om barnets bästa. Vissa åtgärder hade kunnat gå än längre för att säkerställa att barnets bästa tillgodoses, vilket bekräftas av att regeringen år 2017 beslutade om en ny utredning för att utvärdera och eventuellt skärpa lagstiftningen ytterligare.},
 author    = {Lundgren, Sofie},
 keyword   = {barnets bästa,tvångsäktenskap,barnäktenskap,äktenskap,familjerätt,internationell privaträtt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gifta barn - En studie av det förstärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap i relation till barnets bästa},
 year     = {2017},
}